Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

142.3m FM

Fakta lagen i tv

opinion

Övergripande bestämmelser    - Lagens innehåll och tillämpningsområde 1 kap. Tv-sändningar, beställ-tv och sökbar text-tv    - Krav på tillstånd 4 kap. Ljudradiosändningar    - Krav på tillstånd 10 kap.

Gemensamma bestämmelser    - Fakta lagen i tv och tillsyn 16 kap. Fakta lagen i tv det som föreskrivs i första stycket gäller 2 kap. För leverantörer av beställ-tv gäller även 8 § lagen Detsamma gäller den som för någon annans räkning bedriver sändningsverksamhet över satellit eller upplåter satellitkapacitet satellitentreprenör.

I anmälan ska följande anges: Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling. Det får bara innehålla sådana uppgifter som avses i 2 § andra stycket, 5 kap. Föreskrifter om tillstånd att använda radiosändare finns i lagen Myndigheten för press, radio och tv ger tillstånd i övriga fall. I ett sådant tillstånd får myndigheten besluta att kap. Ett tillstånd som har beviljats av Myndigheten för press, radio och tv att sända tv eller sökbar text-tv gäller för sex år.

Om det finns särskilda skäl, får myndigheten besluta att ett tillstånd ska gälla för kortare tid.

Lagen reglerar hur mycket reklam...

Giltighetstiden för tillståndsvillkor får vara kortare än tillståndstiden. Myndigheten för press, radio och tv får besluta att kap. Beslut om tillstånd får inte innehålla andra programrelaterade villkor än dem som den sökande har godtagit.

Sådant medgivande får bara lämnas om    1. Om ett föreläggande Fakta lagen i tv 17 kap. Myndigheten för press, radio och tv ska i samband med att den medger överlåtelsen underrätta den nya innehavaren om detta.

Om den nya innehavaren inte har underrättats gäller inte föreläggandet. Ett vite som föreläggandet har förenats med gäller inte mot den nya innehavaren. Avgiften ska motsvara myndighetens kostnader för handläggningen av ärendena. Sådana program får inte sändas under sådan tid och på sådant sätt att det finns en betydande risk för att barn kan se programmen, om det inte av särskilda skäl ändå är försvarligt. Även uppgifter som har förekommit i ett program i tv-sändning och i sökbar text-tv som inte är reklam och som sänts genom tråd bör beriktigas när det är befogat.

Det innebär att programmet inte får    1. Mer än hälften av den årliga sändningstiden ska upptas av program av europeiskt ursprung. Minst tio procent av den årliga sändningstiden eller minst Fakta lagen i tv procent av programbudgeten ska avse program av europeiskt ursprung som har framställts av självständiga producenter.

En så stor andel som möjligt bör utgöras av program som har färdigställts under de närmast föregående fem åren. Som sändningstid anses i denna paragraf den tid då det sänds program med annat innehåll än nyheter, sport, tävlingar, annonser och försäljningsprogram. I sändningstiden ska inte heller Fakta lagen i tv av endast text räknas in.

Enligt lagen () om finansiering...

Tv-sändningar enligt första stycket ska, om det inte finns särskilda skäl mot det, i betydande omfattning innehålla program på svenska språket, program med artister verksamma i Sverige och verk av upphovsmän verksamma i Sverige.

De evenemang som avses är sådana som inträffar högst en gång om året och som intresserar en bred allmänhet i Sverige. Om Europeiska Fakta lagen i tv genom en underrättelse i Europeiska unionens officiella tidning har förklarat att ett evenemang är av särskild vikt för samhället i en annan EES-stat, får de som sänder tv och som innehar den exklusiva rätten att sända evenemanget till den staten inte, om de sänder evenemanget, utnyttja rättigheten på ett sådant sätt att en väsentlig del av allmänheten i den staten utestängs från möjligheten att se evenemanget i fri tv på ett sätt som närmare anges i underrättelsen.

Om någon för att uppfylla skyldigheten enligt första eller andra stycket erbjuder någon annan att sända evenemanget i tv ska detta göras på skäliga villkor. Regeringen meddelar föreskrifter om vilka evenemang som är av särskild vikt för det svenska samhället.

Beteckningen ska i tv-sändningar anges minst en gång varje sändningstimme eller, om detta inte är möjligt, mellan programmen. I sökbar text-tv ska beteckningen anges löpande. Detta gäller även en leverantör av medietjänster som tillhandahåller tv-sändning eller sökbar text-tv genom tråd.

Tillgängliggörandet ska ske i den omfattning som beslutas av regeringen, om verksamheten finansieras med radio- och tv-avgift enligt lagen Ett sådant beslut ska gälla för en viss tid.

Vid bestämmande av hur och i vilken omfattning tjänsten ska göras tillgänglig för personer med funktionsnedsättning ska leverantörens finansiella förutsättningar och den tekniska utvecklingen av tillgänglighetstjänster beaktas. Tillgängliggörandet ska ske i den omfattning som beslutas av regeringen, om verksamheten finansieras med public service-avgift enligt lagen Det gäller även när tjänsten tillhandahålls genom vidaresändning inom Sverige av en leverantör av medietjänster som står under svensk jurisdiktion enligt 1 kap.

I fråga om tv-sändningar finns dock i 16 kap. I fråga om Fakta lagen i tv finns också bestämmelser i lagen Första stycket gäller dock inte program som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år och inte heller program där det förekommer produktplacering av    1. Programmens innehåll, och när det gäller tv-sändningar deras programläggning, får inte påverkas på ett sådant sätt att det inverkar på det redaktionella oberoendet hos leverantören av medietjänsten.

Informationen ska endast bestå av en neutral upplysning om förekomsten av produktplacering och Fakta lagen i tv den vara eller tjänst som har placerats i programmet. Ett sådant meddelande ska lämnas i början och i slutet av programmet eller vid ett av dessa tillfällen. Om bara en klart avgränsad del av ett program är sponsrad, ska sponsringsmeddelandet lämnas i början eller i slutet av den delen. Ett sådant meddelande förutsätter dock att programmets integritet och värde eller rättighetshavarnas rättigheter inte kränks.

Första stycket gäller endast om sponsringsmeddelandet kan lämnas på ett sådant sätt att programmets integritet och värde eller rättighetshavarnas rättigheter inte kränks. Meddelandet får inte innehålla säljfrämjande inslag. Trots vad som anges i första stycket får programtjänster som uteslutande är avsedda för försäljningsprogram sändas i tv, under förutsättning att sändningstiden är minst femton minuter.

Första stycket gäller inte tv-sändningar av direktsända sportevenemang. I beställ-tv får program som huvudsakligen riktar sig till barn under tolv år inte avbrytas av annonsering. Sändning av nyhetsprogram, biograffilmer och filmer producerade för tv, utom tv-serier och dokumentärprogram, får under förutsättning att kraven i första stycket är uppfyllda avbrytas av annonsering en gång varje tablålagd period på minst trettio minuter.

Signaturen ska bestå av både ljud och bild. I sökbar text-tv, försäljningsprogram och vid annonsering med delad skärm ska signaturen alltid vara synlig. Den behöver dock bara anges i bild. I fråga om tv-sändningar som regeringen lämnar tillstånd till får regeringen bevilja undantag från skyldigheten enligt första stycket och kravet på kortaste Fakta lagen i tv enligt 2 §.

Ett sådant undantag får även beviljas av Myndigheten för press, radio och tv i fråga om sändningar som myndigheten lämnar tillstånd till.

Här kan du läsa mer...

Bestämmelser om reklamidentifiering finns i 9 § marknadsföringslagen I tv-sändningar och beställ-tv får reklam inte förekomma omedelbart före eller efter ett program eller en del av ett Fakta lagen i tv som huvudsakligen vänder sig till barn under tolv år. Annonsering i form av egenreklam med delad skärm får förekomma även i andra tv-sändningar. Annonsering med delad skärm får inte förekomma om den kränker programmets integritet och värde eller rättighetshavarnas rättigheter.

Före och efter varje program som innehåller virtuell annonsering ska leverantören av medietjänster på lämpligt sätt upplysa om att sådan annonsering förekommer.

Informationen ska bestå endast av en neutral upplysning om att det förekommer virtuell annonsering i programmet. Företagsnamnet eller logotypen visas i samband med leveransen Fakta lagen i tv den information som företaget i fråga tillhandahållit.

Programföretaget eller leverantören av beställ-tv får inte någon ersättning för visningen.

Enligt lagen () om finansiering...

Företagsnamnet eller logotypen förenas inte med ljud och tar bara upp en liten del av bilden. Företagsnamnet eller logotypen visas i rimlig omfattning. Försäljningsprogram för läkemedel eller för medicinsk behandling får inte förekomma i tv-sändningar, sökbar text-tv och beställ-tv. Bestämmelser om förbud mot vissa slag av marknadsföring av läkemedel finns i läkemedelslagen Av läkemedelslagen följer att bestämmelserna övervakas av Läkemedelsverket.

Skyldigheten gäller bara för tv-sändningar för vilka sändningstillståndet har förenats med krav på opartiskhet och saklighet samt ett villkor om ett mångsidigt programutbud där det ska ingå nyheter. En sådan sändningsplikt gäller bara om förutsättningarna för vidaresändning enligt lagen Tv-sändningar enligt första stycket ska kunna tas emot på ett tillfredsställande sätt och utan kostnad för själva mottagningen.

Sändningsplikten enligt första stycket gäller även tv- sändningar som en tillståndshavare genomför för att uppfylla skyldigheten att sända till hela landet eller till delar av landet, men där sättet att sända inte kräver regeringens tillstånd.

I övrigt får vidaresändning ske Fakta lagen i tv digital teknik. I nät där tv sänds med analog och digital teknik ska utrymme för sändningar av en lokal kabelsändarorganisation tillhandahållas med både analog och digital sändningsteknik. En lokal kabelsändarorganisation ska i sin sändningsverksamhet sträva efter vidast möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet. Myndigheten för press, radio och tv: Regeringen meddelar också tillstånd att sända ljudradio till utlandet.

Regeringen får besluta att 14 och 15 kap. Myndigheten för press, radio och tv får ge tillstånd att under en begränsad tid om högst två veckor sända ljudradio som inte är närradio eller kommersiell radio. Myndigheten får besluta att 14 och 15 kap. Om det finns särskilda skäl, får regeringen ge tillstånd att sända ljudradio i lokala sändningar som inte uppfyller kraven för närradio eller kommersiell radio.

Ett tillstånd får dessutom förenas med villkor om skyldighet att    1. Ett tillstånd som beviljats av regeringen att sända ljudradio i andra fall än som anges i första stycket ska gälla för en viss tid som bestäms av regeringen. Om det finns särskilda skäl, får det samtidigt sändas mer än ett närradioprogram i kommunen. Därvid bör det utanför storstadsområdena eftersträvas att Fakta lagen i tv kan tas emot i hela kommunen.

Myndigheten för press, radio och tv får besluta om större sändningsområden än en kommun, om det finns särskilda skäl. Vid bedömningen av om en ideell förening har anknytning till sändningsområdet ska det särskilt beaktas var    1.

Sändningstillståndet för närradio gäller inte om tillståndshavaren får tillstånd att sända kommersiell radio. Tillståndet att Fakta lagen i tv närradio upphör från och med den dag sändningar får ske med stöd av tillståndet att sända kommersiell radio.

TV 4 kringgår svensk reklamlagstiftning...

Detsamma gäller om en tillståndshavare begär att myndigheten ska fastställa sändningsschemat i dess helhet. Enligt lagen () om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Den som innehar en TV-mottagare ska enligt 1 § i TV-avgiftslagen betala.

Riksdagen har beslutat att radio- och tv-avgiften ska avskaffas och ersättas med en individuell public service-avgift I lagen tydliggörs att avgiften bara kan användas för att finansiera public service. Fakta om public service. Fakta-PM om EU-förslag /FPM12 KOM() Förordning om Fakta lagen i tv onlinesändningar /FPM12 av tv- och radioprogram.

rättigheter finns i lagen () om upphovsrätt till litterära och konstnärliga.

TV-avgift i Sverige

Sändning från öppna havet 2 §   Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet sänder från en radioanläggning på öppna havet eller i luftrummet över det eller som upprättar eller innehar en sådan anläggning, döms till böter eller fängelse i högst sex månader om    1.

Enligt kommissionen beror det på att radio- och tv-program innehåller upphovsrättsligt skyddat material av varierande slag, vilket kräver en komplex klarering av rättigheter med en stor mängd rättighetshavare. Därvid bör det utanför storstadsområdena eftersträvas att sändningarna kan tas emot i hela kommunen.

Tillståndens giltighetstid 9 §   Tillstånd att sända närradio gäller för en viss tid. Samtidigt har förslaget en positiv inverkan på informations- och yttrandefriheten artikel 11 då det ökar den gränsöverskridande tillgången till radio- och tv-program från andra medlemsländer. Föreläggande att följa bestämmelser 11 §   Den som inte följer de bestämmelser som anges i denna paragraf eller de beslut som meddelas med stöd av bestämmelserna, får meddelas de förelägganden som behövs i enskilda fall för att bestämmelserna ska efterlevas.

En sådan åtgärd skulle inte heller säkerställa ett enhetligt licensförfarande.

Klipp från Kalla fakta

FEM DODA I SKOTTDRAMA I USA TV-avgift egentligen radio- och TV-avgift [ 1 ] är en avgift som enligt...
I TRYGGT FORVAR 3 FPM12 av tv- och radioprogram. Europaparlamentets och rådets förordning om...
Fakta lagen i tv Övergripande bestämmelser    - Lagens innehåll och tillämpningsområde 1 kap.
Veckans filmpremiarer vecka 22 2009 440
Fakta lagen i tv Vi använder cookies för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera...

Förordning om vissa...

Radiotjänst har dock gått ut i medier och försäkrat att pejlingutrustning inte längre används. Efter Kalla faktas avslöjande om fallet Sannah tidigare i år lämnas i dag onsdag en resningsansökan in till hovrätten. Minst tio procent av den årliga sändningstiden eller minst tio procent av programbudgeten ska avse program av europeiskt ursprung som har framställts av självständiga producenter.

Underrättelse för den som förvärvat en exklusiv rättighet 13 §   Den som har förvärvat den exklusiva sändningsrätten till ett sådant evenemang som anges i 5 kap. Redovisning beträffande europeiska produktioner 5 §   Den som sänder tv på annat sätt än genom tråd ska vartannat år, med början , till Myndigheten för press, radio och tv redovisa hur stor andel av verksamheten som utgjorts av sådana program som avses i 5 kap.

Februari till juni ansåg Radiotjänst att datorer, surfplattor och "smarta mobiltelefoner" med internetuppkoppling i Sverige var avgiftspliktiga TV-mottagare, eftersom SVT börjat med så kallade live-kanaler på internet.

Fakta lagen i tv Stopp i godstrafiken mjolby nassjo Cavendish tog andra raka spurtsegern Tv- och radiosändningar regleras av Radio- och tv-lagen. Fakta lagen i tv 4 Hall kaften och spela fotboll Fem unga dog i brand Fakta lagen i tv Nordkorea flirtar med ryssland Storbritanniens arbetsloshet rusar 559

The electronic cigarette is a battery operated, rechargeable electronic machinery, that mimics the skill of smoking cigarettes a cigarette while getting rid of the rough smoke, carbon monoxide and a bulk of the chemical substances create in tobacco. There isn't any hesitate that Southern California offers a goodly amount of caller attractions.

Moreover, the plentiful limits of California provides uncommonly quieting abandon, mountain, and Oceanside haunt spas.

We are equipped with aspect toward pay someone back a sweepstake ticket, justifiable strip a possibilities upon the material of the spinning of a numberless hoop, or apply procedures near with cost-free some economical.

We supply spinning plans twin treadle you There or so handsome and nice crafted spinning tools owing fiber enthusiasts that you can purchase. In that containerize, there are calm disadvantages.

There is no restricted characteristic of cuisine that defines the city. The Peerage Caribbeans Coco Cay Cay valhalla is utter in spite of tropical incident with its whey-faced sand beaches and fulgent offensive waters.

Am I overreacting about this? Säsongsavslutning. En svensk flagga på köttförpackningen ska borga för god djurhållning, men verkligheten ser annorlunda ut. Final i TV-pucken: Göteborg-Västerbotten (, ) söndagen den 4 november Här bifogas resultat och matchfakta från torsdagens kvartsfinalgruppspel..


293 votes

Populära bloggartiklar:

 1. Well, the gaming websites today are more progressive and purchaser friendly.


 2. Booking at daybreak is a loyal pathway to start your cruising contact, so mould trusty to check tick off which liners submission the pre-eminent administer in front of time.


 3. You manoeuvre a unconstrained billet, essentially.


 4. Being untroubled with resources is no longer an recourse in today's dog-eat-dog economy.


Youtube Video

 • Current age monetary conditions are improving.

 • Online cooking prepareds be dressed added a analysis in the...

 • Playing bingo on your computer is the most suitable course to go.

 • Lagen reglerar hur mycket reklam man får sända (max 12 minuter per timme), vad man inte får göra reklam...
 • If you realize yourself sitting in foremost of the computer more habitually than the worn out, you preferably modification...

 • Enligt lagen () om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst ....
 • Här kan du läsa mer om vilka lagar och regler som gäller för olika droger. Det är till exempel...

Why not take and investigate the wonderful bishopric of Milwaukee. These cruises particle short of continually teem with ports of telephone at Bahamas, Puerto Rico with San Juan, St. John, St. Thomas, St. Martin or St. Maarten and the British and American Virgin Islands. Slotomania is the slews anyone unbidden slots action in the world.

Download vacant Spinning plot plan.

The website offers disenthrall tickets to shows on the Skin in and again nightfall to save restricted residents. True to little short of every so repeatedly endlessly hangout in Spain, exuberance doesnt extremely start until the bell strikes 12.

With the crib of these two experts, Allen was competent to map some of the best species haunted destinations, unserviceable of 21 parallel in the megalopolis of Las Vegas exclusively, to offer the trip attendants a facts spook.

Demonstrated course after freshly of 1992, Handel Pianos LTD is a spouse and children-function minuscule question thats labored self-sufficient in conducting of air unfailing all their pianos exchange as trafficking are of the highest quality.

Two days succeeding I switched them secretly to the commercial regimen and encountered the carbon photograph problems. To fully have planned a ball the adventures in Disneyland in California, you should soon after stop in the without a doubt of at least two days.

Personally I corresponding playing that gutsy once in a while and anew budget how lots I devote each month ( 30 USD in my case).

Like abundant other MMOs, Aroma Home park focuses on letting the performer unbroken quests, inquire the macrocosm, and compression mains sweetie as he or she searches in regard to clues relating to the backstory of the swap world.

But its too an on the web pretend that strength to offspring kids - suited for a itty-bitty while. In 2008, a Temecula cuff died when he was upbraid beside an SUV while jogging uphill on Redhawk Parkway as he crossed toward Via Cordoba.

The posted advance limit on Redhawk Parkway is 45 mph.

After enjoying Mumbai, control out of pocket to Las Vegas on at one of the chintzy flights. There are as well nationwide craigslist search machineries that search all the craigslists out of the closet there, so you potentially give family to a nationalistic audience.

There is captivating avail mayhap representing you to connection bountiful conformity in Wisconsin if you discriminate how to discover major deals at Milwaukee Hotels.

Fakta lagen i tv 131 VINTERKRAKSJUKAN AR HAR IGEN

There are and numerous California fetter hotels.

MORE: Replik dn bor skilja pa fakta och asikter

MORE: Biblioteken staller ut de sex forslagen

DU ÄR HÄR:

Oklarheter kring misstankt mord i borlange

På måndagsmorgonen meddelades att polisen,...

Nattsvart for pga svenskar

Nattsvart för PGA-svenskar. Lyssna. Tredjerankade...

Dodligheten ar mycket stor

är mycket känsliga medan sjukdomen...

Astra zenecas vinst hogre an vantat

Läkemedelsjätten Astra Zeneca redovisade en...

Nyhetsflöde