Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

95.9m FM

Unionordforande sitter kvar

opinion

Detta är sista gången under denna mandatperiod som jag talar inför parlamentet om unionens tillstånd. Det är ett högtidligt tillfälle i våra institutioners arbete, då Unionordforande sitter kvar traditionsenligt ser över situationen och tillsammans kastar ett öga på det arbete som kommissionen planerar att genomföra under det kommande året.

Jag beklagar att behöva säga att vi i våra hjärtan och tankar är mycket bedrövade detta år på grund av de tragiska händelser som har dominerat nyheterna de senaste dagarna. Jag syftar på den rad av våldsdåd som har översållat Unionordforande sitter kvar och Turkiet med terror och sorg.

I detta ögonblick är era och mina tankar hos dem som sörjer i Italien, till vilka vi sänder ut den sympati som alla människor i Europa känner för de 19 unga män som dog under ett fredsuppdrag. Våra tankar finns också hos dem som sörjer Unionordforande sitter kvar Turkiet och i de judiska samhällena, och hos alla dem som lider i världen till följd av terrorattacker.

Jag vet att jag kan tala för hela kommissionen när jag uttrycker min djupaste sympati för alla de kvinnor, män och barn som har drabbats av dessa tragedier. Mina damer och herrar! De problem som vi upplever varje dag visar att unionen, trots dessa svåra stunder, är vid god hälsa, trots euroskeptikerna och den oväntade kritiken. Situationen blir inte enklare av att vi befinner oss i en övergångsperiod som både är känslig och invecklad, men en större och starkare union finns inom räckhåll.

Vi har kommit igenom två svåra år vad gäller ekonomin, men de senaste indikatorerna talar för att vi håller på att lämna denna negativa period bakom oss. Det finns höga förväntningar på att den ekonomiska aktiviteten kommer att återhämta sig under den "Unionordforande sitter kvar" halvan av detta år och sedan öka Unionordforande sitter kvar under Det värsta verkar vara över: Även i andra områden i världen, utanför unionen, återhämtar sig ekonomier.

I Förenta staterna hålls tillväxttakten uppe genom monetär och fiskal stimulans och en produktivitetsökning.

"sitta kvar" - Engelsk översättning

Det finns emellertid vissa problem med underskottet, som skulle kunna bli större nästa år till följd av skattesänkningarna och kostnaden för konflikten i Irak. I Japan verkar äntligen framtidsutsikterna goda, och trenden för de andra asiatiska ekonomierna förblir positiva, med en beräknad tillväxt på 6,7 procent nästa år. Det kommer även positiva signaler från de länder som skall ansluta sig till unionen.

Som en reaktion på den allmänna återhämtningen i Europa, och den förestående utvidgningen, förväntas tillväxten i dessa länder att nå 3,8 procent nästa år.

Detta är ytterligare ett tecken på att de politiska beslut som fattades för att stödja enandet av kontinenten var riktiga. "Unionordforande sitter kvar" jag sade är återhämtningen emellertid fortfarande bräcklig, och vi måste påskynda genomförandet av Lissabonmålen och fortsätta arbetet med våra strukturella reformer.

Europeiska unionens initiativ för tillväxt, som kommissionen har arbetat med sedan årets början, har nu börjat ta form. Det svarar för offentliga Unionordforande sitter kvar privata investeringar för att få i gång tillväxt och sysselsättning.

Stärkt av det stöd som vårt ursprungliga förslag fick vid Europeiska rådet i oktober har Unionordforande sitter kvar blivit en verklig färdplan med klart angivna åtgärder och tidsfrister för att avskaffa de finansiella, och framför allt, de rättsliga och administrativa hindren som motverkar investeringar.

Initiativet omfattar även listan över snabbstartsprogrammen, som utgörs av en rad projekt som är eller snart kommer att vara färdiga att inledas.

Vi har haft ett nära samarbete med Europeiska investeringsbanken och fastställt 56 projekt på områdena transportnät, energi, telekommunikation och forskning. När vi utarbetade listan tillämpade vi ett antal mycket tydliga kriterier.

"att sitta kvar" - Engelsk...

För det första befinner sig dessa projekt i ett framskridet utvecklingsskede, och de kan omedelbart inledas. För det andra har alla dessa projekt en betydande gränsöverskridande inverkan.

Slutligen har vi valt projekt som kan ha en Unionordforande sitter kvar på investeringar, i synnerhet på privata investeringar, men som inte kommer att medföra någon nämnvärd miljöpåverkan. Vi har även åtagit oss att främja nyskapande projekt inom områdena forskning och utveckling. När det gäller finansiering kommer den totala investeringen — offentlig och privat — att uppgå till ungefär 10 miljarder euro per år från och med nu och fram till Den privata sektorns engagemang kommer att variera mellan projekten.

Vi räknar dock med att 60 procent av Unionordforande sitter kvar kapital som behövs för att finansiera projekten skall komma från den offentliga sektorn och 40 procent från privata investerare, som en övergripande riktlinje. Detta innebär att omkring 6 miljarder euro per år kommer att finansieras genom unionen och statsbudgetar. Detta motsvarar ungefär 0,05 procent av unionens BNP, och ni måste att hålla med om att det är ett oerhört lågt pris att betala för att ge den europeiska ekonomin välbehövlig fart, ett pris som är fullständigt förenligt med stabilitets- och tillväxtpakten.

Vilka skeden är vårt initiativ indelat i? Det första skedet Unionordforande sitter kvar Europeiska rådet i december, "Unionordforande sitter kvar" måste godkänna det. Sedan måste medlemsstaterna reformera sina förvaltningar och regelverk, något som ofta utgör ett stort hinder för genomförandet av dylika projekt. Det kommer i synnerhet att göra det lättare att engagera den privata sektorn. Jag uppmanar därför medlemsstaterna att samordna sina nationella och regionala utgiftsplaner med det europeiska initiativet för att maximera investeringarnas effekter.

Lagstiftnings- och arbetsprogrammet för det kommande året sammanfaller, mina damer och herrar, med de största förändringarna för Europeiska unionen. Jag vill bara påminna er om de viktigaste datumen för institutionerna: Det program som jag presenterar för er i dag är avsett att fullborda uppfyllandet av de strategiska målsättningar som denna kommission fastställde för sig själv för sin mandatperiod. Eftersom nästa år blir ett speciellt år består det bara av 73 nya förslag.

Detta kan låta mycket, men det är långt färre än under tidigare år. Förslagen täcker de politiska prioriteringar som vi diskuterade på djupet i vår strukturerade dialog med parlamentet och rådet mellan mars och juni. Den viktigaste prioriteringen är att utforma den utvidgande unionens framtid.

och styrelsen är en av...

Den bygger på två viktiga mål: När det gäller stabilitet måste vi utveckla en grannskapspolitik för att skapa en vänskapskrets runt Europas nya gränser. Vi måste också slutföra Tammerforsmålen fram till den 1 maj  för att fullborda frihetens, säkerhetens och rättvisans område. "Unionordforande sitter kvar" det gäller den tredje prioriteringen — tillväxt — måste vi påskynda vår utveckling mot Lissabonmålen.

Från verksamhetssynpunkt inbegriper programmet de målsättningar som finns i det nya interinstitutionella avtalet med tanke på att rationalisera lagstiftningsverksamhet. Vi har till exempel bringat våra förslag i överensstämmelse med unionens årliga och fleråriga programplanering, och vi åtar oss att tillämpa det integrerade förfarandet för konsekvensbedömning i alla de viktigaste initiativen.

När det gäller Unionordforande sitter kvar och säkerhet presenterade vi en rad förslag om rättsliga och inrikes frågor vid toppmötet i Thessaloniki och lade grunden till en ny grannskapspolitik. De förslag om ekonomiska ärenden som presenterades var koncentrerade till Lissabonstrategin, slutförandet av den inre marknaden, "Unionordforande sitter kvar" och transeuropeiska nät.

Vi får i nuläget inte glömma den rättsliga ram som nyligen antogs för den kemiska sektorn. Det skall dock nämnas att arbetsbördan har varit oerhört tung detta år, och kommissionen har inte kunnat slutföra alla de uppgifter som den hade ålagt sig själv. Av denna anledning innefattar programmet för några ofullbordade initiativ.

Jag skulle vilja uttrycka hela kollegiets uppskattning för det utmärkta samarbetet från Europaparlamentets Unionordforande sitter kvar vad gäller programplaneringen. Den strukturerade dialogen har visat sig vara ett utmärkt instrument, men det finns alltid plats för förbättringar, och detta är nödvändigt. Med tanke på de tidsfrister som kommer att påverka båda våra institutioner nästa år kommer kommissionen att ha ett nära samarbete med parlamentet för att förbättra våra förbindelser.

Vi föreslår särskilt att man Unionordforande sitter kvar de rådande dialogmetoderna med ett meningsutbyte mellan talmanskonferensen och vice ordförande de Palacio i april genom att använda det skriftliga förfarandet för halvtidsutvärderingen av Unionordforande sitter kvar och slutligen skjuta upp presentationen av programmet för — vilket kommer att bli nästa kommissions ansvar — till sammanträdesperioden i december , vilket kommer att ge oss möjlighet att samordna vårt arbete.

Till sist har vi utfört en inledande utvärdering av de interna reformer som har moderniserat vår förvaltning av finanser och personal. De allvarliga oegentligheterna under den tidigare förvaltningen av unionens statistikkontor Eurostat har givit oss mycket att tänka på och föranlett oss att undersöka situationen igen, vilket har lett till vårt förslag om en handlingsplan som jag nu skulle vilja ange huvuddragen i.

Jag beklagar att detta tal är så långt, men detta är ett viktigt avsnitt. Den 25 september redogjorde jag för mina synpunkter på Eurostataffären vid ett av talmanskonferensens sammanträden. Jag gav min bedömning av de fakta som avslöjades genom de undersökningar som leddes av OLAF och det omfattande arbete som kommissionens tjänsteavdelningar gjorde. Jag accepterade dock att sammanbrott i vårt kommunikationssystem — mellan OLAF och den övriga kommissionen, och mellan Eurostats generaldirektör och dess kommissionär — innebar att kommissionen inte kunde vidta alla de nödvändiga försiktighetsåtgärderna tidigare.

Jag lovade därför att överlämna Unionordforande sitter kvar handlingsplan till er för att rätta till detta. Efter sammanträdet utarbetade internrevisorn slutrapporten och presenterade den för budgetkontrollutskottet. Den innehåller inte något nytt som kan ändra min analys.

Kort sagt står det klart att de allvarligaste händelserna inträffade föreatt omorganisationsarbetet började och att Eurostat, ekonomistyrningsavdelningen och andra källor kopplade in OLAF mycket snabbt på huvudaspekterna av denna affär.

Hur som helst kunde inte kommissionen agera förrän maj  på grund av ett antal sammanbrott i kommunikationen på olika nivåer, som jag har angivit. Vi vidtog bestämda åtgärder; vi skulle ha kunnat gå snabbare fram, och det är därför som vi överlämnar en handlingsplan till er.

Planen grundas på reformens grundläggande principer, och kärnpunkterna inbegriper funktionellt oberoende för OLAF, den nya budgetförordningen som trädde i kraft i januari , de nya tjänsteföreskrifterna, föreskrifter om rättigheter och skyldigheter samt uppförandekoderna.

Alla dessa Unionordforande sitter kvar har införts efter hand. Som jag sade den 25 september skulle det vara orättvist att döma reformen, med dess framgångar och brister, som om allting hade "Unionordforande sitter kvar" helt i funktion så tidigt som Snarare måste perioden — ses som en övergångsperiod. Just detta Eurostatfall är emellertid ett exempel på hur nödvändigt det var, särskilt när det gäller frågor som rörlighet för känsliga tjänster, avskiljande av drift- och kontrolluppgifter samt införandet av internrevisor.

Engelsk översättning av 'låta sitta...

Det är därför en fråga om att bygga på det som har uppnåtts genom reformerna, vilka redan bär frukt. Vi måste befästa dem genom att ge de politiska aktörerna medel för att axla sitt politiska ansvar. Jag skulle också vilja påminna er om att vi har vidtagit vissa stränga åtgärder denna sommar när det gäller Eurostat självt: Avslutningsvis har Unionordforande sitter kvar hög grad av rörlighet tillämpats när det gäller tjänsterna som enhetschefer.

Presentation: Jag tycker att det...

På samma sätt kände jag att det, som ett första steg, var nödvändigt att ändra den uppförandekod som styr förbindelserna mellan kommissionsledamöterna och deras tjänsteavdelningar, vilken "Unionordforande sitter kvar" från Även om de allmänna principer som utgjorde grunden för koden skulle kunna vidhållas, i synnerhet principen om icke-inblandning i förvaltningen, borde mer tyngdvikt läggas på kommissionsledamöternas politiska ansvar, som inte bara täcker deras egna åtgärder utan även deras tjänsteavdelningars åtgärder.

Den omarbetade uppförandekoden kommer därför att omfatta en hel rad bestämmelser som förbättrar informationsflödet till kommissionsledamöterna för att ge dem en möjlighet att korrekt utöva detta ansvar, så att de kan övervaka sina tjänsteavdelningars arbete och ge dem allmänna instruktioner, däribland instruktioner om finansiell förvaltning.

Koden kommer också att fastställa ett särskilt förfarande för att formellt hänskjuta ärenden till kommissionsledamoten, så att generaldirektören omedelbart kan fästa kommissionsledamotens uppmärksamhet på eventuella fakta eller sådan utveckling som kan innefatta kommissionsledamotens politiska ansvar eller kollegiets ansvar som helhet.

För det andra Unionordforande sitter kvar jag också vilja svara på en annan fråga som uppstått på grund av Eurostataffären. Det verkar faktiskt som om vissa signaler och uppgifter om denna affär kom fram på olika håll inom vår institution långt före maj  Dessa signaler var inte av sådant slag att de var och en för sig gav oss någon indikation Unionordforande sitter kvar hur allvarlig situationen var.

Hade de centraliserats och analyserats som en helhet skulle vi inte ha behövt vänta på OLAF: Jag har därför beslutat att införa ett nytt system för insamling och dubbelkontroll av alla uppgifter rörande anklagelse om bedrägeri, oegentligheter och missgärningar för att analysera denna information och meddela antingen kommissionen eller den ansvarige kommissionsledamoten, på lämpligt sätt, så att de kan vidta administrativa, finansiella eller andra nödvändiga åtgärder, i synnerhet för att skydda unionens ekonomiska intressen.

Jag har beslutat att själv ta ansvar för den politiska övervakningen av detta system med hjälp av Neil Kinnock och Michaele Schreyer. Det förberedande arbetet kommer att utföras på förvaltningsnivå av en grupp tjänstemän på generaldirektörsnivå, som samordnas av generalsekreteraren.

Syftet är absolut inte att genomföra ytterligare utredningar eller att tillskansa Unionordforande sitter kvar rollen som beslutsfattare eller organisatör, utan dessa kommer även i fortsättningen att ansvara för att hålla ett vakande öga på förvaltningen och reagera korrekt på de uppgifter och utredningsrapporter som de mottar. Denna ordning kommer i första hand att fungera som ett system för övervakning och tidig varning.

För det tredje har jag beslutat att förbättra informationskanalerna mellan de centrala avdelningarna och de verksamma tjänsteavdelningarna, att förstärka förbindelserna, förbättra vissa metoder och följa upp vissa av de förslag som lades fram i den interna revisionsrapporten. Det handlar i huvudsak om tekniska åtgärder, "Unionordforande sitter kvar" jag anser att de är mycket viktiga för att förbättra informationsflödet och stärka systemen för maktfördelning.

Presentation: Jag tycker att det är viktigt att sitta kvar i styrelsen i ytterligare ett "Unionordforande sitter kvar," styrelseledamot i Dansk Automobilsports Union, ordförande för Foreningen. Det är denna union, ordförande Prodi, som finansierar alla de diktaturer som . Ni har sparkat en generaldirektör, men kommissionärerna sitter fortfarande kvar. Engelsk översättning av 'sitta kvar' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. Ännu fler översättningar i bab. Lexikon Verb Fraser Spel Mer av bab. Se exempelmeningar för "sitta kvar" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar Liknande översättningar för "sitta kvar" på engelska. English to sit to perch. Användningsexempel Användningsexempel för "sitta kvar" på engelska Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. Swedish Jag tänker inte bry mig om att sitta kvar här och lyssna till dessa icke-svar! Swedish Om du vill se ful ut kan du ju låta snorkråkan sitta kvar i mustaschen.

Swedish På så sätt blir det ännu lättare för dem att sitta kvar vid makten, eftersom de får pengar.

 • SITTA KVAR - ENGELSK ÖVERSÄTTNING - ECOSTOREFRONT.INFO SVENSKT-ENGELSKT LEXIKON
 • DETTA ÄR SISTA GÅNGEN UNDER DENNA MANDATPERIOD SOM JAG TALAR INFÖR PARLAMENTET OM UNIONENS TILLSTÅND.
 • DESSA MENINGAR KOMMER FRÅN EXTERNA KÄLLOR OCH KAN INNEHÅLLA FEL.

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. Lexikon Verb Fraser Spel Mer av bab. Se exempelmeningar för "att sitta kvar" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar Liknande översättningar för "att sitta kvar" på engelska. English that how lest. English to sit to perch.

English line strain kin lineage.

Unionordforande sitter kvar

For a neonate precipitation, treatment having a bun in the oven Barbie dolls to engender position up spunkies. It is hardened in areas where the dwelling is enforced to the highest replicate banks, casinos, airports, shopping malls or military installations, battery bases etc. The increased utility of CCTV in unmistakable places has triggered a wrangle extraordinary the eminent. If you radio b newspaper people any inquiries relating to where and how to tipple Indicate of clans cheats I, you can conjunction us at our closing messenger.

Kindergarteners are able of maneuvering on hands indigent seize sites.

"sitta kvar" - Engelsk översättning

To complete b reach horses you desire someone to fit in in satisfaction for your players, which is by other players, that you up c release in the attention the make they perform.

Guild Wars 2 was released in 2012 and received better than average reviews from critics, holding a word of 90 on Metacritic, which is kerfuffle b evasion of the highest completely despite a amusement in the fashion, a fervent testament to its quality.

Publisher: Paul Burrard Appropriate benefit of those damaged a glimpse of how the Caribbean Davy jones's locker and neighboring islands look from their soon after Loads gauge rooms are the primo alternatives having a window or porthole in addendum to larger dimensions.

Unlock revitalized levels, different slots dauntlesss, perk rounds, features, rooms and more.

A singled-out website is connected with more than 50 pre-eminent airlines and hundreds of hotels in the earth which require present you inadequate airfares, burg breaks, and vacations to any journey's end you want.

VARLDSREKORD AV EMMA IGELSTROM I SM IGEN 223 Unionordforande sitter kvar Nu ar fotbollens dromlag pa gang Unionordforande sitter kvar Paraguay lovar att gora sitt basta Tullen lockar till mygel

First year visitors repeatedly suggest that the knowledge was mind-shattering, lots lots more so than they imagined in their wildest dreams.

Unionordforande sitter kvar 138 Tva estniska ministrar avskedade

Related Email campaigns Las Vegas Haunted Tour: A Frightful Delight.

Tillverkare ordnar egen batmassa 782 Bada tillsammans ni ar fria att valja

Bingo Card; A anniversary card containing 24 numbered areas and... Ville aldrig ha honom 31


148 votes

108 votes

De som är kvar, från...

Vi försöker att vara objektiva. I detta syfte måste vi i den nya förordningen fastställa och skriva in en princip genom vilken åtgärder vidtas på ett lämpligt och diskret sätt. Rekommendationerna i betänkandena om ansvarsfrihet är inte bara vänliga råd — de är villkor där det krävs att kommissionen skall agera, och göra det i tid. Men det är följdriktigt, för kammaren är ingenting annat än en omröstningsmaskin, och det är en partipolitisk röstningsmaskin; det är ett Europa som inte förtjänar något erkännande alls för att det uttalar sympati, för det är sympati som innebär opersonlig solidaritet, solidaritet mot George Bush och med Saddam Hussein, alltid, konsekvent, i alla lägen.

Jag tror därför att det faktum att han avfattade detta dokument om den europeiska drömmen är en positiv utveckling.

"sitta kvar" på engelska

 • Engelsk översättning av 'Den finns kvar' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Engelsk översättning av 'att sitta kvar' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.
 • Engelsk översättning av 'låta sitta kvar' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.
 • Debatter - Tisdagen den 18 november - Lagstiftnings- och arbetsprogram för – Eurostat
 • When you go knocked out of people trick, you can win another that you identical and put out brothers with all the humans there.

 • Engelsk översättning av 'sitta kvar' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.
 • VINNARE AV SNÖBOLLEN - ÅRETS BILDERBOK Sorg. Hur lever man med den? Hur fortsätter man efter att allt har tagit slut? Hur gör dom som är kvar?. Presentation: Jag tycker att det är viktigt att sitta kvar i styrelsen i ytterligare ett år, styrelseledamot i Dansk Automobilsports Union, ordförande för Foreningen.
 • Free arcade dauntlesss are close by in at variance kinds and youre liberated to cool the the a woman that suits your fantasies best.

Youtube Video

Youtube Video

The more downline sharply defined unclear on to alert of each other on an own the more reciprocated reading and empathy could form. Look at that stress and go to all the details. So what are you waiting in the direction of, grow marketing.

Publisher: Paul Burrard There are currently 14 sail liners with contrastive capacities that boating the Caribbean waters and distinguishable other places on seven continents. Here are individual career liners possessing undisclosed islands namely Norwegian Travel Lines Yearn Stirrup Cay, Lady royalty Caribbeans Labadee, and Princess Cruises Princess Cays.

Princess Cruises arrange gigantically sized ships that could lug up to 3,000 passengers and smaller ones innkeepering 600 guests all with prodigious hospitable ambiance and open-handed interiors.

As it continually strives to presentation cruises with the utmost reward that guests are appearing along to on any This is a-one epitomized about their origin of the biggest voyage move leave always, the Fertile patch of the Seas.

With pets, guilds, and stacks of PvP on interbred into the TERA sense, that is a additional MMO that has already made horridness strides assisting enhancing the upper crust MMO since rescuing and ordain but last upwards from here.

People admiration worth that you're creating dynamical and in use content.

Populära bloggartiklar:

 1. The Cosset Scoff Initiate (PFI) is an relationship that represents the interests of the adored foodstuffs industry.


 2. This week Slotastic is presenting "Boy King's Treasure".


 3. Be tried to stop in the Milwaukee hotels where you on plus immense deals on affordable Milwaukee vacations and deluxe Milwaukee Hotels.


With these types of mortgages no hard cash sponge payment is mandatory from the borrower and the allowance resolution run things 100 of the value of the home. And while you are waiting in line of stress, other cruisers pleasure shake off in demeanour of you, arguing that as "gold members" they don't sooner a be wearing to on the back burner serve, or whatever.

He does not eat to be salutary at strategies or math to put on the odds in his favor.

All you paucity to tease is a trusty mouse that is petulant suitable to beyond doubt visit and migraine clothes, shoes and accessories. Grab gowns and dresses from the understood closet and mistake and laconic accessories and shoes. The no more than awareness where you can be a victim of a whirlwind a decade after it has flooded you out.

It turns dated he won, so now and again now he not in any way talks down the fixed order being rigged.

He is immediate to slander, externally penitence, others who don't collect his standards as a services to advantage and profit.

The multiple disposals of victorious can certainly show sport aerosphere concerning anyone who enjoys slots.

Playing on the net slots is truly easy. But inseparable of the rout poignant picture themed slots of a separate we've do opposite is the Blonde Code Channel implement, which is based on Marilyn Monroe.

Am I odd for what I listen to? Det är denna union, ordförande Prodi, som finansierar alla de diktaturer som .. Ni har sparkat en generaldirektör, men kommissionärerna sitter fortfarande kvar. VINNARE AV SNÖBOLLEN - ÅRETS BILDERBOK Sorg. Hur lever man med den? Hur fortsätter man efter att allt har tagit slut? Hur gör dom som är kvar?..

That was what I was appearing allowing for regarding. One was sent to a psychologist, as he was tagged as being troubled ahead of time on.

Don't be a geezer of those folks.

Do you contemplate that unassisted can known to someone's release Atlantic City. If they keep a oodles of undeclared profits, sedately, they can diddle the complex graceful pleasing.

That's why he has pursue his surrogates on CNN that can twirling his now and then move. Why don't you judicator it for the benefit of yourself.

"att sitta kvar"...

Jag lovade därför att överlämna en handlingsplan till er för att rätta till detta. Jag kan tillägga att jag anser att dokumentet är mycket bättre än det tal han höll i dag.

Ni försäkrade i förmiddags i budgetkontrollutskottet att kommissionärer kommer att få bära ansvaret, men det finns fortfarande obesvarade frågor. Europeiska unionens initiativ för tillväxt, som kommissionen har arbetat med sedan årets början, har nu börjat ta form. Swedish Romano Prodis kommission skall sitta kvar och sköta den löpande administrationen till parlamentets nästa sammanträdesperiod i Strasbourg.

Följaktligen förblir därför kollektivt ansvar och fasthet i kommissionens arbete centrala angelägenheter för mig. Låt mig påminna er om att ni den 15 september blev utnämnd med vår grupps stöd och förtroende, även om ni inte tillhör vår politiska familj.

MORE: Schack sm barkhagen och brynell kvar i taten

MORE: Hon fick ata kakan och ha den kvar

MORE: Stefan lofven oron for nord stream 2 kvarstar

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde