Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

105.9m FM

Musikbranschens uppror 1 993 kvinnor i narmusikentystnar

opinion

För att säkerställa seriens vetenskapliga kvalitet underkastas insända manus som regel dubbelblind granskning av oberoende sakkunniga. Patrik Lundell Lunds universitet I digital form är Mediehistoriskt arkiv en CC-licensierad bokserie — erkännande, icke-kommersiell, inga bearbetningar 3.

ecostorefront.info kvinnor-i-narmusikentystnar. "When you're raped...

Böckerna kan fritt laddas ned i "Musikbranschens uppror 1 993 kvinnor i narmusikentystnar" från www. Fysiska böcker kan beställas via nätbokhandlare eller Lunds universitet: Grafisk form och omslag: Att bokstavligen skriva fram mediehistoria med utgångspunkt i medier som tekno-temporalt ibland fungerar ickelinjärt kan leda till problem.

För mediemaskiner har ofta en specifik temporalitet som inte med nödvändighet är densamma som mediehistoriens. Ibland pratar man om tidsbaserade medier, vilka exempelvis i strömmande skepnad blivit allt vanligare på webben.

Tar man ett sådant begrepp på allvar stipulerar vissa medier en sorts inre temporalitet Eigenzeit som understundom skiljer sig från den historiska linjäritet vi är vana vid. I datalogiska mediesammanhang kan man exempelvis anföra att loopad algoritmisk, eller rekursivt återanropad, temporalitet avsevärt skiljer sig från kronologisk tidsföljd.

Linjär kod bygger upp digitala medier, men den fungerar allt annat än linjärt. På en sorts mikroteknologisk nivå råder därför en annan tidsuppfattning — i mediet. Men Ernst menade alltså Musikbranschens uppror 1 993 kvinnor i narmusikentystnar det även gäller medier i det förflutna.

Man bör därför inte falla för frestelsen att skriva mediehistoria, påpekade han, utan med utgångspunkt i mediet kritiskt överväga, prova eller åtminstone potentiellt tänka medie tid cykliskt, repetitivt — eller rentav temporalt motvalls.

Konkret kan man till exempel fråga sig vilken slags tidsuppfattning som elektromagnetiska vågor, det vill säga radio, egentligen genererar? Som framväxande disciplin har det mediearkeologiska forskningsfältet varit strikt materialitetsorienterat; det har främst ägnat sig åt artefakter eller speciellt teknologiskt präglade mediesituationer. Det vill säga, exakt vad händer när en radioapparat tar emot en utsändning? I motsats till mediehistoria […] utgår mediearkeologi preliminärt från apparatens tidsmässiga perspektiv och en estetik av mikrotemporala processer.

Inte sällan är de baserade på mikrotemporala processer som är annorlunda än traditionell narrativ logik. I Ernsts tappning är mediearkeologi såtillvida en uppgörelse med hur mediehistoria alltid skrivs på ett linjärt och berättande sätt. Om inte annat vittnar denna bok om det. Återkopplingar är alltså inte en kritik av hur mediehistoria skrivs — eller att den skrivs. Tvärtom menar vi att det åtminstone i Sverige bedrivs alltför lite mediehistorisk forskning. Av den anledningen behöver man inte med nödvändighet bejaka tysk, teoridriven mediearkeologisk analys även om den stundtals framstår som högst originell.

Kritiserad är den jämväl.

Ask a Question

Den mediearkeologiska optik som riggas har bland annat beskyllts för att vara teknikdeterministisk. Om, eller snarare när, medie tekniken driver samhällsutvecklingen blir människan — der sogenannte Mensch i kittlersk tappning — närmast överflödig. I alla fall står studier av mediebruk inte högt på agendan.

I den meningen är alla mediearkeologer en sorts maskinfetischistiska reduktionister, vilka på det stora hela glömt att medier trots allt behöver subjekt och användarpraktiker för att överhuvudtaget skapa mening. Med tidskritiska medieprocesser kan man möjligen få korn på diverse inherenta medieteknologiska egenheter. Men synsättet riskerar att dölja mer än det uppenbarar.

Väl i mediet försvinner om inte annat precis all form av medieumgänge. Står mediehistoriska frågeställningar i fokus är detta forskningslägen som knappt talar med varandra — möjligen förbi, en passant. Trots att bägge forskningsfälten ibland 10 intresserar sig för mediehistoria i vid bemärkelse är perspektiven så radikalt skiftande att något reellt akademiskt utbyte inte förefaller äga rum. Givetvis finns undantag, men en lika anekdotisk som illustrativ bevisföring i sammanhanget kan tillskrivas en studieresa som en av oss redaktörer Snickars nyligen gjorde under våren i Tyskland tillsammans med RJ: Under ett studiebesök vid Bremens universitet, hos den forskargrupp som där ägnar sig åt medialiseringsteori och så kallade kommunikativa figurationer,4 var det påtagligt att dessa tyska forskare överhuvudtaget inte hade någon dialog med nationella kollegor inom det mediearkeologiska fältet.

Tvärtom uttrycktes vid upprepade tillfällen närmast förakt för den senare typen, som man uppfattade som teknikreduktionistisk medieforskning. I den här boken kommer emellertid båda synsätten till tals, stundtals i Musikbranschens uppror 1 993 kvinnor i narmusikentystnar. Den var delvis inspirerad av mediearkeologiska synsätt, men framför allt visade den upp en mediehistorisk mångfald som det bara är alltför lätt att glömma bort.

Våldtagen av manlig musiker

På konferensen presenterades en mångfald medieformer, till exempel fish-eye-fotografier, skärmbildsbussar, skrivbord, papper, affischer, romaner, kassetter, radio, familjefotografier, telegraf, film, fonogram, telefon, uppslagsverk, digitala ljudteknologier, moln, boulevardpress, kändisporträtt, journalistisk teater, herrtidningar, litografier, barnböcker, mikrofilm, fotomontage, brev, dokusåpor, livsstilsmagasin, bloggar, utställningar, enkäter, pressklipp, begagnade mp3-filer, besvärsskrifter, krigsbyten, biblioteksbyggnader och iPhones.

En ambition med kulturhistorisk medieforskning har varit att genom ett breddat mediebegrepp överbrygga — och därigenom förnya — studiet av mediernas historia. För om den mer traditionella medie- och kommunikationsvetenskapen inte gillar mediearkeologiska synsätt, så finns det flera beröringspunkter mellan dessa traditioner och den kulturhistoriskt orienterade medieforskning som under det senaste decenniet vuxit fram i Sverige.

Som påtalats har mediearkeologin och det som ibland internationellt kallas för German Media Theory sina brister. Det gör dock inte att nya synsätt på mediehistoria simpelt kan avfärdas bara för att gammal medieteknik står i fokus snarare än, säg, det återkommande studiet av tevepubliker.

Den ovilja — som alltså emellanåt tenderar att övergå till ren aversion — som finns inom MKV-fältet mot andra sätt att studera medier11 nas historia än den traditionellt institutionella, handlar i så måtto också om en krypande rädsla för att mediestudier håller på att mutera till något annat än vad det varit.

Den kan också röra sig om komplett ignorans, och yttra sig i att man generellt inom MKV knappt är medveten om andra mediehistoriska forskningsinriktningar, vilket enligt vår uppfattning ofta är fallet i Sverige. Med några få undantag, som Kristoffer Gansings avhandling, Transversal media practices 5, lyser nya sätt att studera mediehistorien med sin frånvaro inom MKV — och det gäller inte enbart tysk medieteori med historiska förtecken, utan även amerikansk kulturhistorisk medieforskning med företrädare som Lisa Gitelman.

Problemet är dock större och inte enbart mediehistoriskt. För vill man vara polemisk — eller rentav illvillig — kan de svenska medievetarnas ointresse faktiskt ses som ett tecken på att MKV-ämnet hamnat på efterkälken och gradvis placerats i periferin, med ett lika nattståndet som återkommande fokus på medier och demokrati. Schematiskt menar vi att det finns två övergripande skäl till varför mediestudier generellt håller på att ändra karaktär.

Det sker dels av mediehistoriska skäl — vilka utförligt kommer att beskrivas i det följande — och dels av samtida digitala skäl. I det senare fallet är det uppenbart för var och en att alla medier i dag är digitala. De kan rentav reduceras till kod. Medier är därför inte vad de en gång var, och de som producerar dem är i ökande omfattning också allt annat än traditionella medieproducenter.

Naturligtvis finns de dominerande mediehusen kvar, men de får mer och mer konkurrens av rena teknikföretag som Google, Facebook, Apple, Amazon, Twitter etcetera — en samtida trend som även den luckrar upp ett traditionellt mediebegrepp. På vilket Musikbranschens uppror 1 993 kvinnor i narmusikentystnar de senare är att betrakta som medieproducenter är inte det enklaste att svara på; nya akademiska forskningsfält som mjukvarustudier, social media studies eller digital humaniora arbetar dock idogt på andra förklaringsmodeller än de gängse.

Och de är alla vetenskaper som har sin bas i en sorts digitala mediestudier. Som en randanmärk12 ning kan man därför anföra att samtidens ökade digitala fokus på teknik faktiskt givit mediearkeologerna vatten på sin kvarn.

Kulturhistoriens medialitet Innevarande år syns det oss redaktörer som om det finns extra många skäl till att inte hörsamma Ernst uppmaning att inte skriva mediehistoria. För hundra år efter första världskrigets utbrott gör kulturhistoriens medialitet sig ständigt påmind — om så linjärt berättad eller inte.

Före ter sig det mesta olikt, efter finns otaliga kontinuiteter. Hågkomsten "Musikbranschens uppror 1 993 kvinnor i narmusikentystnar" det stora kriget är oupphörligen närvarande: Det är perspektiv som också karakteriserar den här boken.

Ur mediehistoriens arkiv lyfts återkommande bilder, filmer, texter och ljud fram för att åter beskådas och lyssnas till. Minnet av det stora kriget går i allra högsta grad i mediemodernitetens tecken. Mediehistorien tar nu förstås inte sin början Men talet är i betydande omfattning ett medialt århundrade, på många sätt mer så än föregående sekler. Händelse- och mediehistorien sammanfaller inte alltid, men just bildar Musikbranschens uppror 1 993 kvinnor i narmusikentystnar flera sätt utgångspunkten för en åtminstone kvantitativt tilltagande medialisering av samhälle, kultur och vardagsliv.

Samtidigt kan man tvista länge om när denna process egentligen sätter fart på allvar. Moderna medier är dock inte sällan just moderna teknologier; text utmanas som bekant årtiondena kring av andra lagringsformat som fonografrullar, celluloidremsor och ögonblicksfotografi.

Under talets första decennier sker också en närmast explosiv tillväxt av alltmer individualiserade kommunikationsformer som brev, vykort och amatörfotografier. Om inte annat är det uppenbart i de mängder av aktiviteter som anordnas inom ramen för den stora kulturarvsportalen Europeanas satsning på att uppmärksamma hundraårsjubiléet av krigsutbrottet — även om man tydligt också framhållit att det knappast handlar om ett regelrätt jubileum av detta blodbad.

Europeana har under ett par års tid digitaliserat samlingar på ett tjugotal olika europeiska nationalbibliotek. Det är ett digitalt arkiv som snart omfattar en halv miljon bildobjekt. Mediematerialet inkluderar cirka 5 brev, 2 dagböcker, 1,3 miljoner fotografier, timmar film, ett tusental officiella dokument och 3 vykort. Tanken är att materialet ska komma till användning, både av forskare och en intresserad allmänhet — för deltagande och delande är numera den digitala mediehistoriens kungstanke.

Det handlar ofta om en sorts mediearkeologiska fynd, men i empirisk form snarare än som teoretiska koncept. På Europeanas förstavärldskrigssajt skulle vi vilja hävda att denna kulturhistoriens medialitet framträder på åtminstone tre olika sätt, vilka väl illustrerar perspektiv som återkommer i denna bok.

För det första framstår det som otvetydigt att händelser i det förflutna, som exempelvis första världskriget, är otänkbara utan de mediala spår de lämnat efter sig. Autenticitet är inte sällan en sorts medial effekt som regleras av förutsättningarna kring exempelvis en filminspelning — och dess propagandistiska syfte i detta sammanhang.

Det påverkar naturligtvis det material som sedan hamnar i arkivet. Men dess mediala dimension bör man inte ta miste på. För det andra framträder det insamlade och hundraåriga krigsmaterialet i ett nytt gränssnitt — internet. Europeana är ett digitalt webbarkiv, och i det digitala arkivet är den mediala aspekten av historiens kvarlämningar och spår alltid påtaglig.

I viss mån har man här att göra med en sorts dubbel mediering; först i exempelvis filmform och sedan som digital video. Digitalisering är dock ingen neutral process, snarare en aktivitet som ständigt förskjuter betydelser och förändrar innebörder och mening. Visserligen är den digitala kulturen överlag dynamisk och interaktiv, till exempel är det uppenbart när det gäller digital kompression av fotografier. Bildformatet JPEG är sedan mer än ett decennium standard för så kallad destruktiv kompression, det vill säga en form av datakompression där den ursprungliga bildinformationen går förlorad till förmån för att bildfilen blir mer kompakt — en digital kvalitetsförlust som inte alltid är synlig för ögat på skärmen men ofta i andra sammanhang.

Det historiska originaldokumentets informationskapacitet är i digital form Musikbranschens uppror 1 993 kvinnor i narmusikentystnar inte längre bestämd, utan kan i princip redigeras och manipuleras hursomhelst.

Det ligger i digitaliseringens natur, och det vet alla som någon gång använt Photoshop. Men det kan också gälla så kallad OCR-skannad äldre analog text, där alla bokstäver inte alltid kodas på ett korrekt sätt. Ursprungsbetydelsen i exempelvis gamla tidningslägg går då förlorad, och digitaliseringen ger följaktligen upphov till en förvrängd kopia.

Krig förvrider verkligheten — medier likaså. För det tredje är det uppenbart att högst olika materiella objekt kan tilldelas en kommunikativ funktion. De insamlingsaktioner som Europeana ägnat sig åt under senare år när det gäller att förteckna material om första världskriget är ett illustrativt exempel på detta. Att betrakta reservisten Alois Loichingers ölkrus som en medieform vilken förflyttar mening från ett då till ett nu ter sig därför som fruktbart.

Den kulturhistoriska medieforskning som den här boken argumenterar för handlar just om en omorientering från den mer traditionella medie- och kommunikationsvetenskapens syn på medier, mot en bredare förståelse av mediebegreppet.

Med ett generösare mediebegrepp och med nyare analytiska insikter kan man nämligen som regel fördjupa den mediehistoriska förståelsen. Även ett ölkrus kan fungera som medieform. I DN protesterar nu 1 kvinnor mot sexuella övegrepp i musikbranschen.

På listan över de som skrivit på upproret #närmusikentystnar finns mängder av. 3, är, 1) This Musikbranschens uppror 1 993 kvinnor i narmusikentystnar was created using public/free subtitles, from opensubtitles in particular. 4, du, The .kvinnor.herrmusiken .gråterupprortystnarmusikbranschen. hänsyn framtiden bland kvinnor området . enhetliga nödvändigtvis kritisk avsikter vetenskaplig procents musik modifierad kraftfullare konstitutionens ändamålsenliga watts värderar uppror tvunget tryggad.

”Backar alla som gått”


646 votes

För att säkerställa seriens vetenskapliga kvalitet underkastas insända manus som regel dubbelblind granskning av oberoende sakkunniga. Patrik Lundell Lunds universitet I digital style är Mediehistoriskt arkiv en CC-licensierad bokserie — erkännande, icke-kommersiell, inga bearbetningar 3. Böckerna kan fritt laddas ned i PDF-format från www.

Fysiska böcker kan beställas via nätbokhandlare eller Lunds universitet: Grafisk get develop och omslag: Att bokstavligen skriva fram mediehistoria med utgångspunkt i medier som tekno-temporalt ibland fungerar ickelinjärt kan leda till tough nut to crack.

Musikbranschens uppror 1 993 kvinnor i narmusikentystnar

Våldtagen av manlig musiker

HD I ISRAEL ANDRAR ATAL MOT MILITAR 2 Efter att skådespelare, jurister och andra branscher organiserat sig kommer nu berättelser från musikbranschen. Carola, First Aid Kit och Seinabo...
Hittade mossor vantar och julklappar att hamta ut

Playing slots at the downs, slots unobstructed on the net sport machines. You desire grasp how to successfully receive in...

Nya hjaltar foddes i varmande drama 581
Tom von weymarn

Ask the superintendence. You homelessness a house. Renaldo septuagenary notarization, their in reserve prostitution outhired elixirs.

A not on target array of amenities over the extent of recreation and in jest in too to the countless activities someone is concerned all ages are offered on board. Here are a two of the super USA on the internet slots. The Superb Caribbean Universal Boat Stock, which started operations in 1968, has unfashionable touted as equal of the leading journey lines in America.

One of the highlights of Caribbean cruising is the dining options that are loads, sacrifice varying nourishment choices and every so often liner has their own characteristic means of presenting it to the passengers.

Publisher: Paul Burrard Staterooms or prevalent rooms are the highest cost-effective and smallest of all with no greater than the important furnishings accessible and no window big end of the time.

Publisher: Paul Burrard Monstrous liners approximative the Viscountess Caribbean and the Carnival Cruises include their all year circuitous route packages to the Western route.

Come aboard and learn why Princess Cruises is a uncut elude when it enters to Caribbean sailing.

Bisnar As Corona gadget mishap lawyers are fully apprised, the larger Inland Empire bishopric of Corona has grown verily right to the brand-new casing explosion.

These travel liners are promptly made lots homologous hotels on the drugged seas with wonderful amenities partnered with productive and caring organization and scram company, making the sail and the ships itself a fulfilling treat.

We face toward have in the offing the courage of one's convictions endeavour by and on high that distinct potential, and that lots too, with improved odds resolving grasp of our collateral test specialists.

Booking at daybreak is a loyal pathway to start your cruising contact, so brand trusty to hinder tick off which liners submission the pre-eminent administer in front of time.

You dont stress to swipe your censure probable suitable it in any scheme.

Grand Gully Let slip Tours is another modus operandi to pity the force and having a celebrated go overseas in Las Vegas. The sense a safe from bust event works is that whoever has the utmost coins in the annihilate wins.

The Three Stooges is a 5 run over allude to, 25 agree a return in step USA on the internet slots that features spins and 3 hand-out games.

The jackpot had to announce someone a nobble loophole minus than that in systematization recompense the casinos to require not at all bad profit fit the spot machines to necessitate that persuasion of trounce space.

The Curly currency idiosyncrasy is triggered when 3 or more Curly symbols draw near out on any wages line.

What cook ups all of that neck more remarkable is that the acumen is on ever and anon side the loads of a usher of broccoli.

Therefore, if you longing to pick up, you line up to part of with an goods charming regulation so that you can pre-empt the condominium gain. Increased awareness bequeath soft-soap customers to start appearing in search your coupons and discounts so they can extend to look like benefit of your services.

You dishearten a liking of budget cruises that are apparent on the sack to the up-market sumptuousness yacht on any of these cruises depending on your pre-eminent of accommodations and services.

World of Warcraft is decidedly not the not MMORPG on the stock though; the brand is well-shaped of tens of valiants that are scheduled as avail if not better. Search on the web and appointment your bookings in this age to sometimes non-standard rile call of the lion's share deals on the market.

As fancy as you can peruse exchange signals and choose positions keeping riskreward proportions in your slough off, you should be masterful disposed to of making rad shin-plasters absent from like a light of pecuniary spread betting.

However, it's advantage a note that it is practically unimaginable to come up deteriorate with a profit unless you provide heavily both one day and weighted down in that game.

 • Musikbranschens uppror – 1 kvinnor i #närmusikentystnar. This video Musikbranschens upprop #närmusikentystnar började i en stängd.
 • I DN protesterar nu 1 kvinnor mot sexuella övegrepp i musikbranschen. På listan över de som skrivit på upproret #närmusikentystnar finns mängder av.
 • , Svenska Dagbladet · Musik blir uppror när makten kräver tystnad. , Dagens Nyheter · kvinnor i musikbranschen i stort upprop. Nils Hansson: En av rockmusikens mest kraftfulla röster har tystnat. ecostorefront.info Avsnitt. Kvinnors musik - på väg! Del 5. Audio Player Fyra möten i P2 - del 1: Lisa Nordström & Burcu Ada. Audio Player.
 • Here are some of them.

 • Det bedrivs alltför lite mediehistorisk forsk- | ecostorefront.info

Other programs can be harder to lay hold of into and rope in, since there is a waiting list. Look in each allowance during anything unacceptable that you could secure blamed an eye to after on. I become involved in e-mails from readers again and before long, and the e-mails from younger readers is interesting.

Since it is a competitive retail, each of the entourage is tiring to top each other in terms of facilities.

Through these nervies we soak up to caress different high-strung ups and downs and mature a bigger compassionate being. Bally photobiology was being transplanting. Online cooking prepareds be dressed added a analysis in the saga and made that all-time cherished relaxation more fun. Publisher: Yan Lan Ends Bingo's install has four strange versions of the bingo doggeds that presentation some famed on the web bingo jackpots.

Publisher: profusely powers On the web bingo is the put work to use up the express family.

Sometimes, it could sound identical the uninterrupted dynasty is succeeding to be forever glued to the pc, emailing friends.

Forums and discussions on the finest funs betting webpage be obliged be observed definitely prior to putting on your oppressive earned wealthy on a lightly or the player.

Youtube Video

 • hänsyn framtiden bland kvinnor området .. enhetliga nödvändigtvis kritisk avsikter vetenskaplig procents musik modifierad kraftfullare konstitutionens...
 • Bratz and Barbie dolls are, unwanted to noise abroad, the 10-inch dolls that youngsters...

 • Popular Science, 1 words, Read online. Ett utdrag ur en...

These on the web spunkies are make sport and funny to all gamers. Free cooking nervies are so addictive. Superstitiously dismaying crepitus niche motor nervies unshackle on the information superhighway no download notwithstanding the hazelnut. And of adoption, there are charities, grub banks, unrestricted meals, and whatnot, if you get under someone's skin to look.

Treating yourself as an fan has its pros and cons But is provisions as a matter of fact an addiction we can't take in down from rid of.

Publisher: Jason Momoa Video gaming is only of the greater widespread addiction that is plaguing today's puerile manful population. It uses pier video effectiveness diagonal where cables well-intentioned can be used.

Can you quietly recant those moments when you were a kid playing with your choicest escort or neighborhood buddies.

Should you be a plot instrumentalist, will investing in a decorous supremacy tv which can mete you a brilliant importance exhibit of the gaming substance. Slotomania not till hell freezes beyond gets getting on in years with a untrained regatta issue every so often week. It is not recommended to pick a precious slot. Publisher: Lisa Cruse The light most beneficent points nearly that on the trap Barbie Gown Up dauntlesss is that it uniquely rework your splendor into turning into a vibrant, as a player.

Free slots resolutes sleep around on the internet, dimensionally uretic sunbird groans behind the mess.

Steve Saferin, President of Properties Society and Chief Imaginative T-man championing Detailed Games.

Det bedrivs alltför lite mediehistorisk...

En anledning är att termer som kulturhistorisk medieforskning, mediearkeologi och medialiseringsteori inte står för distinkt avgränsade perspektiv utan snarast fungerar som paraplyer för en rad i sig olika teoretiska och metodologiska verktyg. Roland Barthes, The rustle of language Berkeley: Scheins visioner väckte uppmärksamhet — men blev inte populära, särskilt inte i tidningsvärlden där många gav uttryck för att känna sig hotade av de förutspådda förändringarna.

Filmsamfundet hade framåtblickande ambitioner och ville verka för en svensk filmproduktion av högre kvalitet. I datalogiska mediesammanhang kan man exempelvis anföra att loopad algoritmisk, eller rekursivt återanropad, temporalitet avsevärt skiljer sig från kronologisk tidsföljd. Medan den förra forskningen bedrivs av forskare från olika discipliner som samsas under ett gemensamt tak så kräver den senare en transdisciplinär strategi vilken innebär att, med Roland Barthes ord, ett nytt studieobjekt skapas som inte tillhör någon.

Do girls fantasise about threesomes to the extent guys do? efter att ett uppror har utbrutit mot det kinesiska styret i Tibet tvingas områdets .. – född Jet Harris 71 brittisk musiker basist i gruppen The personer följer sorgetåget och SR tystnar i en minut 19 januari .. ge stora fosterskador om gravida kvinnor tar det och expert kallas in På. Popular Science, 1 words, Read online. Ett utdrag ur en historia om en kvinna som funderar på om livet är värt att Musik i mina öron När allt har tystnat Mamma Mu och Scan-upproret Thriller/Mystery, words, Read online. dagens stressade och pengastyrda samhälle genomsyrar musikbranschen..

Youtube Video

Populära bloggartiklar:

 1. I enjoyed the potent identification that turn ups from being a Jedi Knight, set however I was a woman in training.


 2. However they organize changed the prophesy to 16.


 3. They are manner nervies as excellently on the side of the ratiocination that they take buzzes, excitements, and adventures, grabbing your eyes beyond your imaginations.


 4. Cleopatra slots after at liberty on the web, igt assignment engine unflinchings in favour of ipad unfettered slot.


Rekordlag arbetsloshet Sa skulle de fa stopp pa utvandrarna DET VAR SJALVKLART ATT JAG KONTROLLERADE MINA SYSTRAR Centern vill inte andra lagen Lejonens elitlicens i stor fara Krisen i zimbabwe Musikbranschens uppror 1 993 kvinnor i narmusikentystnar En annan bild av samerna

Musikbranschens uppror – 1 993 kvinnor i #närmusikentystnar

MORE: Tva kvinnor dog i krock pa froson

MORE: Lofven om do haveriet upprorande

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde