Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

91.9m FM

Visionarerna vinner mark

opinion

Av tradition inleds Business Arena med ett gemensamt pass av Visionarerna vinner mark karaktär. Medverkande talare är erfarna, spännande personer med kunskap inom ämnen om ekonomi, politik och näringsliv.

Tanken med ett gemensamt inledningspass är att ge nya perspektiv och lägga en  intressant och tankeväckande grund för för de diskussioner som pågår under dagen. Samtidigt finns många utmaningar i form av bland annat bostadsbrist, trygghetsproblematik och en högkonjunktur som börjar mattas av. Hur ska det gå? Välkomna till en stund där Stockholms högst uppsatta politiker pekar ut riktningen framåt.

Kraven på en modern organisation som lämnat det traditionella, hierarkiska ledarskapet bakom sig blir allt viktigare. Ett bra ledarskap krävs för att locka, och behålla, personal i ett Visionarerna vinner mark entreprenörsdrivet näringsliv, med en högkonjunktur i ryggen som gör att kompetensen kan välja och vraka.

Alla synonymer för vinna mark...

Vilka trender ser de höga cheferna själva? Hur viktigt är det att anpassa sig och hänga med på tåget? Finns det några faror med att gå för fort fram — kan vi plocka russinen ur kakan från det mer traditionella ledarskapet?

De fritänkande visionärerna som gör...

For the moment the state of Visionarerna vinner mark world economy is quite positive, at least in what we call the developed countries. Do we have a new normal in the world with a higher acceptance?

Some of the risks certainly lies with the names mentioned above, but how worried should we be? Sverige har åtnjutit en längre period av god ekonomisk utveckling. Erfarenheter från tidigare kriser gav oss styrka när vi kastades in i finanskrisen.

Men efter flera års välstånd finns vissa tecken på avmattning. Samtidigt har det politiska klimatet hårdnat i Sverige och utifrån finns hot om stundande handelskrig som har potential att ytterligare försvåra Visionarerna vinner mark. Hur rustat är Sverige att hantera en internationell kris?

I en avslappnad miljö på plan 5 balkongen kan du under båda dagarna lyssna till intressanta och framtidsorienterade minutersföreläsningar som avlöser varandra. De som talar är erfarna personer från olika delar av branschen. Tanken är att inspirera till nytänkande och kanske provocera lite. I en trevlig fysisk miljö kommer representanter från olika kommuner i Sverige i kortfattad form att berätta om aktuella planer och projekt. Det kan handla om utvecklingsplaner, markanvisningar, förändringar i det egna fastighetsbeståndet och vad som är på gång avseende infrastruktur.

Kommunikationen om dröminvesteringen Sollentunas vision är att bli Sveriges mest attraktiva kommun. En central del av strategin för stadsutveckling är därför dialog och samverkan, både med invånare och byggherrar. Inför den pågående utvecklingen av Malmparken till en stadspark har invånarna exempelvis själva fått vara med och utforma parkens innehåll.

Och i Väsjön arbetar kommunen tillsammans med byggherrar i projektet Samsyn Väsjön för att utveckla hållbarhet och nå intressenter och medborgare i sociala medier, på webb och genom olika event med gemensamma kommunikationsinsatser. Ger arbetssättet önskat resultat? Christina Leifman, stadsbyggnadschef, Sollentuna kommun Thomas Ardenfors Mordförande i stadsbyggnadsnämnden, Sollentuna kommun.

Här möts vi för att diskutera stadens utveckling — hur vi gemensamt skapar mervärde i planeringen, byggandet och "Visionarerna vinner mark" av vår stad. Från stålstad till tech hot spot — hur skapar vi framtidens hållbara industrisamhälle? Luleå har sedan Facebooks etablering utvecklats till ett av världens främsta kluster för datacenter. Kringindustrier och tjänstesektor växer, parallellt med att den traditionella basindustrin ställer om till högteknologiska "Visionarerna vinner mark" hållbara produktionsmetoder.

I ett globaliserat, digitalt samhälle kan en industristad i världens utkant blir centrum för hållbar, högteknologisk industri. Vad krävs för att möta kraven från den framväxande digitala industrin? Hur kan ny och traditionell basindustri gå hand i hand för att leda utvecklingen? Vilken samverkan behövs mellan näringsliv, samhälle och politik för att säkra en långsiktigt positiv samhällsutveckling, och en industristad som är såväl miljömässigt som socialt hållbar?

Åtta kommuner och 20 kritiska kilometer Visionarerna vinner mark mål De åtta kommunerna i Södertörn — Botkyrka, Nykvarn, Nynäshamn, Haninge, Huddinge, Salem, Södertälje och Tyresö — betyder mycket för hela Stockholmsregionen. Här växer företagen, här ökar befolkningen och antalet arbetsplatser i rekordtakt. Det ställer höga krav på en väl fungerande infrastruktur, vilket har kommit Visionarerna vinner mark bli en av de mest brinnande frågorna för kommunernas fortsatta utveckling och mål.

Lösningen stavas Tvärförbindelse Södertörn. Den 20 kilometer nya sträckningen av väg reder ut flera utmaningar för alla de åtta kommunerna — på vilket sätt? Vilka gränsöverskridande samarbeten krävs för att de åtta ska fortsätta gynna hela Stockholmsregionen? Kan företagstillväxten fortsätta i samma takt?

Populismen växer sig allt starkare i dagens globala samhälle och för att hålla de populistiska krafterna borta från den riktiga makten ökar behovet för realpolitik vilket i sin tur leder till alltmer suddiga ideologiska gränser. Det manifesterar sig inte minst i den ekonomiska politiken där rädslan för ekonomiskt politiska felsatsningar och behovet av politisk kohandel bakbinder makthavarna. Kombinera det med ett teknologiskt paradigmskifte som sätter många av de ekonomiska sanningar vi har tagit för givna ur spel och vi får en ekonomisk politik är svår att förutse.

Oförutsägbarhet skapar ovisshet och finns det något som investerare avskyr så är det ovisshet. Väljarna har Visionarerna vinner mark sitt och nu är det upp till politikerna att förvalta förtroendet. Hur ser de närmaste fyra årens finanspolitik ut? Hur påverkas Riksbankens penningpolitik av det teknologiska paradigmskiftet och vems uppgift är det att omdefiniera det teoretiska ramverket?

Hur förutsägbara är kapitalflödena i en dunkel värld och hur påverkar det investeringsviljan i fastighetsbranschen? Efter en inledningsvis ganska stökig föregående mandatperiod har det svenska folket gått till valurnorna och sagt sitt.

Sitter regeringen kvar eller kommer de borgerliga partierna att ta över i maktens korridorer? Får vi kanske se en superkoalition i Sverige och vilken roll kommer Sverigedemokraterna att spela? Det råder ingen tvekan om att Sverige är i stort behov av viktiga strukturella investeringar. Det råder alltjämt bostadsbrist och oavsett om vi får en höghastighetsjärnväg eller ej behöver järnvägen rustas upp rejält.

I en alltmer geopolitiskt osäker värld behöver dessutom vissa försvarspolitiska hänsyn tas i den ekonomiska politiken samtidigt som skattebetalarnas gemensamma lador ska vara välfyllda även framgent. Hur kommer de närmaste årens finanspolitik att se ut? Vilka satsningen kommer att prioriteras och vilka får bida sin tid? De stora samhällsfrågorna är intressantare än på länge och omvandlingen av samhällsstrukturen är i full gång med det digitala intåget.

Världen är global i flera bemärkelser och det svenska samhället präglas av en betydligt större mångfald än tidigare. Allt detta innebär spännande möjligheter och utmaningar för en hållbar tillväxt. Inte minst integration och säkerhet är två frågor högt på agendan inom politiken.

Frågan är vad valresultatet har gett oss för möjligheter? Finns det något handlingsutrymme för att hantera de stora frågorna? Kan det bli ändring nu?

Går det att hitta politiska kompromisser kring bostäder och infrastruktur som faktiskt levererar hållbara resultat, och i så fall hur? Vilka möjligheter, eller vilja om man så vill, finns på den politiska arenan för att skapa det som man så fint kallar en långsiktig och hållbar tillväxt? Den politiska agendan verkar numera styras av att bli vald snarare än att de som röstar ska Visionarerna vinner mark något att välja mellan. Under Visionarerna vinner mark drygt decennium har vi sett ett mer flytande politiskt utbud där det har blivit allt svårare att tydligt särskilja de olika partiernas röda tråd, med något undantag.

Hur står det till med de politiska ideologierna, har partierna tappat färgen? Vad får vi egentligen för de valsedlar vi lämnar in i demokratins namn? Tio dagar efter valet och den kommande mandatperiodens blad Visionarerna vinner mark fortsatt oskrivna, bostadsbehovet är fortsatt skriande och bakom oss ligger ett år av svajningar och varningar om en mättad nyproduktionsmarknad. Kan den nya politiska verkligheten vara grogrund för de stora grepp och helhetslösningar som branschen länge efterfrågat?

Hur kan eventuella nyheter påverka en marknad som svajat en del det senaste året? Kan svängningarna till och med göra att bostäderna till slut når fram till de som behöver dem allra mest? Tio dagar har gått sedan riksdagsvalet Vad händer i maktens korridorer just nu?

Vilken plats kommer frågorna som berör vår bransch att få under mandatperioden? Hur kommer den nya regeringen att se på bostadsfrågan? Välkommen till en punkt där vi analyserar valresultatet och spekulerar i vad som händer framåt. Många i branschen har länge talat om att det behövs ett helhetsgrepp för att komma vidare med bostadspolitiken.

Ett grepp där finanspolitiken går hand i hand med regeländringar, agenda och infrastruktur. Innan valet kom det inte särskilt många stora reformförslag, de brukar historiskt sett komma år ett eller två efter ett val.

Är det nu en blocköverskridande överenskommelse har chans att ta form? Är det nu ett rejält omtag kan ta plats? Vad hoppas branschen på? Following up on Business Arena London last May, in this Nordic investor update we will address the main topics of interest for international investors pondering property investment in Visionarerna vinner mark region. How are the most important macroeconomic variables such as inflation, unemployment and interest rates developing?

Has the stock market recovered from the turmoil in early ? Is access to capital still good? With relatively high public spending, financed by relatively high taxes, the Nordic economic model is somewhat controversial Visionarerna vinner mark some parts of the world and celebrated in other parts. Regardless, we should all be able to agree that the region is prosperous and stable, in an economic sense, and it has been for a long time.

What explains the long-term economic stability and which specific threats could upend the Nordic economic vessel? När vi tänker på Stockholm möts vi av en delad bild som å ena sidan lyfter fram Stockholmsregionens attraktivitet, entreprenörsanda och tillväxt — å andra sidan finns bilden av bostadsbrist, trångboddhet och växande kriminalitet.

Hur står det egentligen till i den svenska huvudstadsregionen? På vilket sätt ska själva staden växa — och hur kopplas grannkommuner och regionsstäder på tåget? Visionarerna vinner mark översättning av 'vinna mark' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Polly Higgins är vinnare av Utstickarpriset Hon har tidigare blivit utnämnd till en av de tio viktigaste visionärerna i vår tid av the Ecologist.

Visionärerna Sven Smedborn ser möjligheter och vill ge nybyggarna markservice.

De fritänkande visionärerna som gör...

Bästa nyhetstips eller nyhetsbild vinner kronor.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde