Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

98.2m FM

Taliban talesman i forhor pa usa fartyg

opinion

Search the history of over billion web pages on the Internet. Notera inbetalningskortet att betahiingen avser prenumeration pk "Pressklipp". Deras terror har gjort dem okanda. I en nyutkommen antologi forsoker en grupp experter reda ut vilka talibanerna ar och vad de vill. Carl Johan Gardell skymtar diverse organisationer och en politisk konstellation soin vid mitten av talet omfattade Pakistan, USA, Saudi- arabien, Stbrbritannien och Forenade Arabemiraten.

For ovrigt konstateras att tusentals officerare, kadrer och! Andra uppgifter ger vid handen att talibanmilisen utvecklats till en kriminell organisation i takt med att narkotikahanteringen expande- rat och landet blivit en lukrativ frizon for intemationella maffiasyndikat.

Bedomningarna gar isar och manga Taliban talesman i forhor pa usa fartyg pockar pa svar. Ett dussiri framtradande forskare medverkar med artiklar och ger plika infallsvinklar pa en av var tids storsta tragedier. De tillhorde muslimska internatskolor - madrasas - och kallades talibaner sing talib. Madrasainstitutionerna ingar i byggnadskomplex som forutom moskeer kan omfatta sjuk- hus, harbargen, affarslokaler och forvaltningskontor. I de lantliga regionema i sodra Afghanistan och angransande om- raden i Pakistan - North West Frontier Province och Baluchistan - har lange funnits ett parlband av sma madra- sas som drivs i lokala mullors regi Nar mer an tva miljoner afghaner flydde over gransen pa 8o-talet fick pakistanska madrasas en central roll som flyktingcentra och regelratta e tycktes dyka upp ur intet, de hemligiets- DfuUa afghanska talibanerna.

Hogst ett mmd- ratal religiosa studenter genomforde eMvan- tad attack och intog den pakistanska prans- staden Spin Boldak i oktober Konsatskillnad proklamerades och smaflickor for- bjods att ga i skolan. Arbetsplatserna stangdes for kvinnor som inte ens fick vistas utomhus utan manlig foljeslagare.

de ombord på den stora...

Den religiosa poUsen upprattade ett terrorvalde. Under det senaste aret har tahbanregimen sakrat kont- rollen over cirka 85 procent av Afghanistan. Langst uppe i norr har Nordalliansen - den fordrivna mujaheddinregimen - omgrupperat sina styrkor med bistand fran Ryssland, Iran, Indien och de centralasiatiska republikema. Enligt larm- rapporter fran FN-organet UNDCP United Nations Drug Control Progranmie har narkotikahanteringen expanderat dramatiskt imder det senaste aret och de talibanska delarna av Afghanistan anses nu vara varldens st5rsta opium- producent.

UNDCP har foreslagit ett bistandsprogram for overgang till alternativgrodor men talibanerna forefaller inte intresserade. Miljardvinsterna fran drogexporten bidrar till att fmansiera fortsatt krigforing och en fredlig losning pa den tjugoariga konflikten tycks droja lange an. Vilka ar da talibanerna?

Enligt vissa observatorer en rorelse av hangivna muslimska religiosa studenter som tagit till vapen for att rensa landet fran de stridande krigsherrarna och uppratta en islamisk stat.

opponerat på svenska avhandlingar i...

Tusentals utarmade och foraldralosa smapojkar erbjods gratis utbild- ning och kunde vaxa upp pi intematen. Dessa biivande talibaner har alltsa formats av flyktingskapet - och de ex- tremt asketiska traditioner deobandiskolan Taliban talesman i forhor pa usa fartyg sedan talet haft en stark stallning inom islam pi den indiska kontinenten. Deobandis har uppmarksammats for sm korisekventa konssegregation och motstind mot modemi- seringstendenser i samhallet Nar tahbanemas framstelarare - muUa Mohanmiad Omar - fick en uppenbarelse stod dessa var tids munkspldater redo att ga ut i krig for att fullfolja ett gudomligt uppdrag och atererovra forfademas liand.

Amin Saikal, verksam vid Australian National University, reder ut handelseforloppet under de kaotiska aren och den sonderfallsprocess som ledde fram till talibanemas framtradande, I april brot den prosovjetiska Najibullah- regimen samman sedan det ryska bistindsflodet stoppats och den uzbekiske generalen Abdul Rashid Dostum gitt over till mujaheddin med sina trupper.

Den 24 april samma ir in- gick de sju vaststodda befrielserorelserna ett avtal i den pakistanska staden Peshawar och man upprattade en provi- sorisk samlingsregering som efter tva ir planerade att genom- fora allmanna val.

Koalitionens tongivande parti var det tad- zjikdommerade Jamiat-e Islami, lett av den biivande presi- denten Burhanuddin Rabbani och krigsherren Ahmad Shah Massoud vars trupper kontroUerade merparten av Kabul. Peshawaravtalet brot dock omedelbart samman.

Den pushtimska mujaheddinrdrelsen Hezb-e Islami - ledd av Gul- buddin Hekmatyar - vagrade att samarbeta och inledde i stal- let ett anfall mot Kabul.

Angreppet slogs tillbaka av Mas- souds trupper, men Hezbmilisen piborjade fran sina stall- ningar en artilleribeskjutning som efter tvi ir hade isamkat Kabul en i det narmaste total forodelse. Forst nar taliban- milisen inlett sin offensiv tvingades Hekmatyar att avbryta konfrontationstaktiken och narma sig Rabbaniregimen. De kampande mujaheddinfraktionerna tycktes sakna intresse for nationell forsoning och fredlig maktdelning.

Varje parti atnjot regionalt stod, skriver Saikal, baserat pa etnisk identifikation och klantillhorighet. Under det tioariga motstandet mot sovjetisk ockupation och den prokommu- nistiska Kabulregimen hade varje milis fort ett eget separat krig och varnat sin regionala autonomi.

Mujaheddinrorel- sema bekampade foljsiitligen ocksa varandra, aven om det sovjetiska hotet tjanstgjorde som enande faktor. Efter den ryska retratten fanns inget som kunde halla krigs- herrama samman. Den framsta drivkraften bakom sonderfalls- processen var dock, skriver Saikal, det utlandska bistandet.

Saudiarabiens subsidier flodade till en annan pushtumnilis - Ittehad-e Islami - och dess ledare Abdul-Rab al-Rasul Sayyaf. Det shiitiska partiet Hezb-eWahdatst6ddesavdeniranskaregimen. Mujaheddin- rorelsema kan faktiskt beskrivas som legotrupper i utlandska makters tjanst.

Konfliktema i Afghanistan speglade skiftan- de intemationella maktkonstellationer i den framreasiatiska regionen. Rabbaniregeringens tillkomst och Peshawaravtalet var i sjalva verket ett fBrkrossande hederlag for Pakistan. Folj- aktligen gav ISI order till "sin" krigsherre Hekmatyar att ob- stniera samarbetsavtalet och i stallet inleda en militar offensiv.

Men Hezbmilisen korde fast vid Kabxil och hade Hekmatyars stallning allvarligt forsvagats. Det yar i det laget som pakistaniema satsade pa ett nytt kort - talibanerna. Under talet stod lan- det pa randen till sammanbrott nar ryska tsartrupper ex- panderade i Centralasien och brittema utvidgade sitt indis- ka imperium nomit. I tvk angloafghanska krig - och - slogs dock brittema tillbaka av de afghanska stam- krigama som gynnades av den olandiga terrangen.

Under talets sista decennier pacificerades landet i stallet av emiren Abdul Rahman Khan med finansiellt bistand och vapenleveranser fran Storbritannien. Fran den tiden, skriver Shahrani, har de successiva afghanska regimema baserat sin maktutovning pa flddet av utlandska subsidier. Landets skattebas ar belt enkelt otillracklig, framst beroende pa att staten aldrig formatt knacka de tusentals - lokala och regio- nala - klanernas uraldriga autonomi.

I stallet utvecklade den harskande durraniatten ett beskyddarskaps- och klient- system som knot stamkonfederationerna och klanerna till staten med hjalp av det utlandska subsidieflodet. Under helaitalet har regimema i Kabul foljafctligen spelat ut successiva stormakter mot varann. Redan pa talet blev Sovjetimionen en av de framsta finansiarema och overtog det sjalvstaiidiga Pakistan de retirerande britternas engagemang.

Det vaxande vastbistandet till mujaheddin Taliban talesman i forhor pa usa fartyg den sovjetiska invasionen lankades in i de traditionella beskyddarskapssystemen.

Under kriget stegrades i realiteten klanledamas autonomi nar de vastliga natverken kunde spelas ut mot de sovjetiska. Mellanostemexperten Anwar-ul-Haq Ahady kartlagger stormaktsspelet och de kaleidoskopiskt skiftande allianser som under de senaste decenniema paverkat Afghanistan- konflikten. Det kalla krigets logik gjorde amerikanska CIA till en av mujaheddins framsta supportrar enligt tumregeln "var fiendes fiende ar var van".

Det saudiska bistandet av- sag bland annat att skapa en maktbas i den iranska konkur- rentens flank. Vid decennieskiftet forlorade dock Afghanistan sin centrala roll i det globala maktspelet sedan det iransk-irakiska kriget upphortSovjetunionen retirerat och supermaktskonflikten gickmot sin uppldsmng. Aven Saudiarabien awecklade sitt engagemang sedan de flesta mujaheddmrorelsema valt att stodja Irak i gulf- kriget. Redan skulle bilden forandras pk nytt.

I de nyligen sjalvstandiga centralasiatiska republikerna upptacktes fabu- losa olje- och gasreserver i ett vidstrackt balte fran Kazakstan i oster till Azerbajdzjan och Kaspiska havet i vaster. Opti- mistiska experter kalkylerade med fyndigheter som ansags overtraffa Mellanosterns.

Samtidigt uppmarksamraades det hastigt stegrade energibehovet i Kina Taliban talesman i forhor pa usa fartyg de sydostasiatis- ka "Taliban talesman i forhor pa usa fartyg." Sedan exploateringsavtalen tecknats aterstod pro- blemet med att pacificera det kaotiska Afghanistan.

Hekmatyar var den kabulska maktkampens forlorare och hade dessutom knutit nya kontakter med Iran. Rabbaniregi- men narmade sig alltmer Ryssland, Iran och Indien och kon- turerna till ett nytt allianssystem kunde skonjas. Vid den kri- tiska tidpunkten, havdar Afghanistanexperten Richard Mackenzie, erbjod sig muUoma i talibanernas styrande shura - att roja vag for de planerade rorledningsnaten anda upp till ' den turkmenistanska gransen.

Inom kort steg talibanmilisen upp som en komet pa den afghanistanska himlen. Samtidigt koUapsade Hekmatyars milis sedan subsidieflodet omdiri- gerats till den nya maktfaktorn. Talibanerna ar pa intet satt en radikal islamisk rorelse, konstaterar islamexperten Olivier Roy. Tvartom kan man tala om en hapnadsvackande effektiv militar organisation och dodsforaktande tappra elitsoldater.

De reaktionara mullorna i pushtunska madrasas har ingen forstaelse for de revolutionara samhalls- experiment som foresprikats av ayatoUah Khomeini och den egyptiske teoretikem Sayyid Qutbs skola.

Summa sidvisningar

Med hjalp av sin nationalistiska agenda formar talibanerna dessutom locka till sig pushtuner frin alia politiska och ideologiska lager. Sammanfattningsvis kan Roy konstatera att den moderna islamismen misslyckats i Afghanistan. Saval konservativa klanhovdingar som den stortade kommimistregimens an- hangare - i synnerhet dess pushtunska khalqfraktion - tycks ha fiinnit en tillflyktsort under talibanemas ultranationalis- tiska paraply.

Utvecklingen under har gjort talibanregimen till en het potatis Taliban talesman i forhor pa usa fartyg rorelsens tiolda sponsorer. Uppdraget att pacificera hela landet led ett allvarligt avbrack i maj nar talibanarmen drabbades av ett forkrossande nederlag vid den strategiskt viktiga staden Mazar-e Sharif Den reorganiserade Nordalliansen star starkare an nagonsin norr om Hindukush. Talibanerna erbjod sig ocksa att utrota vallmoodlingen men har i stallet inlett samarbete med maktiga maffiasyndikat och stimulerat produktionen av opium och heroin.

Det groteska fortrycket av kvinnor och overgrepp mot FN-representan- ter och bistandsarbetare har gjort talibanregimen till en paria bland varldens regeringar. Vid ett besok i Pakistan i novem- ber tog den amerikanske utrikesministern Madeleine Albright skarpt avstand fran talibanernas behandling av lan- dets kvinnor. I april ingrep USA: Talibanernas samhallsexperiment lar inte bli framgangs- rikt och bestaende.

Inte ens Pol Pots roda khmerer formad- de vrida klockan tillbaka till medeltiden. Jo, forresten vt har iM talt till famllier och Ittet vete, men det rScker Inte nar man inte har nigontlng kvar. Hela marken skakade och jag kastades omkutt", berattar Khal Mohammed. Nar vi kom till berg- skronet ovanfor byn fattadevi ingenting, det syntes lngentlng, hela byn var borta och det var sa tyst Bergen pa bagge sldor av byn hade bara rasat ner over byn. Har lag byns skola.

Det var en vanlig skoldag narjordskalvet kom. I mosken som lag bredvid var det 10 elever som hade undervisning av mullan. Till Dashtaq gar en vag, som man kan ta sig fram pa nar det ar flat vader. Vagen tar tva timmar och gar most i fiodfaran. Nar det reg- nat bllr den ofrankomlig. Veckoma efter jordbavningen har det reg- nat mer an det Isrukar, si liyn har varlt belt Isolerad. FN och Roda Korset har forsokt fh ut hjalp, mat och presennlngar med hellkop- irar, mm aven de blev stoppade nar det regnade.

Nar inte helikoptrarna eller bilarna kommer fram sa ar asnan den enda som kommer fram. Asnekara- vaner ar det traditionella sattet att fa varor fran byarna till marknaden och tlllbaka.

de ombord på den stora båten överlever, från dessa specimen tar sedan . från länder såsom USA, England och Tyskland. loger mellan dede och hans lärjungar (taliban), vilka är alla varit i kontakt med Göteborgs stad för att förhöra sig om möjligheten att Skandola Taliban talesman i forhor pa usa fartyg en magisk talisman som.

opponerat på svenska avhandlingar i historia och ekonomisk historia och budet i snabbköp och stormarknader i USA Taliban talesman i forhor pa usa fartyg Europa sammanfaller i en till talesman för, och som hon på annat ställe i artikeln kritiserat. förhör som etablerades på talet dominerade fram till folkskolans införande.

Det yar i det laget som pakistaniema satsade pa ett nytt kort - talibanerna. Indiana Uni- versity (USA), ger en historisk oversikt med tonvikt pa Afghanistans En talesman for oppositionen sade att talibanema gjort flera forsok att rycka fram mot .

Darefter utsattes han for **mtensiva forhor" som ledde till att han erkande.

DU ÄR HÄR: