Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

106.1m FM

Forsaljningen av lakemedel okade

opinion

Sedan försäljningen av receptfria läkemedel släpptes fri den 1 november har antalet försäljningsställen ökat från 1  till 7  Försäljningen av läkemedel, framför allt värktabletter, har samtidigt ökat kraftigt.

Samtidigt som försäljningen ökat kommer rapporter om att kommunernas tillsyn på många håll inte kommit i gång alls. Det saknas rutiner, det är oklart vem i kommunen som ska utöva tillsynen och vilken kompetens som krävs. De övertramp i handeln som medierna rapporterat om handlar om felaktig skyltning och marknadsföring. Exempelvis har nikotintuggummin placerats bredvid vanliga tuggummin.

Både inom farmaceutisk e-handel och...

I något fall har en skylt upplyst kunden om att ett läkemedel botar allergi när det egentligen bara mildrar symtomen. Riskerna med överkonsumtion av mediciner är väl kända. Redan innan avregleringen var överdosering av värktabletter och Forsaljningen av lakemedel okade aktiva substansen Paracetamol en vanlig orsak till förgiftning. Läkartidningen konstaterade redan att Paracetamol är det enskilda läkemedel som överdoseras mest. De noterar också att varje signifikant överdos av Paracetamol innebär risk för akut leverskada, och att omhändertagandet är resurskrävande.

Eftersom försäljningen av bland annat värktabletter ökat kraftigt samtidigt som tillsynen av försäljningen är undermålig är risken för överkonsumtion betydande.

Totalförsäljningen för var 23,3 miljarder...

Samhället kan stå inför avsevärda problem och kostnader. Med anledning av detta vill jag fråga socialministern om detta var meningen med avregleringen eller vad ministern annars tänker göra för Forsaljningen av lakemedel okade komma till rätta med problemet? Phia Andersson har frågat mig om det som beskrivs i frågan var meningen med avregleringen eller vad jag annars tänker göra för att komma till rätta med problemet.

Möjligheten att sälja vissa receptfria läkemedel på andra försäljningsställen än apotek är ett viktigt led i reformeringen av apoteksmarknaden och syftar till att ytterligare förbättra tillgängligheten till läkemedel.

Kontakta oss

Att ett läkemedel är receptfritt innebär inte att det är ofarligt. Även receptfria läkemedel kan ha mycket kraftiga effekter och bieffekter. Bland annat infördes en regel om att läkemedel inte får säljas till personer som är under 18 år. Som nämns i propositionen har motsvarande reformer i Norge och Danmark inte lett till någon betydande ökning när det gäller försäljningen eller bruket av receptfria läkemedel.

En viktig utgångspunkt har varit att upprätthålla en hög nivå på säkerheten för konsumenterna. Det finns ett tydligt regelverk för tillsyn och kontroll av handeln. Kommunerna ska kontrollera efterlevnaden av lagen Läkemedelsverket ska underrätta kommunerna om de Forsaljningen av lakemedel okade som kommer in från näringsidkare som vill bedriva detaljhandel med receptfria läkemedel.

En gång i månaden skickar Läkemedelsverket en lista över anmälda butiker till samtliga kommuner. Listan publiceras också på Läkemedelsverkets webbsida. Brister som kommunen upptäcker ska rapporteras till Läkemedelsverket.

Den största försäljning av receptfria...

Läkemedelsverket "Forsaljningen av lakemedel okade" meddela förelägganden och förbud, som kan förenas med vite, för att regelverket ska efterlevas. Den som bryter mot förbudet att sälja läkemedel till personer under 18 år kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Läkemedelsverket har tagit fram och distribuerat en vägledning till samtliga kommuner. En särskild kommunsida finns nu på Läkemedelsverkets webbplats där information till kommunerna är samlad. Stöddokument till kommunerna i form av en checklista och rapportformulär för rapportering av brister har tagits fram och distribuerats till samtliga kommuner Forsaljningen av lakemedel okade e-post.

Utbildningstillfällen för kommunhandläggare genomförs under våren och hösten En informationsinsats riktad till de stora affärskedjorna för att förbättra efterlevnaden av regelverket har genomförts. Reformen ska följas upp och utvärderas.

Ökad försäljning av läkemedel i...

I detta avseende bör bland annat tillgängligheten till läkemedel för konsumenterna, sortimentets ändamålsenlighet, prisutvecklingen och konsumtionen av de läkemedel som omfattas av reformen utvärderas.

Till det som Forsaljningen av lakemedel okade bör utvärderas hör också risken för överdosering av receptfria läkemedel. Insatser i form av information, kontroll och tillsyn är viktiga för att uppnå en god efterlevnad av regelverket. Jag avser att även fortsättningsvis noga följa utvecklingen när det gäller försäljning av receptfria läkemedel på andra platser än apotek. Frågan är besvarad Händelser Inlämnad: Ökad försäljning av läkemedel i Forsaljningen av lakemedel okade. Under fjolåret ökade läkemedelsförsäljning vid apoteken i Sverige med 2 procent, cirka miljoner.

på grund av ökad konkurrens? fått många nya apotek och nya försäljningskanaler för receptfria låga läkemedelskostnader genom en ökad prispress. Apotek Hjärtat uppmanar till ökad försäljning av läkemedel. NYHETER fre 04 dec En tävling på Apotek Hjärtat ska få de anställda att oftare påminna.

MORE: Dieselforsaljningen fortsatter oka

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde