Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

106.3m FM

Norge eu rostar efter sverige

opinion

Denna Norge eu rostar efter sverige är en del i serien om: Stortinget är sedan den lagstiftande församlingen i Norge. Det består av representanter valda från 19 valkretsar fylkena.

Stortingsval hålls vart fjärde år. Rösträtt har i stort sett alla norska medborgare som kommer att fylla eller har fyllt 18 år under eller före valåret. Vid sidan av lagstiftningsarbetet hör också utövande av finansmakten skatteravgifterstats budgetenkontroll av den verkställande makten regeringen och debatt av allmänna politiska spörsmål som utrikespolitik och reformer till Stortingets uppgifter. Norge har ett parlamentariskt system, som innebär att regeringen i de flesta fall är ansvarig inför Stortinget, vilket i Norges fall uttrycks i att statsråd regeringens ledamöter som förlorat Stortingets förtroende måste avgå.

De uppgifter och den myndighet Stortinget har som saknar explicit stöd i grundlagen, betraktas ha stöd i konstitutionell sedvanerätt. Efter freden i Kiel i Norge eu rostar efter sverige uppstod ett maktvakuum över Norge. Men norska frihetskämpar och den danske tronarvingen Kristian Fredrik ville skaffa sig respektive bevara sin makt över landet.

I maj samlades därför en folkvald nationalförsamling från hela landet på Eidsvoll, för att arbeta fram en grundlag för ett fritt Norge. Eidsvollförfattningen undertecknades den 17 majoch samma dag lät Kristian Fredrik sig väljas till det fria Norges konung.

Den svenske tronarvingen Karl Johan krävde dock fortfarande att fredsavtalen från Kiel skulle uppfyllas. Ett kort krig fördes, innan Stortinget och de svenska förhandlarna i november kunde enas om villkoren för en svensk-norsk union.

Tyska populister förespråkar utträde ur...

En reviderad Eidsvollsförfattning antogs av Stortinget. Norges reviderade grundlag godkändes även av den svenska ståndsriksdagenoch reglerade landets styre fram till års unionsupplösningdå den ursprungliga författningen åter trädde i kraft.

Norge eu rostar efter sverige norska konstitutionen tillkom före parlamentarismens införande, och då var riksrättinstitutet det enda instrument Stortinget hade för att i förening med högsta domstolen kunna avsätta statsråd. Ståthållaren statholderen hade varit kungens generalguvernör i landet när inte en myndig medlem av kungahuset främst kronprinsen fungerade som vicekung systemet med vicekung avskaffades dock inte förrän Istället för ståthållaren infördes ett nytt statsministerämbete också i Kristiania Oslo som chef för regeringen.

Tidigare hade bara ett av de tre norska statsråd, som befann sig i Sverigetitulerats statsminister. De var regeringsrepresentanter i Sverige för kungliga beslut angående Norge. Stortinget krävde efter denna reform att statsråden skulle få tillträde till Stortingets förhandlingar som inte var tillåtet enligt en gammal maktdelningsprincipför att komma närmare full Norge eu rostar efter sverige efter brittisk modell och få mer inflytande över regeringen.

Därmed skulle landet få ökat självstyre och komma närmare självständighet. Stortinget antog så en grundlagsändring om detta med mellanliggande val ett val som det liberala partiet Venstre hade vunnit med stor majoritet, över 50 procent av rösterna, varvid de fick inflytande också över riksrättens sammansättning genom dess ledamöter i Lagtingetmen kung Oskar II vägrade, med instämmande av regeringen Selmeratt anta förslaget sedan grundlagsändringen antagits av Stortinget.

Då åtalade Odelstinget regeringens statsråd inför riksrätt för att ha avrådit kungen att skriva under grundlagförslaget.

Kung Oskar var efter domen tvungen att utse en parlamentariskt understödd regering regeringen Sverdrupvarvid parlamentarismen infördes i Norge, samtidigt som grundlagsändringen trädde i kraft.

År skrevs det slutligen också in i grundlagen att ett statsråd som inte åtnjuter Stortingets förtroende måste avgå ur regeringen. Det parlamentariska systemet hade visserligen varit praxis sedan talet, men det var först på talet som det stadgades i grundlag. Stortingets Norge eu rostar efter sverige indelas i sessioner, som sträcker sig från första vardagen måndag—lördag i oktober till sista vardagen i september nästföljande år.

Stortinget är en enkammarförsamling som sammanträder i plenum. Stortinget stiftar lag, antar statsbudget, kontrollerar regeringen och statsförvaltningen samt beslutar om de övergripande politiska riktlinjerna för statlig verksamhet. Det är presidiet med Stortingspresidenten i spetsen som sätter dagordningen, och ärenden från regeringen sätts upp på en långtidsmötesplan och remitteras till lämpligt utskott.

Det tar normalt flera månader från det att regeringen inkommer med ett förslag till att det behandlas. Fram till genomfördes efter varje stortingsval en uppdelning av Stortingets ledamöter i de två avdelningarna Odelsting och Lagtingmed respektive 42 ledamöter vardera.

Genom en grundlagsändringvilken trädde i kraft den 1 oktoberär denna indelning dock upphävd och hela Stortinget sammanträder i plenum. I övriga ärenden, exempelvis budgetärendensammanträdde Stortinget även tidigare som en kammare.

Den nya ordningen, som antogs vid grundlagsändringen den 20 februariinnebär att lagförslag behandlas två gånger i plenum med minst tre dagars mellanrum. Därest ett lagförslag inte får stöd av en majoritet i den första behandlingen, anses det förkastat.

Om ändringar av det ursprungliga förslaget görs i "Norge eu rostar efter sverige" andra behandlingen, ska ärendet behandlas en tredje gång. Efter att ett "Norge eu rostar efter sverige" antagits av Stortinget krävs slutligen kungens underskrift och ett statsråds, vanligen statsministern, kontrasignering, för att förslaget ska bli norsk lag.

Texten sänds då åter till tinget, som får lägga fram förslaget på nytt först efter nästa stortingsval.

Så ger hennes dubbla yrken...

Om samma likalydande lagförslag antas på nytt träder det automatiskt i kraft, oaktat om kungen skriver under det eller ej. Denna vetorätt har dock inte använts sedan i samband med unionsupplösningen. Grundlagsändringar får bara läggas fram under de tre första stortingssessionerna under en mandatperiod. Norge eu rostar efter sverige andra läsning sker under de tre första åren av påföljande mandatperiod. Besluten fattas med kvalificerad majoritet av Stortinget i plenum.

Till skillnad från vanlig lag skrivs grundlagsändringar under av Stortingets president och sekreterare, för att sedan sändas för kännedom och kungörelse till kungen och regeringen.

Riksrättsordningen ändrades också så att det nu är Stortinget i plenum som beslutar om att väcka åtal i stället för Odelstingetmedan rätten består av fem domare från Norges högsta domstol och sex lekmannaledamöter valda av Stortinget — ingen Norge eu rostar efter sverige lekmannadomarna får vara stortingsledamot eller statsråd; ordförande för riksrätten är högsta domstolens ordförande. Senast någon åtalades inför riksrätt vardå statsminister Abraham Berge friades.

Beredningsarbetet sker i utskott, stortingskomiteervarav de fasta fack utskotten utgör stommen i systemet. Sedan utrikes- och försvarsutskotten sammanfördes är de tolv till antalet:. Utskottens indelning överlappar men överensstämmer inte med departementens indelning. Ärenden som Stortinget ska ta ställning till, skickas först till de fasta utskotten där de behandlas i arbetsgrupper.

EU är vardag i riksdagen

Vilka frågor som vilket utskott ska behandla är fastställt i Stortingets forretningsorden. När regeringens "Norge eu rostar efter sverige" kommer till Stortinget i oktober underställdes det fram till en särskild arbeidsordningskomite som avgjorde vilka budgetkapitel de olika utskotten skulle behandla.

I dag avgör presidiet detta tillsamman med partigruppernas ledare. Varje stortingsledamot sitter i ett fackutskott; därtill kan de väljas in i ett eller flera av Stortingets övriga utskott. Alla partier har minst en representant i kontroll- och konstitutionsutskottet.

Ett litet partis ledamot i detta utskott kan välja att sitta i ytterligare ett fackutskott. Av de fyra extraordinära utskotten är det utvidgade utrikes- och försvarsutskottet det viktigaste. Det består av ledamöterna i utrikes- och försvarsutskottet samt Stortingets president och gruppledarna.

Utskottet dryftar viktiga utrikes- handels- och säkerhetspolitiska frågor med regeringen innan beslut fattas. Utskottet fungerar alltså inte primärt som ärendeberedningsorgan för Stortinget, utan som rådgivande organ till regeringen — jämför med Utrikesnämnden.

Överläggningarna är vanligtvis hemliga. Fullmaktsutskottet intar en konstitutionell särställning — jämför med Valprövningsnämnden.

Utskottet ansvar för granskning av de nyvalda stortingsledamöternas fullmakter från valmyndigheterna i de 19 valkretsarna. De 16 ledamöterna ska särskilt kontrollera att grundlagen och vallagen har följts samt att det rapporterade valresultatet är korrekt. Utskottet Norge eu rostar efter sverige den maktdelningsprincip som legat till grund för den norska grundlagen, då dess primära syfte är att förhindra att den verkställande och dömande makten får inflytande över Stortingets sammansättning.

Efter fullmaktsgranskningen lägger utskottet fram ett utlåtande till Stortinget, som fastställer resultatet i stortingsvalet genom omröstning i plenum.

EU-medborgare som har full immunitet...

Utskottet avgör även besvärsärenden angående rösträtt i samtliga norska val. Regeringen och representanter för de myndigheter som administrerar val får inte delta när frågor inom utskottets ansvarsområde bereds eller avgörs. Valutskottet bereder Stortingets valärenden valberedning samt fördelningen av stortingsledamöterna på utskotten och presidiet.

Valutskottet består av "Norge eu rostar efter sverige" ledamöter, fördelade med hänsyn till partiernas relativa storlek i Stortinget samt den geografiska representationen. Europautvalget är Stortingets fasta, gentemot regeringen rådgivande nämnd som behandlar politiska och konstitutionella ärenden knutna till EES-avtaletEES-lagen eller EU-rätten — jämför med EU-nämnden. Europanämnden behandlar då direktivet och det genomförs en lagstiftningsprocess i Stortinget.

Utrikesutskottets ordförande leder nämndens sammanträden. Ibland inkallas de olika fackutskotten att delta i behandlingen när saken gäller deras arbetsområde. På motsvarande sätt deltar utrikesministern alltid i mötena, och andra statsråd vid behov. Europanämnden förbereder Norges strategi, röstning och förslag i EES-kommittén, men det är regeringen själv som avgör vilken position och ståndpunkt den intar på EES-kommitténs och EES-rådets möten.

Stortingets ledamöter, stortingsrepresentanteneväljs i allmänna val vart fjärde år, och nästa val äger rum Valsystemet är proportionellt och sker inom 19 valkretsarsom sammanfaller med fylkesindelningen. Sedan är Stortingets ledamöter till antalet, varav är fasta mandat och 19 utjämningsmandat. Mandatfördelningen sker med den jämkade uddatalsmetoden med 1,4 som första divisor.

För att ett parti ska kunna delta i fördelningen av utjämningsmandat krävs att partiet fått minst fyra procent av rösterna. De fasta mandatens fördelning mellan Norge eu rostar efter sverige beräknas på basis av deras folkmängd.

Efter en rekordvarm sommar ser...

I Stortingsvalet hade 3   personer rösträtt och valdeltagandet uppgick till 78,2 procent. Efter valet hade majoritetsförhållandena förändrats.

Regeringen Stoltenberg IIsom bestod av representanter för Arbeiderpartiet, Senterpartiet och Sosialistisk Ventreparti hade inte längre stöd av en stortingsmajoritet och statsminister Jens Stoltenberg lämnade därför in sin och ministärens avskedsansökan. På kungens uppdrag bildade i stället Erna Solberg en regering med representanter för Høyre och Fremskrittspartiet, vilka tillsamman med Kristelig Folkeparti Norge eu rostar efter sverige Venstre hade ett flertal av mandaten i Stortinget.

I valet vann också Miljøpartiet representation i Stortinget för första gången. Miljøpartiet De Grønne 1. Kung Norge eu rostar efter sverige V Kronprins Haakon. Utrikespolitik Relationer med EU. Hämtad från " https: Politik i Norge Europas parlament Lagstiftande församlingar efter land Organisationer bildade Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik. På andra projekt Commons. Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens.

Sidan redigerades senast den 22 augusti kl. Från Pajala i norr till Sjöbo i söder: här är kommunerna som röstade mest Efter det extremt jämna valet råder det förvirring och dödläge.

Politikerna i Sverige måste våga...

Kvinnlig rösträtt innebär att kvinnor enligt lag tillåts rösta vid myndig ålder. rösträttNorge och Danmark och Island (Island tillhörde då Danmark). Även i Frankrike infördes kvinnlig rösträtt efter befrielsen Den 24 maj beslutade Norge eu rostar efter sverige i Sverige att införa allmän rösträtt för kvinnor, när det.

Nyheter om svensk EU-politik och utvecklingen i Europa. Forskare: Därför röstar väljarna olika i EU-valet och riksdagsvalet Sverige hade under fjärde minst antal poliser i förhållande till befolkningsmängden av de 28 . Efter Europaportalens avslöjande om att EU-förslaget om e-bevis äventyrar grundlagsskyddet.

MORE: 1815 folj sverige frankrike

MORE: Dizzee rascal till sverige igen

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde