Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

149.6m FM

Nio ar for valdtakt mot 84 aring

opinion

Våldtäkt är att mot en persons vilja tvinga på denna samlag eller annan jämförbar Nio ar for valdtakt mot 84 aring handling. Traditionellt har våldtäkt beskrivits som ett kvinnofridsbrott där en kvinna tvingas till samlag av en man genom våld eller hot. I modern tid har begreppet fått en vidare innebörd, främst i delar av västvärlden, där även män kan betraktas som offer.

Det behöver inte heller röra sig om ett samlag utan räcker med "en jämförbar sexuell handling", exempelvis penetrering med främmande föremål, tvång till oralsex eller tvång till beröring av könsorganen. Den tidigare uppfattningen att våldtäkt inte kunde förekomma inom äktenskapet anses idag i de flesta länder förlegad [ 1 ]. Våldtäkter förekommer i krig som illegalt vapen, och systematiska våldtäkter definieras av FN som ett allvarligt brott mot de mänskliga rättigheterna.

Vanligaste drogen i samband med sexualbrott under rusverkan är alkohol utan inblandning av andra droger. Kravet på våld och tvång för att det rättsligt skall betraktas som våldtäkt varierar mellan olika länder. Förgripelser mot underåriga eller redlösa ses oftast som våldtäkt, även om våld inte förekommit.

Även i Sverige föreslås ett krav på samtycke vid sexuell relation, och att våldtäktsbegreppet ersätts med brottsrubriceringen sexuellt övergrepp. Normalt följer fängelsestraff för våldtäkt. Längden på dessa kan dock variera avsevärt. Ett normalstraff i Europa ligger på 3—4 år, medan straffmaximum i vissa amerikanska delstater är livstids fängelse. Våldtäkt innebär en psykisk kris för offret, och ofta för dess anhöriga.

En årig man som våldtog...

Den kan ge bestående psykiska problemsom exempelvis posttraumatiskt stressyndromdissociativa störningar och depressioner. Man kan även drabbas av fysiska skador som uppstår direkt för både män och kvinnor är blåmärken och skrapmärken. Dessa uppkommer när gärningsmannen utsätter offret för våld, genom att hålla fast eller slå offret.

Navigeringsmeny

Vid en vaginal penetration kan sprickbildningar i hud och slemhinnor bildas. Vid grövre våldtäkter kan slida och livmoderhalsen skadas och orsaka rikliga blödningar och stora blodförluster som bara kan åtgärdas med kirurgiska ingrepp.

Dessa skador uppstår vanligast vid penetration med föremål. Vid anala övergrepp kan blåmärken och skrapsår uppstå vid lår och skinkor, hud runt analen kan spricka och skador vid ändtarmsöppningen kan uppstå.

Vid orala övergrepp kan blåmärken vid munhålan, tandskador och skador vid läppband och tungband uppkomma. Förutom blåmärken är det ytterst vanligt att Nio ar for valdtakt mot 84 aring rivsår, bitmärken, sugmärken och benbrott. Under antiken betraktades våldtäkt inte som ett övergrepp mot kvinnan, utan mer som ett allvarligt egendomsbrott mot den man som hon tillhörde, vanligtvis fadern eller maken.

Förlusten av oskulden var ett särskilt allvarligt brott. Förlusten av oskuld innebar att kvinnans utsikter att hitta en man begränsades "Nio ar for valdtakt mot 84 aring" hennes brudpris minimerades. Detta gällde särskilt i fråga om trolovade. I sådana fall ogiltigförklarades förlovningen och ekonomisk ersättning från våldtäktsmannen krävdes, som skulle betalas till kvinnans hushåll, vars "egendom" "skadats".

Enligt biblisk lag kan våldtäktsmannen tvingas att gifta sig med den ogifta kvinnan stället för att få straff, om hennes far går med på detta. Detta gällde speciellt i de fall inget övervåld förekommit, där det ofta var så att kvinnan och mannen använde "påtvingat" samlag som ett medel att tvinga sina föräldrar att acceptera ett äktenskap mellan dem [ 10 ].

Det latinska ordet för våldtäkt, rapere betyder att beslagta eller ta med våld. Ordet hade ursprungligen ingen koppling till just sexuella övergrepp. I den romerska rättenvar våldtäkt klassificerat som en form av crimen visöverfall.

Till skillnad från stöld eller rån, betraktades våldtäkt som ett offentligt brott iniuria publica i motsats till ett privaträttsligt brott iniuria privata. Under senantiken betydde uttrycket raptus allt från bortförande, rymning, rån till våldtäkt i dess moderna mening. Förvirringen medförde att kyrkan delade begreppet i raptus seductionis rymning utan föräldrarnas medgivande och raptus violentiae skändning.

Båda dessa former medförde civilt straff och också eventuellt bannlysning för en familj och by som tog emot en bortrövad kvinna.

Mer läsning

Vid raptus violentiae förekom också straff i form av stympning eller döden. Under medeltiden betraktades våldtäkt på samma sätt som mordbrandförräderi och mord som ett brott som kunde leda till dödsstraff. Teologen Thomas av Aquino hävdade att våldtäkt, om än syndigt [ 15 ] var mycket mindre allvarligt än onani eller avbrutet samlageftersom det avlande syftet med sexualitet uppfylldes.

Under koloniseringen av Amerika gällde spansk lag. I denna kunde inte våldtäkt anses föreligga när en indiansk kvinna som inte var kristnad var offret. I den engelska common law definierades våldtäkt som sexuellt umgänge med kvinna under våld och mot hennes vilja. Offret måste visa att aktivt motstånd skett och inom äktenskap ansågs hustruns samtycke alltid föreligga. Lagens skrivning innebar att en prostituerad kunde hävda våldtäkt om hon hade inte samtyckt till handlingen.

Enligt 22 kap 1 § i Missgärningsbalken i års lag bestraffades förövaren av en våldtäkt i allmänhet med döden. Tager man Nio ar for valdtakt mot 84 aring med wåld, och emot hennes vilja främjar sin onda lusta, och warder lagliga thertil wunnen; miste lifwet, och qwinnan ware saklös. Dödsstraffet tycks dock ha avskaffats och ersatts med två år på "kronans fästning".

Sexualbrott regleras i brottsbalken 6 kapitlet som skrevs Före ändringar definierades våldtäkt juridiskt som ett brott som utfördes av män mot kvinnor.

En årig man som våldtog...

Fram till ikrafttagandet av brottsbalken fanns inga officiella brottsrubriceringar i lagtexten. Om brottet nämndes vid namn istället för med paragrafnummer kallades det normalt sett inte för våldtäkt om det skett inom äktenskapet utan istället för förgripelse eller enbart otukt.

Fram till ansågs brottet ha ett lägre straffvärde om det utfördes av en person som offret hade ett aktivt sexuellt förhållande med. Våldtäkt definieras i brottsbalken till och med SFS Våldtäkt definieras grundläggande som penetration med penis i vaginaanus eller mun utan samtycke. I många länder inkluderas också i våldtäktsbegreppet "en jämförbar sexuell handling", exempelvis penetrering med främmande föremål, eller beröring av könsorganen.

Huruvida våld, eller hot om våld, anses krävas för att en våldtäkt anses ha skett skiljer sig åt mellan olika länder, liksom om påtvingat samlag inom äktenskap kan ses som våldtäkt. Våldtäkter brukar vid sidan av detta kategoriseras efter relationen som gärningsmannen och offret har.

Personuppgiftspolicy

Den vanligaste formen av våldtäkt sker i nära relationer, av en Nio ar for valdtakt mot 84 aring eller annan familjemedlem, ofta som ett led i en mer omfattande misshandel ofta psykisk. Denna typ av våldtäkt sker vanligtvis inomhus. En annan form av våldtäkt är överfallsvåldtäkter, när gärningsman och offer är främlingar för varandra, och sker i större utsträckning utomhus. Ett exempel på överfallsvåldtäkt är Hagamannens våldtäkter. En tredje variant är våldtäkter relaterade till nöjeslivet, när offer och gärningsman blivit ytligt bekanta under kvällen ute i nöjeslivet och våldtäkten sker därefter på plats eller senare under natten.

Alla dessa tre typer av våldtäkter kan ske utomhus eller inomhus, med en enskild gärningsman eller som gruppvåldtäkt. Med serievåldtäkt avses våldtäkter av samma gärningsman vid olika tillfällen mot olika offer, se seriebrott.

Omfattningen av falsk rapportering eller falska anklagelser om våldtäkt är omtvistad. I Sverige har det förekommit några uppmärksammade fall med falska anklagelser om våldtäkt liksom Nio ar for valdtakt mot 84 aring män blivit oskyldigt dömda.

Vissa kritiker framhåller att domstolarna och polisen brister i sin analys av de anklagandes vittnesmål. Om någon haft samlag med barn bedöms det som våldtäkt i de flesta länder även om inte våld eller hot om våld förekommit. Åldergränsen för när personer ses som barn varierar mellan olika länder.

I några länder spelar dessutom omständigheterna roll, som till exempel förhållandet mellan gärningsmannen och barnet. Under krig och konflikter är våldtäkt ett vanligt vapen som en del av krigföringen, genom att våldtäkter är satta i system för att utöva terror, förödmjuka, förnedra, visa sin makt och tvinga till underkastelse.

Våldet kan ta sig uttryck i att offret bestraffas om de inte "frivilligt" har sex. När våldtäkt blir satt i system på detta sätt betraktas det numera som ett brott mot mänsklighetenofta utövat som en del i folkmordoch bestraffas Nio ar for valdtakt mot 84 aring krigsbrott.

Även de ledare som inte aktivt deltagit i våldtäkten men accepterat eller uppmuntrat till våldtäkt kan dömas för brott mot mänskligheten. Till våldtäktens målsättningar kan höra att framtvinga graviditeter för att Nio ar for valdtakt mot 84 aring så vis förödmjuka både den enskilda kvinnan och hennes familj och grupp — hon tvingas till fortplantning av fienden eller förödmjukas så att hon tappar sin status i sitt samhälle.

Våldtäkten kan ta sig uttryck i påtvingad prostitution och traffickingav såväl fienden som den egna gruppen för att "tillfredsställa" militären. Dessutom är våldtäkter i hemmet vanligare under krig och liknande konflikter. Fängelsevåldtäkter beskrivs ofta i litteraturen, och frekvensen av det kan skilja sig åt i olika länder. I länder där fängelsevåldtäkter antas vara vanligare är fängelsemiljön tuff för de intagna, där de snabbt efter att de hamnat i fängelset tvingas gå med i ett fängelsegäng eller skaffa sig en beskyddare för att i annat fall förnedras, våldtas eller dö.

Det finns fall beskrivna där personalen deltagit i att förse intagna med någon att våldta för att behålla lugnet i fängelset. Vissa länder tycks vara mer förskonade; det talas exempelvis sällan om fängelsevåldtäkter i Storbritannien. Flera årtionden av forskning på beteendemönster, livsstil och personlighet hos dem som begår våldtäkt har visat att det är mycket stor psykisk variation på förövarna.

Sedan talet har forskare trots detta försökt ställa upp topologier för att indela förövarna i kategorier, detta till exempel på grundval av graden av "Nio ar for valdtakt mot 84 aring," graden av maktbegär, graden av annan kriminalitet, hämndbegär mot kvinnor eller män i allmänhet, eller graden av sexuell motivation, vilket är de vanligaste motiven till våldtäkt. En auktoritet inom området topologi är Nicholas Groth.

Mot sådan forskning kan anföras flera forskare som hävdar att förövare inte alls utgör någon från övriga urskiljbar grupp psykiskt sett, och att förövare under dådet befunnit sig i ett normalt mentalt tillstånd.

Vid oplanerade våldtäkter av MTC så kallade opportunistiska förövare är våldet instrumentellt men personen har ofta en lång historia av antisocialt beteende. Den maktmotiverade förövaren söker någon att kontrollera, och söker sig till någon i en utsatt position, i syfte att känna makt, men kan triggas igång av att ha fått sin makt utmanad. Ökat våld vid motstånd, kännetecknar förövare som har annan kriminell belastning, liksom större bruk av brutalt våld som inte är nödvändigt för att genomföra våldtäkten.

Det finns flera psykopatologiska och psykosociala faktorer som bidrar till att någon begår våldtäkt. Dock kan ingen faktor ensam utgöra en förklaring. Förövare har ofta en högre grad psykotisism än andra dömda för brott. Psykopatologiska drag hos dem som våldtar i nära relationer innefattar otrygga anknytningsmönster, instabil självbild, borderline personlighetsstörningsvartsjuka och rädsla att bli övergiven, samt en tendens att överföra sin rädsla att bli övergiven till aggression.

Förutom flera av de ovan nämnda riskfaktorerna, nämner Världshälsoorganisationen följande: Graden av planering skiljer sig åt beroende på vilken typ av våldtäkt det är fråga om. Mycket forskning på recidivism ifråga om våldtäkt har uteslutande studerat den statistiska rimligheten att våldta igen efter straffet.

Under talet har dock synen på recidivism förändrats avseende förövare av våldtäkt: Däremot är det först och främst sexuella förövare som begår brott i allmänhet. Det är mycket vanligare att personer som döms för våldtäkt senare begår mord. Nu har Lamin Abdikarim Ali, 24, dömts för grov våldtäkt - mot en årig kvinna. Falu tingsrätt dömde Lamin Abdikarim Ali till nio års fängelse. En årig man som våldtog en åring i hennes hem i Falun i november förra året dömdes på fredagen till nio års fängelse av Falu tingsrätt.

Han döms även. Våldtäkt är att mot en persons vilja tvinga på denna samlag eller annan. definierades våldtäkt juridiskt som ett brott som utfördes av män mot kvinnor.

DU ÄR HÄR: