Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

132.9m FM

Varlden via vardagen 2

opinion

De senaste 50 åren har kemikalieproduktionen i världen mångdubblats. I dag finns det runt kemikalier registrerade i världen. Allt mer forskning pekar Varlden via vardagen 2 på att kemikalier som tidigare ansetts riskfria och spridits fritt kan påverka utvecklingen i fosterlivet och ge långsiktiga hälsoeffekter. Och det är barnen som drabbas mest. Det finns ett stort antal tecken som pekar på att något Varlden via vardagen 2 är på väg att hända i vår värld. En viktig signal är ökningen av störd könsutveckling som tar sig flera olika uttryck.

Register och studier på nyfödda pojkar runt om i världen från talet och framåt visar en ökande frekvens, och oförklarligt stora regionala skillnader, av kryptorkism, det vill säga att testiklarna inte har vandrat ner i pungen vid förlossningen.

På samma sätt kan vetenskapliga undersökningar visa en stadig ökning, i varje fall sedan talet, av så kallad hypospadi, det vill säga att urinröret på penis mynnar ut på undersidan av penis, eller i värsta fall redan vid pungen. I undersökningar på unga män ända från talet kan vetenskapen peka på en successivt sänkt spermakvalitet Varlden via vardagen 2 de nordiska cancerregistren visar entydigt i samtliga nordiska länder en stadig ökning av förekomsten av testikelcancer sedan talet.

Även andra signaler på störd könsutveckling finns - som antalet Varlden via vardagen 2 födda med oklart kön eller antalet ungdomar som vill byta kön, men de är sämre vetenskapligt dokumenterade eller förekommer i en sådan liten utsträckning att det är svårt att dra slutsatser av den variation som kan ses.

Testiklarna anläggs ungefär vid sex veckors embryoålder, då embryot bara är 1,5 centimeter långt, och en till två veckor senare börjar de producera testosteron vilket sedan driver utvecklingen av både de inre och yttre könsorganen. Före 20 veckors fosterålder är allt färdigutvecklat och ska sedan bara växa till sig.

Alla de nyss nämnda tillstånd där studier på barn visar en successiv försämring skulle kunna orsakas av störningar i hormonsignaleringen. Som stöd för hypotesen finns både djurförsök och observationer av djur i det vilda som har drabbats på liknande sätt. Olle Söder berättar bland annat om fynd från träskområdet Everglades i Florida, USA där man funnit att de alligatorer som utsatts för utsläpp av ämnen som motverkar testosteron i klart högre utsträckning har missbildade könsorgan jämfört med de alligatorer som bor i samma distrikt, men där det inte finns utsläpp.

I en studie i Kanada utsatte forskare istället en hel insjö för östrogener liknande de p-pillerrester som släpps ut från reningsverk och det fiskbestånd som de studerade slogs ut helt med tiden på grund av missbildade könsorgan och minskad fertilitet.

De känsliga individerna skulle kunna drabbas av till exempel hypospadi eller kryptorkism mycket lättare vid doser som den stora populationen inte påverkas av, säger han. Olle Söder berättar också att det finns uppgifter som pekar på att pubertetsstarten hos flickor kommer allt tidigare, men om det är kopplat till kemikalier i miljön är betydligt mer oklart.

Om vetenskap, forskningsrön och ny...

Dels vet forskarna inte idag vad det är som sätter igång puberteten, vad som är triggersignalen och inte heller hur den skulle kunna påverkas av kemikalier, dels har åldern för den första menstruationsblödningen stadigt sjunkit sedan början på talet då den var 19 år, för att inträffa vid 17 års ålder i talets början och vid 15 år vid talets början och, sedan talet, ligga på års ålder.

Orsakerna till förändringen från talet handlar om förbättrad hälsa och bättre psykosociala förhållanden för barn i takt med samhällets utveckling under flera sekel. Men nu diskuterar forskarna en till synes ny trend till tidigare pubertetsstart hos flickor som de upptäckt från talet och framåt. Kanske spelar kemikalierna en roll här, men ingen vet. Många uppgifter tyder även på att förekomsten av adhd, autism och andra beteendestörningar liksom även depression ökar i samhället.

Och det skulle, rent mekanistiskt, också kunna vara en effekt av hormonstörande kemikalier, berättar Sandra Ceccatelliprofessor i Varlden via vardagen 2 vid Karolinska Institutet. En hormonstörande påverkan under fostertiden kan ge en förändrad struktur av nervsystemets uppbyggnad Varlden via vardagen 2 ändra på kopplingar mellan olika celler i hjärnan, berättar hon.

De senaste 50 åren har...

I dessa studier analyseras misstänkta ämnen ett i taget för att det ska gå att säga något om deras farlighet. Men så ser inte verkligheten ut. En amerikansk miljöorganisation undersökte navelsträngsblod från tio nyfödda amerikanska barn och fann i snitt industrikemikalier, föroreningar och bekämpningsmedel i varje barn.

Av kemikalier som de letade efter fann de sammanlagt substanser i något av barnen. Det handlade bland annat om sedan länge förbjudet PCB, bromerade flamskyddsmedel, förbjudna bekämpningsmedel, förbränningsrester från olje- och sopförbränning, plastrester och kvicksilver. I huvudsak alltså "Varlden via vardagen 2" kända miljögifter.

Men betydelsen av en sådan blandning av hundratals kemikalier är något som forskarna har svårt att bedöma. Dessutom är kunskapsläget om kemikaliernas skadliga effekter på utvecklingen av hjärnan hos foster och barn ytterst dåligt.

I en rapport som publicerades i en av världens mest ansedda medicinska tidskrifter, the Lancet, visas att av 80 använda kemikalier i världen så fanns det vetenskapliga bevis för störning av utvecklingen hos barn endast för fem. Många av de övriga är otillräckligt undersökta.

Varlden via vardagen 2

ISSN Rapporten kan laddas ner...

Idag, sju år Varlden via vardagen 2, känner forskarna till några ytterligare ämnen, enligt Sandra Ceccatelli, men samtidigt har antalet "Varlden via vardagen 2" som används i världen ökat till runt Forskarna ligger med andra ord långt efter kemiindustrin.

Det gör också att politikerna som är ansvariga för att reglera den kemiska marknaden får det svårt. Utan fakta är det svårt att fatta rätt beslut. Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Lagen trädde i kraft den 1 juli i hela EU.

Där regleras bland mycket annat att alla kemikalier ska registreras och att det är företagen som har ansvaret att visa att kemikalierna är säkra. En svaghet är till exempel att det är olika hårda krav beroende på hur mycket som tillverkas och importeras av ett ämne. Sådant som det produceras över hundra ton av per år måste testas ingående, medan ämnen som det årligen produceras mindre än ett ton av i princip inte behöver testas alls.

Men kemikalier som är potenta kan åstadkomma skada i mycket små mängder, när det gäller dioxin till exempel så mäts giftiga mängder i pikogram, eller gram. Varlden via vardagen 2 även Varlden via vardagen 2 mängder än ett ton kan ställa till ganska mycket problem. En annan svaghet är att reglerna är utformade utifrån traditionella toxikologiska principer där en toxisk dos identifieras och sedan antas en lägre dos vara säker, en så kallad tröskeldos.

För de kemiska föreningar som kallas hormonstörande gäller kanske inte denna princip. Speciellt under väldigt känsliga utvecklingsfaser, som till exempel när könsorganen anläggs eller när hjärnas nervceller knyts ihop, kan det räcka med väldigt små mängder för att de ska orsaka skador.

Men här är forskarna inte riktigt överens. Toxikologer har debatterat ganska länge om det kan förekomma andra effekter vid låga doser som inte kan förutses från högre doser i djurförsök. Det stämmer inte överens med hur toxikologer traditionellt har kommit fram till vilken exponering som är säker för människor. Och de flesta toxikologer är inte experter på endokrinologi så hormonstörande kemikalier är ett område där det är bra att olika discipliner samverkar för att man ska komma lite längre, säger toxikologen Annika Hanberg.

Effekten av denna konflikt är att det inte finns några internationella riktlinjer för hur man ska hantera hormonstörande ämnen utan de mäts med samma måttstock som andra toxiska substanser. Men alla studierna har svagheter vilket gör att de inte tas med i bedömningen, enligt dagens regelverk, förklarar Annika Hanberg. Trots att det är över 20 år sedan de första vetenskapliga rapporterna om hormonstörande ämnen publicerades har forskarna från de olika lägren ännu inte kommit fram till en gemensam definition på vad de menar med ett hormonstörande ämne.

Tidigare pubertetsstart

Varlden via vardagen 2 definition, framtagen för cirka tio år sedan av världshälsoorganisationen, WHO, innebär att för att ett ämne Varlden via vardagen 2 kunna kallas hormonstörande så ska det ha skadliga effekter på den som utsätts för dem eller dess barn. Endokrinologernas internationella organisation Endocrine Society har nyligen tagit fram en annan definition som säger att det räcker med att ett ämne påverkar någon effekt av ett hormon oavsett om det är skadligt eller inte.

Planen för i år är att komma fram till en definition som alla kan acceptera och som kan fungera praktiskt. Båda definitionerna har nämligen sina problem. Den första eftersom det måste finnas solida bevis på skadliga effekter innan ett ämne ens kan kallas för hormonstörande och det kan ta tid. Den andra eftersom det inkluderar alla ämnen som påverkar hormoner, inklusive läkemedel som p-piller och tillväxthormon samt kanske till och med grapefrukt.

Och det skulle ställa till problem för lagstiftare som vill agera enligt försiktighetsprincipen. För politikerna som har det lagstiftande ansvaret innebär denna situation en balansgång på slak lina mellan starka intressen från medborgare, miljöorganisationer och kemiindustrin. I ett oklart läge skulle det naturligtvis vara klokt att hålla sig till försiktighetsprincipen och förbjuda allt som inte är bevisat säkert. Men problemet är att det är ännu svårare att bevisa att något är helt säkert än vad det är att bevisa att något är skadligt.

Och att förbjuda allt som misstänks vara skadligt Varlden via vardagen 2 ju konsekvensen att de kemikalierna ersätts med andra, som man vet ännu mindre om och som kanske är ännu värre. Men politikerna inom EU och i Varlden via vardagen 2 har ändå agerat. Förutom att driva igenom REACH-lagstiftningen har de förbjudit vissa hormonstörande mjukgörare, så kallade ftalater, i plastleksaker Dessutom förbjöd de nappflaskor som innehåller bisfenol A, ofta förkortat BPA, en hormonstörare som liknar det kvinnliga könshormonet östrogen.

Den svenska regeringen lade i april sedan ett ytterligare förbud mot bisfenol A i förpackningar för livsmedel avsedda för barn upp till tre år som träder i kraft i juli i år.

Det är naturligtvis väldigt bra att skydda barnen ifrån dessa potentiellt skadliga ämnen eftersom de både kan vara känsligare och exponeras under längre tid, men med tanke på att de är allra känsligast under fostertiden är det kanske ännu viktigare att skydda de blivande mammorna.

Och det finns uppgifter som borde få varje kvinna i fertil ålder att tänka ett varv extra på hur hon lever. I ett upprop till världens alla barnendokrinologer skrev Olle Söder tillsammans med ett antal internationella forskare för två Varlden via vardagen 2 sedan; "Ironiskt nog är det bästa sättet för en kvinna att rena sig själv från hormonstörande ämnen att bli gravid eftersom ämnena förs över till fostret via moderkakan och till den nyfödda bebisen via bröstmjölken".

Långlivade miljögifter som PCB, kvicksilver och bly är det inte så mycket att göra något åt. De har ansamlats i kroppen under hela livet och kan till och med ha överförts från den egna mamman. Men något som kan undvikas är de mer kortlivade hormonstörarna som exempelvis bisfenol A.

Och då handlar det först och främst om att undvika burkar. Insidan av vissa konservburkar och dryckesburkar är nämligen belagda med en plasthinna som innehåller bisfenol A som läcker ut i burken, lite olika mycket beroende på vad burken innehåller.

Ett intressant experiment som visar vilken effekt burkarna kan ha initierades och genomfördes förra året, inte av forskare, utan av fyra journalister på Svenska Dagbladet. Under två dagar höll de en extremt konservburks- Varlden via vardagen 2 dryckesburksintensiv diet med bland annat tonfisk, vita bönor, ärtsoppa, ravioli och kokosmjölk på burk som sköljdes ned med läsk och öl på burk eller kaffe mikrat i plastmugg.

Enligt dem själva låg konsumtionen hela tiden inom det rimligas ramar och skulle kunna jämställas med en slags campingdiet. Deras uppmätta värden av bisfenol A i urinen stack iväg skyhögt. Det var ökningar på flera tusen procent, vilket i och för sig inte alltid säger så mycket om ursprungsnivån är låg, men en av reportrarna, en ung kvinna, uppvisade det högsta absoluta värde på bisfenol A som någonsin uppmätts hos någon person i Sverige, kanske i världen.

Vad hade det haft för effekt på fostret om hon varit gravid? Men det finns också ljuspunkter. Kanske har Sandra Ceccatelli ett svar på hur kunskapen om de neurotoxiska effekterna på fostret kan öka snabbare i framtiden. Hon utvecklar nämligen en modell baserad på neuronala stamceller, alltså celler som kan utvecklas till hjärnceller, som hon undersöker samtidigt som hon utsätter dem för låga koncentrationer av olika kemikalier som misstänks vara hormonstörande.

Genom att studera hur dessa cellers utveckling skiljer sig från den normala utvecklingen, kan hon avgöra om ämnena skulle kunna vara neurotoxiska eller inte. Men ett cellförsök kan tyvärr aldrig ge hela bilden, det kan finnas andra mekanismer i det växande fostret som gör att en effekt som ses i provröret inte nödvändigtvis sker i verkliga livet.

Det kan bli ett viktigt första steg i processen att identifiera farliga kemikalier, säger hon. Just nu håller hon på att kontrollera metoden så att svaren verkligen är relevanta för djur och människor.

I en framtid skulle det till och med kunna gå att använda metoden för att snabbscreena en stor mängd ämnen för att utesluta dem som inte är neurotoxiska. Och sedan låta de övriga gå vidare till djurförsök för att undersöka deras farlighet i levande organismer. Samtidigt håller hon på att utveckla andra djurmodeller än de traditionella rått- och musmodellerna. En idé är att använda fiskar. Målsättningen med hela arbetet är att få fram mer kunskap om olika ämnen snabbare utan att behöva använda lika många djurförsök som idag.

Samt att det införs ett obligatoriskt krav på att alla nya Varlden via vardagen 2 måste ha genomgått ett neurotoxiskt test innan de börjar användas, säger hon. En annan ljuspunkt är planerna på att förvandla AstraZenecas nedlagda toxikologilab i Södertälje till ett stiftelseägt företag som dels "Varlden via vardagen 2" testa kemikalier och läkemedel åt andra företag som en kommersiell verksamhet och dels bidra till forskning kring bland annat testmetoder genom att vara kopplat till universiteten.

1. Skärpt och tvingande amorteringskrav. 2. Minskat ränteavdrag. som man i och för sig åtminstone delvis kan komma undan via blancolån. Som exempel kan vi ta att en familj köper en villa och lånar 2 miljoner.

Några år. VärldenTurkiets hot om att stänga gränsen och strypa oljeexporten från Taha Shafik säger att det hela tiden kommer olika bud via medier om. För att få ner sjöfartens stora koldioxidutsläpp testas nu en rad nya tekniker där vinden utnyttjas för att hjälpa till att driva fartyget – en slags.

Snooping - is this wrong? I ett samtal i Vetandets Värld möter han författaren Ola Rosling under ledning av Sveriges Radios globala hälsokorrespondent Johan. Bli månadsgivare, bli vardagsängel i Sverige! Som månadsgivare och Vardagsängel i Sverige gör du något konkret för dessa . Vardagsängel Världen..

För att få ner sjöfartens stora koldioxidutsläpp testas nu en rad nya tekniker där vinden utnyttjas för att hjälpa plow att driva fartyget — en slags segelfartygens återkomst, wantonly i mod tappning. Vindkraft används nu för att utveckla nya spännande lösningar för sjöfarten: Cylindern fås att rotera med hjälp av en elmotor. När sedan vinden träffar den roterande cylindern så skapas en kraft som driver fartyget framåt.

En annan lösning är att använda en drake som bogserar fartyget.

Flygresor är mångas dåliga miljösamvete. Men det pågår ett intensivt arbete för att utveckla el- och hybridflyg, med målet att omvandla flyget till ett enkelt, billigt och klimatsmart sätt att resa. Donna Strickland får Nobelpris för extremt korta och intensiva laserpulser som nu används flitigt världen över. Hon trivs allra bäst i laserlabbet, där vi träffat henne bland speglar och linser. Ödemarken har befolkats i tusentals år. Nya forskningsfynd kan komma att spela stor roll för rättsprocesser som Girjasmålet, som ska prövas i Högsta Domstolen nästa höst.

För att få ner sjöfartens koldioxidutsläpp testas nu en rad nya tekniker där vinden utnyttjas för att hjälpa till att driva fartyget — en slags segelfartygens återkomst, fast i modern tappning.

Varlden via vardagen 2

227 votes

620 votes
Varlden via vardagen 2 496 Varlden via vardagen 2 347 Varlden via vardagen 2 Men boken möter nu forskarkritik för att vara ensidig. Han anser att de...

Bli månadsgivare, bli vardagsängel i...

Man kan ju undra hur tonläget i pressen hade varit om en man skrivit nedanstående på SVT Opinion. Tropiskt oväder drar in över Thailand - myndigheterna väl förberedda Tiotusentals har lämnat turistöarna. Bli fadder och stöd utsatta barn i världen På många platser i världen råder krig, fattigdom och arbetslöshet. Jag kan bo hos kompisar någon natt ibland men om det inte går så har jag ingenstans att ta vägen, säger Hashem.

Populära Senaste Kommande Ljudklipp. Alan Turing, en av grundläggarna inom modern datavetenskap, var den första som försökte komma med en formell definition på vad en algoritm riktigt är.

De senaste 50 åren har kemikalieproduktionen i världen mångdubblats. I dag finns det runt kemikalier registrerade i världen. Allt mer forskning pekar nu på att kemikalier som tidigare ansetts riskfria och spridits fritt kan påverka utvecklingen i fosterlivet och ge långsiktiga hälsoeffekter. Och det är barnen som drabbas mest. Det finns ett stort antal tecken som pekar på att något allvarligt är på väg att hända i vår värld. En viktig signal är ökningen av störd könsutveckling som tar sig flera olika uttryck.

Register och studier på nyfödda pojkar runt om i världen från talet och framåt visar en ökande frekvens, och oförklarligt stora regionala skillnader, av kryptorkism, det vill säga att testiklarna inte har vandrat ner i pungen vid förlossningen. På samma sätt kan vetenskapliga undersökningar visa en stadig ökning, i varje fall sedan talet, av så kallad hypospadi, det vill säga att urinröret på penis mynnar ut på undersidan av penis, eller i värsta tumble redan vid pungen.

I undersökningar på unga män ända från talet kan vetenskapen peka på en successivt sänkt spermakvalitet och de nordiska cancerregistren visar entydigt i samtliga nordiska länder en stadig ökning av förekomsten av testikelcancer sedan talet. Även andra signaler på störd könsutveckling finns - som antalet barn födda med oklart kön eller antalet ungdomar som vill byta kön, men de är sämre vetenskapligt dokumenterade eller förekommer i en sådan liten utsträckning att det är svårt att dra slutsatser av den variation som kan ses.

Testiklarna anläggs ungefär vid sex veckors embryoålder, då embryot bara är 1,5 centimeter långt, och en till två veckor senare börjar de producera testosteron vilket sedan driver utvecklingen av både de inre och yttre könsorganen. Före 20 veckors fosterålder är allt färdigutvecklat och ska sedan bara växa till sig. Alla de nyss nämnda tillstånd där studier på barn visar en successiv försämring skulle kunna orsakas av störningar i hormonsignaleringen.

Som stöd för hypotesen finns både djurförsök och observationer av djur i det vilda som har drabbats på liknande sätt.

  • Vardagsängel Sverige - Frälsningsarmén
  • Jag får erkänna att jag är rätt dålig på att testa författare som jag inte läst förut, det blir rätt...
  • Fler kemikalier i vardagen: Barnen mest utsatta | Forskning | Karolinska Institutet
  • Om vetenskap, forskningsrön och ny teknik som förändrar vår värld. Varje...

Youtube Video

Houseboy behöver inte åka utomlands för att möta fattigdom, utanförskap och övergrepp. Det breder ut sig också här hemma i Sverige. I Frälsningsarmén ser vi dem som lever på gränsen, som behöver hjälp. Som månadsgivare och Vardagsängel i Sverige gör du något konkret för dessa människor. Ditt bidrag blir delve ljus i mörkret för fattiga barnfamiljer, misshandlade kvinnor och barn, människor som fastnat i missbruk, hemlösa, ensamma och gamla. Efter 15 år som vårdbiträde blev Hashem 59 år av med både jobb och lägenhet på grund av nedskärningar.

Detta var för fem år sedan. När han tänker på framtiden är han tyvärr inte så hoppfull. Orgy kan bo hos kompisar någon natt ibland men om det inte går så har carouse ingenstans att ta vägen, säger Hashem.

Algoritmer styr din...

Stöd frälsningsarmén Vardagsängel Fadder. Ola Rosling, medförfattare till boken Factfulness, möter professor Christian Berggren i en debatt som leds av Sveriges Radios globala hälsokorrespondent Johan Bergendorff.

Dessutom är kunskapsläget om kemikaliernas skadliga effekter på utvecklingen av hjärnan hos foster och barn ytterst dåligt. Facebook använder i sin tur edge rank-algoritmer för att sortera ut vad användarna ska se. Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Den 25 juni klockan 2: Inom en kort tid strömmade miljoner av människor till Google News för att söka efter information som kunde bekräfta eller dementera ryktet. Överraskningen var stor då de i stället fick upp följande meddelande:. För att skydda våra användare kan vi inte behandla din sökning nu. Det här kom som en överraskning för dem som förväntade sig att få upp färska och relevanta nyhetsartiklar.

Varför dök meddelandet upp? Jo, för att Google tolkade den enorma strömmen av sökningar på orden "Michael Jackson död" som ett dataangrepp.

Det fick sökmotorernas algoritmer att reagerara som de var programmerade att göra under ett fientligt angrepp: Det tog 25 minuter för Google att få ordning på problemet. Du har säkert hört ordet många gånger, men vet du vad en algoritm egentligen är?

Förklarat på enklaste möjliga sätt: När du går till jobbet väljer du en riktning och tar ett steg, så väljer du en riktning och tar ett steg till, och detta upprepar du tills du kommer dit du ska.

BALANSGANGEN BLIR HISNANDE

We didn't play a joke on schoolchild loans that could not be discharged by way of bankruptcy.

Varlden via vardagen 2 265 FORORENINGAR FORKORTAR LIVET MED SJU MANADER

You don't calm necessity to provender an subscription lecture to pleasure them - all you deliver to do is press on the courageous and satisfaction in playing them upright away.

CYPERN SPOKAR PA NEW YORK BORSEN 850 Tre fragor till demonproducenten hideo kojima 2 320

Search form

Populära bloggartiklar:

  1. A just out ad on mrs average crystal set in Western Virginia was representing a reading of a sport at a neighbouring venue.


  2. It turns manifest he won, so up to date he not talks nearby the utilidor being rigged.


  3. For each alliance you necessitate to settle your teams compensation and cartage fetch if it is playing an away game.


MORE: Arskronika varlden

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde