Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

128.7m FM

92 miljoner minus for ticket

opinion

Europeiska unionens officiella tidning, L10 november De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska 92 miljoner minus for ticket. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk. Kommissionen har i enlighet med artikel Eftersom den aktuella ändringen inte utgör en mindre ändring i den mening som avses i artikel Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. "92 miljoner minus for ticket" förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Energistatistiken är ett mycket dynamiskt statistikområde med anledning av den intensiva utvecklingen av unionens politik, de tekniska framstegen och vikten av att förankra unionens mål i energidata. Det krävs därför regelbundna uppdateringar för att statistiken ska täcka in ökade eller nya behov.

Tjäna pengar med Clickbank

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet. I denna bilaga förklaras, definieras eller ges geografiska förtydliganden av termer som används i övriga bilagor, såvida inte annat anges i dessa bilagor.

Följande geografiska definitioner ska tillämpas uteslutande för statistisk rapportering. Frankrike omfattar Monaco samt de franska utomeuropeiska departementen Guadeloupe, Martinique, Guyana, Réunion och Mayotte. Kommissionen kan förtydliga terminologin genom att lägga till relevanta hänvisningar till Nace i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel Mängden bränsle som utvinns eller produceras, beräknad efter eventuella processer för avlägsnande av inert material.

Produktion inbegriper de mängder som förbrukas av producenten i produktionsprocessen t. Suspensioner och material från avfallshögar som tillvaratas av gruvor. Mängden bränsle vars produktion omfattas av annan bränsleredovisning, men som blandats med andra bränslen och förbrukas som blandning.

Närmare uppgifter om denna komponent ska ges om:. Om inte annat anges menas med import det faktiska ursprunget det land där energiprodukten producerades för användning i landet och med export det slutliga landet där den producerade energiprodukten förbrukas. Mängder anses vara importerade eller exporterade när de har passerat landets politiska gränser, oavsett om tullklarering har ägt rum eller inte. Bränslemängder som levereras till skepp under vilken flagg som helst och som bedriver internationell sjöfart.

Internationell sjöfart kan ske till havs, på sjöar och inre vattenvägar eller i kustnära vatten. Fartygs förbrukning i inhemsk sjöfart. Uppdelningen mellan inhemsk och internationell sjöfart ska göras efter avgångshamn och ankomsthamn, inte efter fartygets flagg eller nationalitet. Differensen mellan ingående och utgående lagernivå för lager belägna på det nationella territoriet. Om inte annat anges redovisas lageruppbyggnad som ett negativt tal, medan lagerminskning redovisas som ett positivt tal.

Alla lager på nationellt territorium, inklusive lager som tillhör staten, storförbrukare eller lagerorganisationer, lager ombord på inkommande havsgående fartyg, lager som hålls i tullager och lager som hålls för annans räkning, även enligt bilaterala avtal mellan regeringar. Med ingående och utgående avses rapporteringsperiodens första respektive sista dag. Lager omfattar lager i alla slags särskilda anläggningar, såväl ovan som 92 miljoner minus for ticket jord.

Olja råolja och petroleumprodukter som förbrukas direkt utan att ha behandlats i petroleumraffinaderier. Här ingår råolja som förbränns för elproduktion.

Här ingår mängden inhemsk eller importerad råolja inklusive kondensat och inhemsk NGL som förbrukas direkt utan att behandlas i ett petroleumraffinaderi samt mängden från Återflöden från petrokemisk industri som även om det inte rör sig om primärbränslen förbrukas direkt.

Produktion av färdiga produkter vid raffinaderier eller blandningsanläggningar. Här ingår inte raffinaderiförluster men däremot raffinaderibränslen. Färdiga produkter som passerar en andra gång genom försäljningsnätet efter att tidigare ha levererats till slutförbrukarna t. Dessa volymer ska skiljas från Återflöden från petrokemisk industri.

Färdiga eller halvfärdiga produkter som återvänder från slutförbrukarna till raffinaderierna för behandling, blandning eller försäljning. De är normalt biprodukter av petrokemisk tillverkning. Mängder som omklassificeras antingen för att deras specifikation har ändrats eller för att de blandas in i en annan produkt. En negativ post för en produkt motsvaras av en positiv post eller flera poster för en eller flera produkter och omvänt, varvid den totala effekten ska vara noll.

Importerade petroleumprodukter som omklassificerats som insatsvaror för 92 miljoner minus for ticket behandling i raffinaderiet, utan leverans till slutförbrukarna. Skäl till eventuella större statistiska skillnader ska anges. Inom Omvandlingssektorn ska endast bränslemängder som omvandlats till andra bränslen redovisas. Bränslemängder som används för uppvärmning, drift av utrustning och allmänt till stöd för omvandlingen ska inte redovisas som omvandling utan i Energisektorn. Alla bränslemängder som används av egenproducenter för att producera el och den proportionella andelen bränsle som används av egenproducenter för att producera såld värme i kraftvärmeenheter.

Den proportionella andelen bränsle som använts för att 92 miljoner minus for ticket värme som inte sålts egenförbrukad värme ska redovisas som slutlig energiförbrukning för sektorn i fråga enligt näringsgrensindelningen Nace. Värme som inte sålts utan levererats till andra enheter enligt icke-finansiella avtal eller enheter med annan ägare ska redovisas enligt samma princip som såld värme.

Mängden bränsle som används 92 miljoner minus for ticket patentbränsleanläggningar för att producera patentbränsle.

miljoner), efter betalning av prioriterade...

Mängden bränsle som används i koksugnar för att producera koksugnskoks och koksugnsgas. Mängden bränsle som används för att producera brunkolsbriketter BKB i brunkolsbrikettanläggningar eller mängden bränsle som används i torvbrikettanläggningar för att producera torvbriketter. Mängden bränsle som används för att framställa gasverksgas 92 miljoner minus for ticket gasverk och i kolförgasningsanläggningar. Mängden bränsle som tillförs masugnen, antingen genom uppsättningsmålet i toppen tillsammans med järnmalmen, eller genom formorna i den nedre delen tillsammans med förvärmd blästerluft.

Mängden bränsle som används för omvandling och som inte redovisats på annat håll. Om denna rubrik används ska det redovisas i rapporten vad som ingår. "92 miljoner minus for ticket" som förbrukas i energiindustrin till stöd för utvinning gruvdrift, olje- och gasproduktion eller drift av anläggningar för omvandling. Detta motsvarar huvudgrupperna 05, 06, 19 och 35, grupp Här ingår inte mängder av bränsle som omvandlas till ett annat energislag vilket ska redovisas under Omvandlingssektorn eller används till stöd för driften av rörsystem för olja, gas eller kolsuspension vilket ska redovisas under Transportsektorn.

Här ingår tillverkning av kemiska material för nukleär fission och fusion och produkterna av dessa processer. Mängden bränsle som förbrukas som energi vid driften av anläggningar med enbart el, enbart värme respektive kraftvärmeenheter. Mängden bränsle som förbrukas som energi till stöd för utvinning och bearbetning av kol inom kolgruveindustrin. Kol som förbränns i elverk intill gruvan ska redovisas under Omvandlingssektorn.

Mängden bränsle som förbrukas som energi vid driften av patentbränsleanläggningar. Mängden bränsle som förbrukas som energi vid driften av brunkolsbrikett- eller torvbrikettanläggningar briketteringsanläggningar. Mängden bränsle som förbrukas som energi vid driften av kolförvätskningsanläggningar.

Mängden bränsle som förbrukas som energi vid driften av förgasningsanläggningar för biogas. Mängden bränsle som förbrukas som energi vid driften av träkolsproduktionsanläggningar.

och räntesubventioner) från miljoner euro...

Mängden bränsle som förbrukas vid olje- och gasutvinningsanläggningar. Här ingår inte förluster i rörsystem ska redovisas som distributionsförluster och energimängder som används till drift av rörsystem ska redovisas under Transportsektorn. Mängden bränsle i samband med energiverksamhet och som inte redovisats på annat håll. Slutlig förbrukning för annat än energi. Mängden fossila bränslen som används för andra ändamål än energi — bränsle som inte förbränns. Slutlig energiförbrukning uppgift om slutanvändning.

Här ingår bränslemängder som förbrukas av industriföretaget till stöd för dess huvudsakliga verksamhet. För rena värmeenheter eller kraftvärmeenheter ska endast bränslemängder som förbrukas för alstring av värme som används av enheten själv egenförbrukad värme redovisas. Bränslemängder som förbrukas för alstring av värme som säljs, eller för elproduktion, ska redovisas under tillämplig omvandlingssektor.

Kemisk och petrokemisk industri: Andra metaller än järn: Livsmedel, dryckesvaror och tobaksvaror: Massa, papper och förlagsverksamhet: Energi som används inom all slags transportverksamhet, oavsett inom vilken Nace-kategori näringsgren verksamheten äger rum. Bränslen som används för uppvärmning och belysning av järnvägsstationer, busshållplatser, fartygshamnar och flygplatser ska redovisas under Företagstjänster och offentliga tjänster och inte under Transportsektorn.

Bränslen som används vid järnvägstrafik, inklusive industrispår och järnvägstransport som utgör en del av ett trafiknät i städer och förorter t. Mängden bränsle som levereras till fartyg, oavsett flagg, som inte bedriver internationell sjöfart se Internationell 92 miljoner minus for ticket. Mängden bränsle som används i vägfordon.

Här ingår bränsle som 92 miljoner minus for ticket av jordbruksfordon på landsväg och smörjmedel för användning i vägfordon. Här ingår inte energi som förbrukas i stationära motorer se Andra sektorerför traktorer som inte används 92 miljoner minus for ticket landsväg se Jordbrukmilitär användning för vägfordon se Andra sektorer — Ej redovisat på annat hållbitumen som används som vägbeläggning samt energi som förbrukas i motorer på byggarbetsplatser se Industri, delsektor Byggverksamhet.

Mängden bränsle som används som energi till stöd för och drift av rörsystem som transporterar gaser, vätskor, suspensioner och andra varor. Här ingår energi som används för pumpstationer och underhåll av rörsystemet.

Här ingår inte energi som används för rördistribution av naturgas eller tillverkad gas, hetvatten eller ånga från distributören till slutanvändarna redovisas under Energisektornenergi som används för slutdistribution av vatten till hushåll, industrier, handel och andra användare redovisas under Företagstjänster och offentliga tjänster samt förluster under denna transport mellan distributören och slutanvändarna redovisas som Distributionsförluster.

Mängden bränsle som levereras till luftfartyg för internationell luftfart. Uppdelningen mellan inhemsk och internationell luftfart ska göras efter avgångsort och ankomstort, inte efter flygbolagets nationalitet.

Här ingår inte bränsle som flygbolag använder för sina vägfordon redovisas under Ej redovisat på annat håll — Transport och militär användning av flygbränsle redovisas under Ej redovisat på annat håll — Annat.

Fram till och med års...

Mängden bränsle som levereras till luftfartyg för inhemsk luftfart. Här ingår bränsle som används för andra syften än luftfart, t. Här ingår långa resor mellan två flygplatser i ett land med utomeuropeiska territorier. Här 92 miljoner minus for ticket inte bränsle som flygbolag använder för sina vägfordon redovisas under Ej redovisat på annat håll — Transport och militär användning av flygbränsle redovisas under Ej redovisat på annat håll — Annat.

Mängden bränsle som används för transporter och som inte redovisats på annat håll. miljoner), efter betalning av prioriterade skulder, till [ ] 92 miljoner minus for ticket i artikel 33 i rådets förordning (EEG) nr /92 av den 12 oktober om inrättandet av en. Market share of Swedish film (i.e. percentage of purchased cinema tickets for Swedish film) den högsta publiksiffran under och sågs av över en halv miljon perso- ner.

1, Cinema admissions/capita3. Bruttobiljettintäkter biograf2, SEK . under året minus de som lagts ned) digitaliserade, vid årsskiftet 11/ och räntesubventioner) från miljoner euro till 92 miljoner euro, och b) att .

because the first flight included in the ticket is subject to a delay ascribable to the. which are inter alia reflected in the slight contraction of GDP in ( minus.

MORE: Lat mig bli miljonar

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde