Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

95.8m FM

Tva estniska ministrar avskedade

opinion

Regeringen Reinfeldt var en svensk borgerlig koalitionsregering bestående av de fyra partierna Moderata samlingspartietCenterpartietFolkpartiet liberalerna och Kristdemokraternavilka tillsammans lanserade sig som Allians för Sverige den 30 augusti inför valkampanjen Regeringen Reinfeldt tillträdde vid en skifteskonselj på Stockholms slott den 6 oktober Regeringens sammansättning och regeringsförklaringen presenterades av statsminister Fredrik Reinfeldt i Sveriges riksdag under förmiddagen samma dag.

Under sin första mandatperiod var regeringen en majoritetsregeringmen efter valet fortsatte den som minoritetsregering. Till följd av valresultatetlämnade statsministern in sin och regeringens avskedsansökan dagen efter valdagen. Reinfelts efterträdare blev när den nyvalda riksdagen samlades i början av oktober Stefan Löfven. Siffrorna nedan avser regeringens sammansättning vid tillträdet den 6 oktober Siffrorna nedan avser regeringens sammansättning vid tillträdet den 5 oktober I och med regeringsskiftet Tva estniska ministrar avskedade tre nya departement den 1 januari ArbetsmarknadsdepartementetIntegrations- och jämställdhetsdepartementet samt Kulturdepartementet.

Frågor gällande arbetsliv och arbetsmarknad flyttades från Näringsdepartementet till Arbetsmarknadsdepartementet. Bostads- och energifrågor flyttades från Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet till Finansdepartementetrespektive Näringsdepartementet. Frågor om demokratifolkrörelseintegrationminoritetstorstadspolitik och mänskliga rättigheter flyttades från Justitiedepartementet till Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Idrottsfrågor Tva estniska ministrar avskedade till Kulturdepartementet från Justitiedepartementet.

Jämställdhetsfrågor överfördes från Näringsdepartementet till Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Konsumentfrågor flyttades till Integrations- och jämställdhetsdepartementet från Jordbruksdepartementet. Kultur- och mediefrågor flyttades från Utbildnings- och kulturdepartementet till Kulturdepartementet.

Till Justitiedepartementet flyttades migrations- och asylfrågor från Utrikesdepartementet. Ungdomsfrågor flyttades till Integrations- och jämställdhetsdepartementet från Utbildnings- och kulturdepartementet. Regeringens politik har de annonserat i sina regeringsförklaringar: Regeringen Reinfeldt lyckades Tva estniska ministrar avskedade 76 procent av sina vallöften under första mandatperioden, och 78 procent under andra mandatperioden enligt Elin Naurins forskning.

Detta är lågt jämfört med procent hos tidigare socialdemokratiska enpartiregeringarinte minst med tanke på att Alliansen innehade riksdagsmajoritet under första perioden, men högt ur ett europeiskt perspektiv där koalitionsregeringar är vanliga. Ett av regeringens första stora beslut var att upphäva de ändringar i lagen om anställningsskydd LAS som var tänkta att träda i kraft den 1 juli Beslutet, som fattades av den tidigare riksdagsmajoriteten s - v - mpinnebar att visstidsanställda skulle få rätt till förtur till fast anställning efter sex månader.

De borgerliga röstade tidigare emot förslaget i riksdagen och lovade att riva upp ändringarna om de kom till makten efter valet, eftersom man ansåg att ändringen skulle försvåra för företagen och leda till färre jobb. Man ville också spara en miljard kronor på minskad statlig byråkrati, bland annat genom lägga ner flera myndigheter något man bland annat föreslog i Bankerydsdokumentet.

Barn- och äldreomsorgsminister Maria Larsson kommenterade undersökningen med att omställningsarbete tar tid, att besparingar på personal inte hade lyckats men att ambitionen finns. Andra förslag har varit det så kallade jobbskatteavdraget i praktiken en inkomstskattesänkning för personer med inkomst av arbeteavskaffande av arbetsgivarnas sjuklöneansvar och slopad förmögenhetsskatt. Förslagen Tva estniska ministrar avskedade bland annat genom sänkt nivå i arbetslöshetsersättningen efter dagars arbetslöshet, höjda egenavgifter i a-kassan med max kr per månad och avskaffande av skattereduktionen för medlemskap i fackliga organisationer 25 procents skattereduktion och a-kassor 40 procents skattereduktion.

Under åren och förlorade de fackliga a-kassorna sammanlagt cirka Det skedde genom att den så kallade arbetslöshetsavgiften togs bort.

Tre ministrar kommer nu att...

I fråga om skolpolitik har de borgerliga partierna enats om att införa betyg från sjätte klass i grundskolan. Regeringen kommer vidare att upphäva den tidigare riksdagsmajoritetens beslut om en reform av gymnasieskolansom skulle ha börjat gälla fråni väntan på att kunna lägga fram ett eget och mer omfattande förslag om reformering av denna skolform. Den 28 mars meddelade regeringen att förmögenhetsskatten kommer att försvinna under år Regeringen planerar även en tredje skattesänkning för låginkomsttagare som skall träda i kraft tidigast Den 3 april Tva estniska ministrar avskedade regeringen ut i media om att fastighetsskatten kommer att slopas den 1 januari och att den kommer att ersättas av en kommunalavgift på kronor.

På en presskonferens den 4 september meddelade socialminister Göran Hägglund att regeringen beslutat om att det kommunala vårdnadsbidraget skall att införas 1 juli Ett förslag som länge varit delat inom den borgerliga alliansen. Inför höstterminen tog regeringen bort Även reformer i den svenska grundskolan genomfördes med Lgr 11 som dess nya läroplan. Denna reform innebar ett förändrat betygssystem även Tva estniska ministrar avskedade grundskolan och med betyg från årskurs 6 till skillnad från tidigare årskurs 8.

Regeringen antog en ny inriktning för Försvarsmaktensom började verkställas 1 januari och som skulle varit vara genomförd under Den 16 juni beslutade riksdagen med röstsiffrorna — den rödgröna oppositionen röstade emot att avskaffa den allmänna värnplikten i fredstid och från den 1 juli ersätta den med en frivillig grundläggande soldatutbildning.

Den 16 juni antog riksdagen en solidaritetsförklaringsom slog fast att Sverige både ska kunna ge och ta emot hjälp om något grannland eller Sverige hotas. Regeringen antog en ny strategi "Tva estniska ministrar avskedade" insatser internationellt.

Just nu har åtal väckts...

Regeringen förstärkte både den militära och den civila svenska insatsen i Afghanistan. Sverige bidrog genom Försvarsmakten och Kustbevakningen både med militära och civila resurser till EU-insatsen Operation Atalanta utanför Somalias kust, med det uttalade syftet att skydda FN: Första halvåret ledde Sverige snabbinsatsstyrkan Nordic Battlegroup 08då den utgjorde en av två av EU: Den 1 Tva estniska ministrar avskedade inrättades den nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB som ersatte de tidigare myndigheterna KrisberedskapsmyndighetenStatens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar.

För att förbättra samordningen av krisberedskapen inrättades ett krishanteringskansli i Regeringskansliet. Statsråd sedan regeringsskiftet har varit Eskil Erlandssonfrån som jordbruksminister och vars nya titel är landsbygdsminister.

Under Erlandsson har satsningar gjorts på att lansera en vision om Matlandet Sverige, vilket varit en av två huvudpelare i regeringen Reinfeldts jordbrukspolitik.

Dagens Nyheter

Den andra är att stärka landsbygden genom att satsa på energi- och klimatpolitiken. Den nya regeringen fick en dålig start då flera händelser rörande statsråden Cecilia Stegö ChilòMaria BoreliusAnders Borg och Tobias Billström uppmärksammades under den första arbetsveckan.

Kulturminister Stegö Chilò och handelsminister Borelius avgick som en följd av händelserna, medan de övriga ministrarna satt kvar. Under samma period framkom även att Tva estniska ministrar avskedade stabschef Johan Forssell inte heller hade betalat sin TV-avgift.

Fotografer från tidningen Aftonbladet hade erhållit tips om att Schenström uppehöll sig på den nämnda restaurangen.

Andrus Ansip har avskedat de...

På de bilder man tog kunde man antyda en alkoholpåverkad Schenström. På några av bilderna kysser också Schenström och Pihlblad varandra. För detta fick TV4-reportern Pihlblad först utstå kritik då denna är en s.

När förfrågningar uppstod om Schenström var ansvarig för regeringens krisberedskap förflyttades fokus från Pihlblad till Schenström.

Schenström "Tva estniska ministrar avskedade" förfrågningarna med tystnad, och statsminister Fredrik Reinfeldt valde att försvara sin statssekreterare. När det uppdagades att Schenström tillsammans med Pihlblad konsumerat alkohol för ungefär kronor och Schenström varit ansvarig jourhavande för regeringens krisberedskap valde Schenström att först entledigas Tva estniska ministrar avskedade sedan avgå.

I ett pressmeddelande från statsrådsberedningen uttalade hon sig så här:. Jag beklagar också att jag inte inledningsvis förmått att klarlägga det som förevarit till statsministern och allmänheten. Detta är misstag som jag djupt beklagar och ångrar. Vattenfall betalade 89 miljarder för Nuon, den största kontantaffären i Sveriges historia. Affären har kritiserats och bland annat kallats Sveriges sämsta affär - någonsin. När politiskt ansvar skulle utkrävas hävdade Fredrik Reinfeldt först att frågan var "helt hänvisad till ansvarigt statsråd" [ 33 ] och försökte lägga skulden på näringsminister Maud Olofssondå sedan ett par år borta från politiken, och Per Bolund mp KU -anmälde Olofsson för hennes hantering av affären.

I mars uppdagades projekt Simoomett kontroversiellt samarbete mellan Totalförsvarets forskningsinstitut FOI och Saudiarabien i syfte att tillsammans bygga en vapenfabrik i Tva estniska ministrar avskedade. Projektet, som var hemligt fram till avslöjandet i Dagens Eko den 6 marskritiserades Tva estniska ministrar avskedade att det fortgick trots att lagen om krigsmateriel säger att Sverige inte bör exportera vapen till länder som omfattande och grovt bryter mot mänskliga rättigheter.

Hanteringen kritiseras för hyckleri och tänjande av regelverk, för komplicerade arrangemang med bulvanföretag i syfte att hindra insyn och debatt, för ansvariga politiker som skyller på tjänstemän trots att man varit insatt, för politiker som dementerar sådant som ingen har påstått, och för tjänstemän som ljuger.

Uppdagandet och turerna som följde ledde till att försvarsminister Sten Tolgfors avgick. Oppositionspartierna gjorde ett avsteg från budgetpraxis genom att bryta ut en del av års budget genom ett initiativ i finansutskottet. Därmed kunde man rösta bort alliansens förslag till skattesänkning för höginkomsttagare man stoppade ökningen av brytpunkten för uttaget av statlig inkomstskatt men släppa igenom budgetpropositionen i övrigt.

Juristerna i riksdagsförvaltningen ansåg att beslutet stred mot Riksdagsordningens budgetlag medan konstitutionsutskottet godkände hanteringen. Nedan listas några av de viktigare beslut, lagar och reformer som genomförts eller aviserats av regeringen:. Ministeraffären vid tillsättandet av regeringen Reinfeldt Lista över myndigheter inrättade av regeringen Reinfeldt.

Riksrådet  · Rikets allmänna ärendens beredning. Eriksson  · Andersson  · J. Johansson  · Daléus  · Olofsson  · Lööf. Pettersson  · Alterå  · Karlsson tf. Centerpartiets historia  · Bondeförbundet  · Centern valsamverkan  · Alliansen  · Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa. Folkpartiet Liberalernas historia  · Alliansen  · Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa. Ekstedt  · Svensson  · Hägglund  · Busch Thor.

Hägglund  · Attefall  · Odell  · Henriksson  · Carlson. Bildt 1  · Reinfeldt 2. Kristdemokratiska ungdomsförbundet  · Kristdemokratiska Seniorförbundet  · Kristdemokratiska Kvinnoförbundet  ·. Kristdemokraternas historia  · Kristdemokrati  · Alliansen  · Europeiska folkpartiets grupp kristdemokrater  · Kristdemokratiska internationalen. Moderata ungdomsförbundet  · Moderata studenter  · Moderata samlingspartiets seniorer  · Tva estniska ministrar avskedade  · Fria Moderata Studentförbundet Tva estniska ministrar avskedade Öppna Moderater.

Jarl Hjalmarsonstiftelsen  · Medborgarskolan. Hämtad från " https: Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik. Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens.

Sidan redigerades senast den 23 november kl. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.

Presidenten väljs genom en indirekt...

För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden. Regeringen Reinfeldt Sveriges regering. Tre ministrar kommer nu att tvingas lämna regeringen och om Om inte statsministern avskedar dem redan nu kommer alltså För Stefan Löfven är det ett hårt slag att han nu blir av med två av sina tyngsta statsråd.

utan några som helst förvaringar begära tid i estnisk TV och tala till folket. Han vägrade också in i det sista att avskeda ekonomiminister. Misstroendeförklaringen mot försvarsminister Peter Hultqvist (S) kan få stora att krocka med två stora försvarsövningar: en svensk och en "Tva estniska ministrar avskedade." då är det kanske inte lämpligt att avskeda försvarsministern i det ögonblicket.

MORE: Alfredsson tvaa i europapremiar

MORE: Nar min smutstvatt blev allmangods

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde