Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

128.1m FM

Streptokockinfektioner okar

opinion

Livshotande streptokockinfektioner ökar stadigt i Sverige liksom i många andra länder. Grupp A-streptokocker GAS är fortfarande penicillinkänsliga, men riktlinjer för aktiv behandling av faryngotonsillit har blivit mer återhållsamma. Claes Schalén docent, överläkare em, institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet claes. Steen Hoffmann överläkare, avdelningen för mikrobiologi och infektionskontroll, Statens Serum Institut, Köpenhamn hof ssi.

Förekomsten av invasiva streptokockinfektioner är sedan ett kvartssekel hög både i Europa och globalt, och en fortsatt uppgång har registrerats i Sverige sedan anmälningsplikt infördes [1]. Invasiva stammar finns dock av mer än typer och skiljer sig i princip inte från stammar som cirkulerar i samhället [2, 3]. Anmälningstvång saknas för vanliga streptokockinfektioner, men enligt svenska beräkningar sker för närvarande omkring   primärvårdsbesök årligen för Streptokockinfektioner okar [4].

Ett sådant scenario är svårt att direkt dokumentera  och kan inte tas som intäkt för att överge Streptokockinfektioner okar eftersom medel som makrolider, "Streptokockinfektioner okar" och tetracyklin medför resistensutveckling och ska reserveras för penicillinallergi samt behandlingsrecidiv.

Virulenta stammar — som kanske främst »trimmas« vid hastig passage mellan individer [5] — fanns förvisso även före penicillineran. Penicillin kvarstår som "Streptokockinfektioner okar" och kan i princip förhindra spridning av alla streptokocker. Övriga fall bör varken testas för GAS eller behandlas, då alltför många patienter annars skulle få antibiotika i onödan.

Symtomlindring framhålls som det primära målet för antibiotikabehandling, medan smittspridning eller komplikationsrisk oftast inte behöver vägas in. Nya europeiska riktlinjer har liknande innebörd även om skillnader mellan enskilda länder kan noteras [6].

I USA gick dock infektionsläkarna för ett decennium sedan emot allmän- och familjeläkarna och påpekade att kliniska algoritmer, inklusive Centor-kriterierna, har lågt prediktionsvärde samt att mikrobiologisk diagnostik bör minska snarare än öka antibiotikaförskrivningen [7]. Det senare har nyligen styrkts i en spansk öppenvårdsstudie [8]. Sammanfattningsvis förordar viliksom Kristian Roos och Anders Strömberg [11] samt Britt-Marie Eriksson och medförfattare [12] tidigare gjort i Läkartidningen, aktiv behandling av GAS-orsakad faryngotonsillit oavsett svårighetsgrad, vilket inte självklart är i linje med Streptokockinfektioner okar av antibiotikakonsumtionen som med goda skäl eftersträvas.

Anledningen är att GAS "Streptokockinfektioner okar" penicillinkänslighet och att ambitiös behandling av vanliga GAS-infektioner fram till slutet av talet tycks ha bidragit till att minimera allvarliga manifestationer, som före penicillineran var både vanliga och fruktade. Man kan "Streptokockinfektioner okar" invända att resistens mot betalaktamer, inte minst bland andra luftvägspatogener, skulle gynnas.

Antalet fall ökar

Det bör då understrykas att riktad behandling med främst penicillin V vid påvisad GAS-etiologi innebär minskad antibiotikaförbrukning och ekologisk påverkan jämfört med en okontrollerad policy. Genom att förhindra smitta undviks dessutom många behandlingskrävande sekundärfall, då GAS är en av de mest smittsamma patogenerna. Konsekvent penicillinbehandling av verifierade GAS-infektioner bör vara av stor vikt i strävan att förebygga de allvarliga infektionerna.

Dessvärre är vaccinutveckling mot GAS synnerligen komplicerad, och kampen mot denna listiga fiende kräver fortsatt genomtänkt strategi. Diskussionen om diagnostik och behandling av streptokockinfektioner och streptokockförorsakad tonsillit behöver hållas vid liv och föreslagna algoritmer behöver ändras när kartan [1] inte stämmer med naturen [2].

Streptokockförorsakad tonsillit är inte bara GAS. Handläggning av Streptokockinfektioner okar i öppenvård — ny rekommendation. Near-patient tests and the clinical gaze in decision-making of Swedish GPs not following current guidelines for sore throat — a qualitative interview study. Phylogenomics and the dynamic genome evolution of the genus Streptococcus.

Streptokockinfektioner okar symtoms and signs in sore throat patients with large colony Streptokockinfektioner okar ß-haemolytic streptococci groups C or G versus group Streptokockinfektioner okar. Br J Gen Pract. Läs om Läkartidningens policy för kommentarer. Det går inte längre att kommentera denna artikel. Läkartidningen har satt streck i debatten. Patienten är isolerad och vårdas nu i Uppsala. Den personal som träffat patienten är omhändertagen.

Nya rön 04 JAN Kriminellt beteende var vanligare vid frontotemporal demens än vid exempelvis Alzheimers sjukdom, medan fysisk aggressivitet var vanligare vid Alzheimers sjukdom, enligt en avhandling. Recension 04 JAN Två böcker som ger fascinerande inblick i tidig svensk bakteriologi och vaccintillverkning — och två vårdskandaler som uppstod i anknytning till verksamheten.

Per Hagman, biträdande smittskyddsläkare, Region Skåne, anmäler två medicinhistoriska böcker vilkas frågeställningar kan ha bäring även på vår egen tid. Nyheter 03 Streptokockinfektioner okar En läkare som var ägare till en nu nedlagd vårdcentral i Göteborgsområdet döms till fängelse i tre år och nio månader.

Bland annat har 28 miljoner förts över till ett bolag utomlands. Nyheter 03 JAN Drygt läkare har ställt sig bakom uppropet på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Nu är uppropet överlämnat till sjukhus- och regionledning. Nyheter 03 JAN Statens ansvarsnämnd, SAN, anser inte att det finns tillräcklig grund för att avskeda den professor vid Sahlgrenska akademin som fällts för oredlighet i flera vetenskapliga artiklar.

Debatt 03 JAN En nyligen publicerad artikel visar att det kan finnas tecken på att klyftan mellan könen the gender gap i vetenskapliga artiklar på det medicinska området håller på att överbryggas, skriver Johan Hambraeus. Men sms-påminnelser "Streptokockinfektioner okar" på vissa ställen kunnat vända trenden. Temaartikel 03 JAN God bedömningskultur främjar lärande och säkerställer uppnådd kompetens. För detta krävs att examinationerna är i linje med kursens mål och innehåll och en integrerad del av ett utbildningsprogram.

Svåra streptokockinfektioner ökar. Betahemolyserande streptokocker...

Nyheter 02 JAN Det behövs en oberoende granskning av Karolinska universitetssjukhusets läkarförening i samband med fallet om antisemitiska trakasserier. Det menar läkare som i ett brev riktar skarp kritik mot föreningen. Nyheter 02 JAN Hur ska vi få distriktsläkarna att stanna kvar?

Ur den frågan kom idén om att viga en dag i veckan åt förbättringsarbete. Nu har det testats i tre månader på två vårdcentraler i Visby. Nyheter 02 JAN Nya regler från årsskiftet innebär garanterad medicinsk bedömning inom tre dagar. Och nya regler för karens vid sjukdom kan gynna de som arbetar Streptokockinfektioner okar i vården.

Nyheter 02 JAN »Vi behöver fler bemannade vårdplatser. Det skriver Jan Brun, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Nya rön 02 JAN I en studie har man undersökt långtidseffekter av Streptokockinfektioner okar installera gåband på kontor. Debatt 01 JAN Ett internationellt konsortium av grävande journalister har nyligen rullat upp den bristfälliga kontrollen och spårbarheten av implantat som inte hållit måttet.

Det finns en elegant och billig lösning på problemet: Nyheter 28 DEC går mot sitt slut. Nu blickar Läkartidningen tillbaka på några av nyhetshändelserna under året som gått. Översikt 28 DEC Hjärtsvikt är fortfarande ett eftersatt tillstånd med underbehandling med såväl läkemedel som elektriska apparater devices samt underremittering till behandling med mekanisk hjärtpump. Huvudmålen med behandlingen är reducerad morbiditet och mortalitet samt symtomlindring och förbättrad livskvalitet.

På listan kvalar även ordet gensax in. Nyheter 28 DEC Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge gör en Lex Maria-anmälan efter det stora utbrottet av VRE, vankomycinresistenta enterokocker, som startade strax efter jul Streptokockinfektioner okar året och spreds till flera andra sjukhus i landet. Patientsäkerhet 28 DEC En läkare som tittade i sin sons journal dömdes i höstas för dataintrång. Allvarliga Grupp A-streptokockinfektioner och samhällsförvärvad smitta Livshotande streptokockinfektioner ökar stadigt i Sverige liksom i många andra länder.

Att nuvarande behandlingsråd är återhållsamma kan bero på att streptokockorsakad faryngotonsillit ofta är självläkande, symtomfritt bärarskap av streptokocker är vanligt, speciellt hos barn, Streptokockinfektioner okar svalgsymtom kan bero på samtidig virusinfektion, man vill begränsa antibiotikaförbrukningen.

Mot detta kan följande anföras: Att läkningen vid mer banal svalginfektion med GAS inte nämnvärt påskyndas av antibiotika har visats i ett antal studier [6]. Emellertid är avgränsningen mot en svårare symtombild där effekt kan förväntas inte självklar.

Dessutom bör risken Streptokockinfektioner okar suppurativa komplikationer inte negligeras [9]. Ur smittoperspektiv och i enlighet med gällande råd för förskolor och slutna Streptokockinfektioner okar är det motiverat att behandla även lindriga fall med penicillin om GAS påvisats. Det är sällan lätt att styrka virusgenes vid svalginfektion hos GAS-bärare. Ett positivt snabbtest indikerar infektion, eftersom bärarskap oftast är associerat med bakterietal under detektionsgränsen [10].

Symtomfritt bärarskap förekommer hos upp till 10 procent av barn i åldrarna 3—15 år varierande med säsong och epidemiologiskt läge men mer sällan hos mindre barn eller vuxna och behöver inte föranleda behandling. Överanvändning av Streptokockinfektioner okar sker när diagnostiken är enbart klinisk.

Även bredspektrumpreparat som Streptokockinfektioner okar och cefalosporiner förskrivs i detta sammanhang, vilket helt saknar evidens. Invasiva grupp A streptokocker — årsrapport Fortsatt ökning av invasiva grupp A streptokocker iGAS under Molecular and clinical characteristics of invasive group A streptococcal infection in Sweden. The heterogeneity of endemic community pediatric group A streptococcal pharyngeal isolates and their relationship to invasive isolates.

Variation occurring in group A streptococci during human infection; progressive loss of M substance correlated with increasing susceptibility to bacteriostasis. Guideline for the management of acute sore throat. Diagnosis of strep throat in adults: Impact on antibiotic prescription of rapid antigen detection testing in acute pharyngitis in adults: Hoffman S, Kolmos HJ. Antibiotikas effekt på symtom och komplikationer vid halsinfektion.

Om streptokocker

Kommentarer till en metaanalys från Cochrane Collaboration. Forsum U, Nordin G. Korrekt bedömning av snabbtest för betastreptokocker. Roos K, Strömberg A. Kontraproduktivt att inte behandla streptokockorsakad halsinfektion. Nya rekommendationer för  akut faryngotonsillit kan leda fel.

Risk att patienter "Streptokockinfektioner okar" får nödvändig antibiotikabehandling. Rätta kartan efter naturen Kommentera Något gick fel Du måste ange en rubrik.

Du måste skriva en kommentar. Ange var du jobbar. Dödligt förlöpande streptokockinfektioner är dock kända sedan bakteriologins Fall av invasiv infektion med grupp-A streptokocker ökar. Antalet fall ökar. De senaste fyra åren har antalet streptokockinfektioner i blodet ökat stadigt, från drygt i slutet Streptokockinfektioner okar talet till förra året.

Grupp Streptokockinfektioner okar (Gas) orsakar allt fler svåra bakterieinfektioner, rapporterar Smittskyddsinstitutet.

MORE: Rokare bryter oftare benet

MORE: Kungliga barnbarn stokar till det

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde