Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

113.9m FM

Cerealia overtar danska hatting

opinion

Konkurrensverket genomförde en särskild undersökning av koncentrationen. Efter att Cerealia och KF gjort frivilliga å taganden beslutade Konkurrensverket att lämna koncentrationen utan vidare åtgärd. Anmälande företag     Cerealia AB, org.

Saken     Anmälan om företagskoncentration, enligt 37§ första stycket konkurrenslagen Beslut     Konkurrensverket lämnar, med beaktande av de frivilliga åtaganden som Cerealia AB och Kooperativa Förbundet ek. Anmälan var fullständig den 4 september Den 6 oktober beslöt Konkurrensverket att inleda Cerealia overtar danska hatting särskild undersökning enligt 38 § konkurrenslagen, KL, av koncentrationen.

Cerealia Cerealia overtar danska hatting en internationellt verksam livsmedelskoncern med affärsidé att utveckla, tillverka och marknadsföra spannmålsbaserade livsmedel.

Cerealias omsättning år uppgick till ca 5,4 miljarder kronor. Cerealias svenska dotterbolag är bl. Cerealia är ett helägt dotterbolag till Svenska Lantmännen, riksförbund ek.

SLR är den samlande resursen för lantmännenorganisationens nationella och interna­tionella kärnaffärer samt andra strategiska gemensamma affärer. SLR omsatte år ca 9,7 miljarder kronor.

SLR-koncernen består av fem affärsområden: Cerealia, Lantbruk, Foder, Maskiner och Energi. Till varje affärsområde hör en rad dotter- och intressebolag. Den sammanlagda omsättningen för SLR inklusive lant­männenföreningar och dotterbolag uppgår till ca Cerealia overtar danska hatting miljarder kr. Gisslebergas tillverkning är av liten omfattning och avser stenmalet mjöl. Förutom förädling av mjölprodukter är Juvel verksamt med inköp och paketering av ris, ärtor och bönor för försäljning.

Juvels omsättning år upp­gick till ca  miljoner kronor. Konsumentkooperationen är en av de största aktörerna inom den svenska dagligvaruhandeln med en omsättning på ca 32 miljarder kronor år Konsumentkooperationens detaljhandelsverksamhet består av fyra dagligvarukedjor och tre fackhandelskedjor.

Dagligvaruhandeln drivs i tre koncept, Gröna Konsum, Stormarknader Obs! KF är även, genom Juvel, verksamt inom livsmedelsindustrin. KF, som äger Juvel, har som uttalad strategi att gå ur sitt ägarengagemang inom livsmedelsindustrin för att i stället utveckla KF som en tydligt profilerad detaljhan­delsverksamhet med starka egna varumärken.

KF har därför beslutat att lägga ned verksamheten i Juvel efter att viss del av företagets tillgångar, hänförliga till kvarn­verksamheten vid kvarnen Tre Lejon i Göteborg, sålts till Cerealia.

Cerealia ägs av SLR som, med sina dotterbolag och lantmännenföreningarna, är en stark aktör på spannmåls- kvarn- och bagerimarknaderna.

Genom koncentrationen förstärks Cerealias ställning på kvarnmarknaden och en tidigare viktig konkurrent elimineras. Den nya enheten blir stark i förhållande till kvarvarande konkurrenter och får höga marknadsandelar. Koncentrationen     9. En företagskoncentration skall enligt 37 § konkurrenslagen Cerealias omsättning uppgår till ca 5,4 miljarder kronor, varav knappt hälften är hänförlig till Sverige. Juvels omsättning uppgår till ca miljoner kronor. För att en företagskoncentration skall vara för handen i konkurrenslagens mening när tillgångar förvärvas krävs att dessa tillgångar måste kunna kopplas till en verksamhet som kan tillskrivas en bestämd omsättning.

Cerealia har enligt överlåtelseavtal 5 juli förvärvat maskiner och inventarier i Kvarnaktiebolaget Juvel hänförliga till mjölproduktion vid kvarnen Tre Lejon i Göteborg. Den förvärvade egendomen utgörs enligt överlåtelseavtalet huvudsakligen av maskiner såsom kedjetransportörer, fläktar, blåsmaskiner, motorer, paketeringsma­skiner och valsstolar. Eventu­ellt resterande kurant lager av emballage, råvaror och färdigvaror övertas också av Cerealia per övertagandedagen. Enligt leveransavtalet skall Cerealia förpacka och leverera produkterna, bl.

Danska Hatting Bageri, ägt av...

Om KDAB inte uppfyller sitt inköpsåtagande enligt avtalet skall företaget utge särskild ersättning till Cerealia. Cerealia har dessutom åtagit sig att träda i Juvels ställe i ett avtal avseende mjölleve­ranser till Schulstad AB. Leveransavtalet mellan Juvel och Schulstad träffades i samband med att Juvelbagerierna såldes till Schulstad. Avtalet som överförs från Juvel till Cerealia innebär att Cerealia får ensamrätt att leverera Schulstads totala behov av mjöl för den tillverkning som Schulstad utför i Sverige.

Avtalet gäller till utgången av årom inte förlängning sker. I överlåtelseavtalet anges vidare att Cerealia bereds tillfälle att inträda som part i de avtal som Juvel är part i på övertagandedagen. De flesta av dessa muntliga avtal eller offerter löper emellertid ut under december år Kvarstående avtal utgörs av volymåtaganden som ropas av efter hand.

Dessa avtal innebär inte några inköpsåta­ganden för kunderna. I överlåtelseavtalet har parterna presenterat transaktionen så att kärnan i förvärvet utgörs av utrustning och att de nämnda leveransavtalen med KDAB och Schulstad skall anses vara accessoriska.

Cerealia har uppgett att utrustningen till stor del skall användas i Cerealias produktionsanläggning i Lettland och i övrigt efter hand installe­ras i andra Cerealiaanläggningar. Köpeskillingen överstiger vida värdet på den förvär­vade produktionsutrustningen. Med hänsyn till skillnaden mellan värde på den över­tagna utrustningen och köpeskillingen är Konkurrensverkets bedömning att leverans­avtalen med KDAB och Schulstad utgör en väsentlig del av själva transaktionen och alltså inte är av accessorisk karaktär.

Avtalet med Schulstad, i vilket Cerealia inträder som part, kan uppskattas till ca 29  ton mjöl per år. Juvels leveranser av hushållsmjöl till Cerealia overtar danska hatting och de daglig­varuhandelsdrivande föreningarna uppgår till ca 17 ton mjöl per år.

Avtalet avser endast KDAB: År köpte KDAB 8 ton mjöl för försäljning inom sin egen detaljhandelsverksamhet. Om man ser till Juvels totala försäljning av mjöl, som uppgår till ca 71 ton, exklusive försäljning av mjöl från Cerealia overtar danska hatting, så utgörs ca 34  ton av mjölleve­ranser enligt de två leveransavtalen som Cerealia ingått eller inträder i. Totalt sett omfattar avtalen ca 50 procent av Juvels mjölleveranser. Detta innebär att Cerealia, förutom produktionsutrustning, förvärvar leveransrättigheter till KDAB och Schulstad åtminstone fram till utgången av år vad gäller Schulstad och under tre år från övertagandedatum vad gäller KDAB.

I detta fall har KF beslutat Cerealia overtar danska hatting lägga ned Juvel och sälja utrustningen för att exploatera kvarnfastigheten. Emellertid sker inte nedläggningen förrän den anmälda transaktionen fullföljts. Juvels struktur föränd­ras därför genom transaktionen trots nedläggningsbeslutet. Cerealia avser att använda en stor del av den förvärvade utrustningen i en produk­tionsanläggning i Lettland och i övrigt skall den, efter hand, installeras i andra av Cerealias anläggningar.

Den bestående påverkan som transaktionen har på Cerealias företagsstruktur kommer således till viss del från förvärvet av utrustningen, men huvudsakligen ifrån överta­gandet av de leveransavtal som Juvel har med KDAB och Schulstad.

Cerealiakoncernen Källa: Egen koncernen ingår...

Sammanfatt­ningsvis påverkas således de berörda företagens struktur på ett varaktigt sätt av trans­aktionen. Effekten av förvärvet av leveransavtalen och utrustningen är att jämställa med en överlåtelse av delar av verksamheten i Juvel.

Ett förvärv av utrustning för mjölframställning samt leveransavtalen med kunder Cerealia overtar danska hatting motsvarande en betydande del av Juvels omsättning - utgör därför en företagskoncentration som är anmälnings­pliktig och prövningsbar.

Undersökningsmetodik     Cerealia overtar danska hatting att få ett underlag för bedömningen har Konkurrensverket inhämtat komplette­rande uppgifter från parterna. Vidare har en enkätundersökning genomförts där leve­rantörer, kunder och konkurrenter till de berörda företagen fått lämna uppgifter samt beretts tillfälle att yttra sig över koncentrationen.

Intervjuer med såväl faktiska som potentiella konkurrenter, kunder, leverantörer och Sveriges Bageriförbund har även genomförts. Marknader     För att en företagskoncentration skall kunna förbjudas krävs att den skapar eller förstärker en dominerande ställning som väsentligt hämmar eller är ägnad att hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens på den svenska marknaden i dess helhet eller på en avsevärd del av den 34a § KL.

För att kunna ta ställning till om en före­tagskoncentration har sådan effekt är det nödvändigt att definiera för bedömningen relevanta marknader med avseende på produkter och geografiskt område.

På grundval av anmälan och den marknadsundersökning som genomförts i ärendet har Konkurrensverket kommit till slutsatsen att den anmälda koncentrationen får störst effekt för konkurrensen på marknaderna för industri- respektive hushållsmjöl.

Den närmare avgränsningen av dessa marknader presenteras nedan som horisontellt berörda marknader. Horisontellt berörda marknader     Relevanta produktmarknader     Parterna har angett marknaderna för produktion och förpackning av mjöl till hushåll hushållsmjöl respektive kommersiella användare industrimjöl som relevanta pro­duktmarknader.

Cerealia, genom dotterbolaget Nord Mills, och Juvel är verksamma med försäljning av mjöl till detaljhandeln, grossister, bagerier och större industrikunder. Bakgrunden till uppdelningen av produktmarknaden i hushållsmjöl och "Cerealia overtar danska hatting" är dels att hus­hållsmjöl säljs i mindre förpackningar, upp till fem kilo, medan industrimjöl till kom­mersiella köpare såsom bagerier, industrier och "Cerealia overtar danska hatting" inom storkökssegmentet, säljs i större förpackningar eller i bulk, dels att industrimjöl innehåller högre halt av protein.

Den höga proteinhalten gör att mjölet kräver mer bearbetning än mjöl med lägre proteinhalt. För bearbetningen fordras maskinell utrustning som bagerier har tillgång till men som inte torde återfinnas i svenska hushåll. Den bristande substituer­barheten mellan hushålls- och industrimjöl har även bekräftats av verkets marknads­undersökning. En finare uppdelning skulle eventuellt kunna göras utifrån försäljningen av olika mjölsorter.

Våra varumärken på Lantmännen Cerealia...

Från ett efterfrågeperspektiv kan det ifrågasättas om rågmjöl kan anses utbytbart mot vetemjöl. Från utbudssidan förefaller substitution lättare kunna genom­föras. I detta ärende saknas "Cerealia overtar danska hatting" skäl att utgå från en snävare avgränsning än den som Konkurrensverkets marknadsundersökning givit vid handen. De horisontellt berörda relevanta produktmarknaderna i detta ärende är därför marknaden för försälj­ning av mjöl till detaljhandeln hushållsmjöl och marknaden för försäljning av mjöl till kommersiella användare industrimjöl.

Relevanta geografiska marknader     De relevanta geografiska marknaderna har av parterna uppgetts vara hela landet för såväl hushållsmjöl som industrimjöl. Parterna i koncentrationen säljer både hushållsmjöl och industrimjöl i hela landet. Trots att mjöl är en Cerealia overtar danska hatting billig bulkvara, för vilken transportkostnaden inte är obetydlig i förhållande till mjölets värde, sker leveranser från Skåne till Dalarna och Gästrikland och från Mälardalen till såväl Småland som upp till norra Norrland.

De geografiska marknaderna är därför, vad gäller såväl hushålls- som industrimjöl, landet i dess helhet. Vertikalt påverkade marknader     En annan marknad som påverkas av koncentrationen är marknaden för inköp av spannmål till kvarnindustrin. Vete och råg och i mindre mån även korn och havre innefattar sorter och kvaliteter som lämpar sig för vidareförädling till livsmedel.

Denna typ av spann­mål efterfrågas av kvarnar för förmalning av mjöl, vilket används för bakning och matlagning inom industri eller på konsumentmarknaden. Effekterna av den anmälda koncentrationen på denna marknad, i synnerhet förstärkningen av Cerealias ställning som inköpare av spannmål, kommer att behandlas nedan i samband med bedömningen av de vertikala effekter som koncentrationen medför.

Cerealia är, genom sina dotterbolag, även verksamt bl. Effekterna av den anmälda koncentrationen på denna marknad kommer att behandlas nedan i samband med bedömningen av de vertikala effekter som koncentrationen medför.

Lantmännen Cerealia avyttrade samtliga aktier i kvarnföretaget. JSC Rezekne . Cerealia overtar danska hatting (samt i förekommande fall Cerealia overtar danska hatting norska och danska motsvarigheter; Amo, Regal Lantmännen Unibakes varumärkesportfölj består av Hatting. Schulstad, Schulstad tagets tillgångar och övertar dess skulder. Energi. Lantmännen. Cerealia. Lantmännen. Unibake. Lantmännen. Kronfågel.

Koncentrationen

Lantmännen . hälften så stor som den danska, men intresset tros öka. Husqvarna om att överta försäljnings- ansvar för Oensvej Hatting. DK- Spannmålsenheten är ett mycket bra exempel, där bland annat Lantbruk och Cerealia har stort utbyte i Sverige med rågbitar och rågbröd under varumärket Hatting.

Inte minst har vi den danska marknaden som är den enda marknaden i.

MORE: Take that kvar i topp pa englandslistan

MORE: Stod chatt for alla som behover

MORE: Chatta om att fynda pa loppis och auktion

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde