Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

95.7m FM

Stipendium till doktorand 3

opinion

Förteckning över stipendier och bidrag för olika kategorier sökande inom alla ämnesområden. Listan är sorterad efter sista Stipendium till doktorand 3. De senast inlagda stipendierna, alltså de som är markerade med NY i listan, finns samlade på en egen sida: Arbetet skall vara på magister- eller masternivå eller motsvarande.

Arbetet skall vara inriktat på frågeställningar inom områdena företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia eller näraliggande områden.

Arbetet skall i vid mening beröra någon del av livsmedelskedjan räknad hela vägen från primärproduktion till konsumtion. Utlysning Foder och Spannmål. De doktorander som kan söka årets stipendier skall Stipendium till doktorand 3 slutbetyg från gymnasium i f. Ingen begränsning finns i fråga om vilket ämnesområde doktorandstudierna bedrives. Utlysning Kungl och Hvitfeldtska stiftelsen. Stipendiet kan enbart sökas från 3 månad upp till 1 år. För ansökningar som insändes till års stipendier kommer i första hand stöd att ges till projekt som avser barn och ungas psykiska hälsa och ungas risk för kriminalitetsutveckling.

Ett pris för årets avhandling á 10 kr. Vår övertygelse är att utlandsstudier är en mycket viktig del av att ta examen idag. Därför vill vi med detta stipendium ytterligare motivera studenter att genomföra studier utomlands.

Din idé kan vara en fysisk produkt, tjänst eller en kombination av dessa, en metod eller process. We are offering one scholarship for the University Summer Program for one Swedish student.

The Brittingham Viking Organization. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyses Stipendium till doktorand 3 vistelsestipendier för postdoktorala forskare inom det verksamhetsområde som Akademien företräder, varvid begreppet svensk folkkultur ska fattas i vid mening.

Stipendiesumman är kr för varje mottagare. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Film och teater i vid mening är prioriterat. Stipendiet är personligt och kan inte gå till projekt. Stipendiet ges företrädesvis för postgymnasial utbildning och endast till personer som ej fyllt 30 år vid ansökningstidens utgång.

Särskilt kommer patientrelaterad och kliniskt fokuserad forskning att prioriteras. Stiftelsen har även som målsättning att stimulera yngre forskare. Då ska du söka stipendiet Lärare skriver. Det är en veckas skrivarkurs i sommar på folkhögskolan Biskops Arnö. Om du vill testa en projektidé, rekommenderar AFA att du skickar in en skiss.

Skissen ska fokusera på projektidén, relevans och förväntat resultat. Såväl enskilda personer som organisationer kan söka bidrag. Bidrag ges inte till finansiering av egen utbildning. Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta kvinnor som verkar eller kommer att verka inom områden som är av betydelse för andra kvinnor. Det kan gälla möjligheten att etablera nya forskningsrön med ett kvinnoperspektiv t.

Kommuninvest i Sverige AB. Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond. Avser master- doktorand- och postdoktorala studier. Stipendier för högre utlandstudier ur Gålöstiftelsen. Stipendiet omfattar krtöver detta erbjuds två veckors vistelse med halvpension i Hvita villan på Öland, under maj månad.

Till denna vistelse erhålles 10 kr för täckande av omkostnader. Detta görs för att skapa ökad uppmärksamhet och attraktivitet för VA-området.

Dagens Nyheter

Handledare och eller examinatorer vid svenska lärosäten äger rätt att nominera högst ett examensarbete per år. I denna utlysning välkomnas projektförslag som kombinerar energi- design- och beteendeområden för att ta fram nya affärsmodeller, tekniklösningar, produkter och tjänster.

Projekt med kommersialiseringsfrämjande inslag välkomnas särskilt. Vitterhetsakademien Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyses upp till tre stipendier om kr inom Akademiens verksamhetsområde.

Karolinska Institutet utlyser härmed resebidrag...

Stipendiet kan ses som ett initieringsbidrag för att göra det möjligt att söka större forskningsbidrag inriktat på samverkan mellan de olika områden som representeras av de ingående akademierna. Nordiskt Vägforums svenska avdelning. Musikaliska akademien Inom ramen för Bernadotteprogrammet utlyser Kungl.

You can nominate your candidates until Studenter kan ansöka om finansiering av resor, litteratur, att samla eller Stipendium till doktorand 3 in kvantitativ data eller andra aspekter som möjliggör en uppsats av bra kvalitet. Prissumman är 10 SEK och delas ut en gång per år.

Karolinska Institutet utlyser härmed resebidrag...

Kan sökas av universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska och konstnärliga, tekniska och naturvetenskapliga discipliner.

Researchers, affiliated to Karolinska Institutet or another medical faculty at a Swedish  university, who have earned a doctoral degree and doctoral students who are expected to earn a degree during the current calendar year are eligible to "Stipendium till doktorand 3." Lennanders stipendiestiftelse Till vid rikets samtliga universitet och högskolor yngre svensk forskare som ekonomiskt stöd för självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten, vilka lovar vetenskapligt eller praktiskt betydelsefulla resultat.

Program, Projekt och Infrastruktur för forskning utlyses en gång per år. Ansökan mellan 1 dec - 31 jan kan göras till: Browaldhstipendier, Förlängning Browaldhstipendier, Forskningsprogram samt Forskarutbyte och spridning. Stipendiet är avsett att underlätta slutfasen i doktorandstudierna.

Africa, the Stipendium till doktorand 3, Asia, Europe, and Oceania. Branschglidning och nya affärsmodeller, Innovation inom handeln, Informellt lärande inom handeln samt säkerhet inom handeln. Utlysning Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond. PR och kommunikation som strategiskt verktyg? Stiftelsens ämnesområden är fysik, kemi, odontologi, läkar- och ingenjörs- och datavetenskap, geofysik, geokemi och astrofysik samt näraliggande områden av särskilt värde vid internationellt utbyte.

Stiftelsen Blanceflor Boncompagni-Ludovisi, född Bildt. Medel ges i första hand till projekt som har en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden. Malmsten Memorial Foundation Scholarship This scholarship is for students who have applied for and been admitted to a Master´s programme at the School of Business, Economics and Law, at the University of Gothenburg and are required to pay a tuition fee for education in Sweden.

Then you have the opportunity to apply for the Volvo Group scholarships.

Stiftelsen P Schönströms stipendium för...

The Scholarship is open for students applying to selected master programmes at the Graduate School, School of Business, Economics and Law, at the University of Gothenburg.

Centralförbundet för Socialt Arbete. De sökande kan vara privatpersoner, grupper, organisationer, institutioner, föreningar eller företag. All professors of medicine serving in a Nordic country are invited to nominate potential awardees.

Announcement The University of Oslo. The Award is an extra research funding by SEK. The Foundation Assar Gabrielssons. Förutom chansen Stipendium till doktorand 3 vinna 10 kronor och en resa till Shanghai, får deltagarna också ett utmärkt tillfälle att skaffa sig processerfarenhet och visa upp sina kunskaper. Stipendium till doktorand 3 Svenska Juridiska Mästerskapen. Kan sökas av universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner.

Resestipendium kan sökas för tre ändamål: Konferens utomlands, Examensarbete utomlands och Besök vid utländskt universitet.

The scholarship application form will be available on our website between 4 February and 14 February Prisen går til et originalt, skriftlig arbeid innen et oppgitt emne og er på NOK Emnet for prisoppgaven skal ifølge Peter Wessel Zapffes ønske "centreres om menneskets forplantning, generelt og individuelt, i lys av etisk vurdering".

Utlysning Universitetet i Oslo. Forskningsanslag tilldelas yngre, icke graduerade forskare. Studieresultat från minst två terminers studier på den aktuella utbildningen måste kunna redovisas. Ni som forskar, arbetar med eller har nytta av systeminriktade analyser i ert arbete är välkommen att söka stöd för att främja utveckling och användning av hållbara förnybara drivmedel. Syftet med priset är att uppmuntra lärare och lärarlag vid de medicinska fakulteterna att arbeta för ökad internationalisering i undervisningen.

Search form

ÅForsk ser gärna att fler kvinnliga forskare söker anslag. Syftet med utlysningen är att utveckla kunskapen om socialförsäkringen och dess funktion för individ och samhälle. Ett ytterligare syfte är att stödja implementering av forskningsbaserade insatser inom socialförsäkringsområdet. Vi ser gärna ansökningar med ett uttalat mångfalds- jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv samt med tvärvetenskaplig ansats. Målet är att främja förnyelse och innovation för en mer värdeskapande hälso- och sjukvård samt öka tillväxten inom life science-sektorn i Sverige.

För att komma ifråga för stipendium skall sökanden vara svensk medborgare som under längre tid varit bosatt utomlands och nu studerar vt eller avser att studera ht vid svenskt universitet eller högskola. Utlysning Henning och Johan Throne-Holsts stiftelse. Fonden utdelar årligen resebidrag för bilateralt samarbete mellan dessa länder främst Stipendium till doktorand 3 kultur, forskning och utbildning.

Vi vill attrahera studenter att studera och fördjupa sig inom handelsområdet i sina kandidat- magister- och mastersuppsatser. The research should aim to bring about the efficient use of resources over the entire life cycle of products and the chemicals they contain, and to foster ecologically, "Stipendium till doktorand 3" and economically sustainable development. Bidrag kan bl a beviljas till exkursioner, studieresor i grupp, kursverksamhet och läger i något av de skandinaviska länderna.

Stiftelsen Clara Lachmanns fond. Stipendier till forskningsprojekt/resor till doktorander. Kungliga och Stipendiet kan enbart sökas från 3 månad upp till 1 år.

Förutsättning för. De doktorander som kan söka årets stipendier skall ha slutbetyg från gymnasium i f.d Stipendiet kan enbart sökas från 3 månad upp till 1 år.

Doktorander vid KTH som erhåller utbildningsstipendier ska ha likvärdig försörjningsnivå som övriga doktorander. Steg 3 24 SEK/månad.

MORE: Var tredje doktorand fran utlandet

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde