Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

93.8m FM

Goran 26 ar ny svensk mastare i onlinepoker

opinion

Om man inte gör motsvarande konstruktioner som biblioteksersättningen och kassettersättningen så att den även gäller tillgången till digitaliserat material, så betyder det ju att man i samband med att man digitaliserar allt mer avskaffar informationsfriheten, den fria tillgången till kunskap och kultur.

Blir nästa steg då att avskaffa biblioteken? Man kan ju låna hela världslitteraturen på ett bibliotek — det är ju precis detsamma med övriga media — att de är digitaliserade gör ingen skillnad. Det handlar bara om att de synliggör innehållet på nya sätt genom olika nya multimediala gränssnitt, interface.

Att Internet bibehålls i demokratiserad form är avgörande för om vi också skall kunna behålla ett demokratiskt samhällssystem. Att ha fri tillgång till att kunna läsa tidningar, tidskrifter, böcker, forskningrapporter, artiklar genom att kunna låna hem eller läsa dem gratis på bibliotek är en självklarhet för oss. Ungdomsgenerationen är samtida med it-revolutionen Goran 26 ar ny svensk mastare i onlinepoker möjliggjort en vidgning till elektroniska media  i och med att samhället digitaliserats.

Och i det multimediala, digitaliserade samhället måste naturligtvis elektroniska media innefattas i bibliotekens utbud i analogi därmed, vilket redan görs — man kan läsa e-böcker, låna ljudböcker, kassetter, CD-skivor med musik, videofilmer, dvd-filmer m fl på bibliotek.

Det finns heller ingenting som hindrar att man under lånetiden låter någon, eller flera andra läsa boken eller se filmen som man lånat. Så, om detta sker digitaliserat spelar ju överhuvudtaget ingen som helst roll. Det är endast en teknisk fråga som bör lösas snarast, så att man förhindrar att antidemokratiska krafter utnyttjar övergången till ny teknik för att inskränka våra medborgerliga fri- och rättigheternågot som gjordes av totalitära stater på talet vid de nya massmediernas födelse — radion och talfilmen.

Norska stjärnskottet Elisabeth Hille, 26,...

Detta  stoppade effektivt demokratin och hämmade all konstnärlig utveckling inom de nya mediernautan vilka de totalitära regimerna inte hade kunnat fortleva särskilt länge. Denna kreativa guldåder ströps effektivt av de framväxande diktaturerna som istället kunde göda sig själva genom att ta över kontrollen över de nya medierna. I och med övergången till nya medier — radion och talfilmen, så skaffade sig de totalitära regimerna totalitär kontroll av demsammaoch då stoppades brutalt denna radikala och många gånger samhällskritiska och estetiskt högtstående utveckling av filmmediet och dess formspråk.

De nya medierna utnyttjades istället hänsynslöst av diktaturens krafter för att kontrollera massorna — och vad kunde passa bättre för detta syfte än just mass-medier. Uppfinningen av radion och övergången till talfilm exploaterades för att skapa nya propagandainstrument i Hitlertyskland, där propagandaminister Joseph Goebbels höll i dompteringspiskan, och Hitlers hovfilmare Leni Riefenstahl skickligt använde sig av det nya filmspråket och till och med absorberade delar av de modernistiska stilmedlen för att förföra massorna  och ge sken av ett anhängarantal vida överstigande det som Goran 26 ar ny svensk mastare i onlinepoker fallet IRL, så att säga.

I går avslutades Poker–SM Online...

Om TV hade hunnit fram i utvecklingen så hade Hitler även ockuperat detta medium för sitt vrålande, sina demagogiska orgier och illusioner av massivt folkligt stöd som iscensattes i  de repetitivt journalfilmade masscenerna som arrangerades vid välregisserade Nürnbergdagar. Genom att införa liknande system som systemet för biblioteksersättning får alla lika möjligheter att kunna se filmer, spela dataspel och lyssna på musik samt ta del av debatt, forskning och information i digital form.

Detta Goran 26 ar ny svensk mastare i onlinepoker att bibehålla demokratin. Att begränsa det är att begränsa eller till och med avskaffa demokratin — i analogi med vad man nu gör även med styrelseskicket i och med antiterrorlagstiftning, Lissabonfördraget och akronympaketet som lägger totalt band på all kommunikation människor emellan, och i synnerhet då det elekroniskt förda, demokratiska samtalet; FRA, IPRED I, IPRED II, ACTA och datalagringsdirektivet.

Att EU även vill ha bort presstödet och avskaffa public-service-tv gör att den fria opinionsbildningen riskerar att upphöra helt och hållet. De nya möjligheterna till interaktivitet som det nya sociala mediet Internet ger möjlighet till måste också vara något som alla får lika tillgång till. Detta ger möjligheter till skapande och god grund inför kommande arbetsliv.

Att den borgerliga regeringen stoppade möjligheten att skaffa hem-dator via jobbet var en antidemokratiserande åtgärdsom nu utestänger många från rätten att göra sin röst hörd och uttrycka sin åsikt genom möjligheten att skapa en egen blogg.

Sammanfattningsvis behövs alltså ett system snarast för att upprätta samma typ av system med ersättning till övriga upphovsmän som biblioteksersättningen ger upphovsmännen där. Därför måste regeringen tillsätta en ny översyn över IPRED, IPRED II, FRA, datalagringsdirektivet, och även polismetodutredningen, europeisk arresteringsorder och bestämmelserna om hemlig avlyssning m fl och i det sammanhanget passa på att lagfästa våra grundläggande rättigheter i de lagar som pga terrorhotet eventuellt bedöms nödvändiga att ha kvar, optimalt avskaffa dessa nygamla diktatoriska lagar.

I alla fall om de vill fortsätta kunna kalla sig demokrater, något som de kanske inte längre vill, och då är det vår uppgift som befolkning att kräva omedelbar handling Goran 26 ar ny svensk mastare i onlinepoker att bevara demokratin. De historiska spåren förskräcker. Lagstiftningen mot fildelning sker som sagt inte isolerat — utan i ett fasansfullt sammanhang där man redan i och med Lissabonfördraget i tysthet har avskaffat den parlamentariska demokratinbrevhemligheten, infört en allomfattande och total medborgarövervakning i och med datalagringsdirektivet och FRA-lagen; vilket också sammanfaller med samma slags ekonomisk krasch som var upprinnelsen till de totalitära regimernas uppkomst på talet och den därpå följande förintelsen och det  förödande andra världskriget.

Det som pågår är alltså en tvångsupprepning av talet, en globaliserat uppförstorad projektion av det förflutna. I stort sett allt och alla som kan belasta samhället med kostnader måste bevisa sin nyttighet för att på så sätt berättiga sin existens. Den fann sitt uttryck i att man på ett hycklande och dubbelmoraliskt sätt förfasade sig över all spirande avantgardistisk konst som var det begynnande seklets första decenniers banbrytande särmärke.

Ingenting fick utmana den lilla och kvävande trygghet man lyckats tillkämpa sig genom småborgerlig och jantelagbunden strävsamhet, där Goran 26 ar ny svensk mastare i onlinepoker var en livsluft som förgiftade atmosfären med sitt småskurna hat. Vi har inte gjort upp med det förflutna, och då har historien en tendens att  upprepa sig, i uppförstorade och allt mer spöklika projektioner.

I synnerhet i Sverige och USA vars hemmaarenor stod utanför kriget — kanske dessa tankeströmmar lever kvar i all högönsklig välmåga, eftersom man inte på tillräckligt nära håll upplevt följderna av deras förverkligade iscensättningar.

Kommunismen har kontrollerats och förföljts  inte minst under socialdemokratins försorg, vilket kommit i dagen i och med avslöjandena om det socialdemokratiska angiveriet och IB-affären, alltså ofta med antidemokratiska metoder, men nazismen ligger tydligen kvar som en allt mindre dold farsot, som bara väntar på att få bryta ut.

Istället har man reducerat antal timmar i datakunskap i gymnasieskolan — ett mycket märkligt tilltag, i denna digitaliserade tid. Att inte kunna hantera motsvarigheten till papper och penna i det digitaliserade samhället gör inte bara att våra barn förvandlas till analfabeter, de berövas också något så grundläggande i den mänskliga kulturen att det fanns redan på förhistorisk tid för tiotusentals år sen — nämligen konsten att forma en bild.

Så demokratiseringen bör gå åt båda hållen — det människor vill ha är ju kvalitet — men den får de inte tillgång till eftersom filmen, dataspelet, musiken inte är jämställd med boken — detta måste ske.

Och även vuxengenerationen måste involveras i det digitaliserade samhället. När man försöker spärra människors möjligheter att ta del av dessa verk, så inskränker man  informationsfriheten och det fria tankeutbytet — digitaliseringen blir en mystifiering som man kan utnyttja i antidemokratiska och auktoritära syften. Människor utestängs från information, kunskap och kultur och många kulturutövare berövas Goran 26 ar ny svensk mastare i onlinepoker publik. Det är då något som leder till att man tar lika mycket avstånd från dem som från den anarkokapitalistiskt tendentiösa globaseringen, vars mogulmagnater nu sitter på de immateriella rättigheternas outtömliga skattkista.

Det visar sig alltså tydligare nu vilka de Nya piraterna verkligen är. Posted in demokratiEUfinanskrisgrundlagenLissabonfördragetmoderaternapolitikratificeringrecessionregeringensamhälle     Taggar: Om vi i enlighet med nyliberalismeneller dess ultraliberala förgreningar i libertarianism och individualanarkismskall inskränka statens åtaganden och ingripanden till ett minimum och istället skapa den s k Nattväktarstaten — var Goran 26 ar ny svensk mastare i onlinepoker då all social frustration vägen?

Frustrationen över de orättvisor, den fattigdom , de löneklyftor, den bostadssegregation, de nedärvda fördomars fortsatta tillämpning i form av kvinnoförtryck, rasism, klasstänkande samt utestängning som övergång till endast privatfinansierad infrastruktur-utbildning-vård-omsorg skulle kunna innebära.

I denna förslumning som raskt kunde bli följden — där kan både gängbrottslighet, tribal thinking, maffiabeteenden,  fattigdom, prostitution och slaveri epidemiskt breda ut sig över det jättelika vakuum som avskalandet av all skattefinansierad välfärd kunde lämna efter sig. Hastigheten i denna utbredning skulle då kunna tänkas stå i proportion till hastigheten med vilken välfärdsstaten avvecklas. Detta kan vidare tänkas resultera i en omfattande kriminalitet, som skulle leda till att Nattväktarstaten snabbt skulle få så svårhanterliga problem i sina händer, att den istället raskt skulle bli tvungen att utvecklas till en hårt repressiv Polisstatför att kunna leva upp till sitt kontrakt om skydd för liv, frihet och egendom.

För om inget socialt samvete finns som norm, inga allomfattande principer om omsorg om de svaga och sårbara; barnen, ungdomarna, småbarnsföräldrarna, de utsatta, äldre, sjuka eller rättare sagt människan i alla sina faser — ja, alla som vid givet tillfälle inte har möjlighet att hävda sig lika kreativt, rationellt och följdriktigt som de nyliberala romantikernalibertarianerna, individualanarkisternaanarkokapitalisterna m fl har tänkt sig, då kommer det att uppstå sådana katastrofala brister och tillkortakommanden i den samhälleliga och sociala infrastrukturen och ekonomin, att sociala explosioner skulle få ständig näring, vilket skulle leda till att det man sparade in på de nedbantade  solidariskt finansierade samhällsnyttigheterna istället omedelbart skulle behöva tas i bruk av Väktarna för utövande av ett allt repressivare statligt våld mot befolkningen i denna Nya sköna värld, vilket i sin tur skulle innebära att det för alltid skulle råda Natt kl Att döma av vad som redan hänt efter bara några års nedbantning skulle till och med denna drastiska liknelse från den dystopiska litteraturen kunna visa sig bli en i det närmaste idylliskt pastoral skildring, varför friheten skulle vara såsom bortblåst.

Posted in demokratidepressionekonomiEUGoran 26 ar ny svensk mastare i onlinepokermoderaternanedskärningarpolitikrecessionregeringensamhälle     Taggar: I uppfostrande ton skriver Per Schlingmann på Newsmill angående kärnkraftsuppgörelse n:.

Idag har vi åter visat att vi tar ansvar. Att besluta om skattesänkningar för inkomsttagare som redan förlorat sina jobb och inte har en anständig arbetslöshetsförsäkring att lita till? Att bevilja stödpaket till bilindustrin utan att se till att deras direktörer inte tar ut sina mångmiljonbonusar? Att ge ytterligare bankpaket till finansvärlden utan att riktigt veta om pengarna kommer att stanna kvar i Sverige?

Är detta att ta ansvar? Strax efter Lissabonfördragets grundlagsvidriga ratificering i riksdagen såg man i artiklarna EU: Och det är Sverige som skall tillhandahålla dem, nästan som ett riktigt U-land. Vi har skog och uran som EU vill komma åt.

Att bryta uran i Europas sista vildmark verkar vara vad det hela handlar om — för export till Europa, med  risk för att den också  kan användas i icke fredliga syften. Särskilt nu när även vapenhandel kommer att omfattas av de s k fria rörligheterna och medlemsstaterna i Lissabonfördraget åläggs militarisera.

Det kan med hänsyn till solidaritetsklausul i fördraget även komma att innebära att Sverige omvandlas till kärnvapennation — således en extreme make-over. Vad solidaritetsklausulen kan komma att innebära för Sveriges del verkar nämligen tämligen oklart, med EU: I sammanhanget  nämns Afghanistan.

Den första svenska mästaren blev...

Renbetesmarkerna blir förstörda och bara gruvdriften i sig kommer att sarga naturen ohjälpligt där ev strålskador oräknat. Vad som behövs är istället att riva upp Lissabonfördraget med hänvisning till att beslutsprocessen inte varit godtagbar och att det faktiskt innebär en grundlagsändring — som måste beslutas i två likalydande beslut med kvalificerad majoritet och val emellan efter en ordentlig debatt om EU i valrörelsen, där även SVT tar sitt ansvar om saklig och opartisk belysning genom att släppa in EU-kritiker på bästa sändningstid, något man nogsamt och maktföljsamt i decennier undvikit.

Juristerna har varit alltför släpphänta att ge klartecken för ett enkelt beslut — det har många andra jurister, statsvetare och professorer påpekat. Ävensom Lagrådets invändningar var oerhört starka med tanke på Goran 26 ar ny svensk mastare i onlinepoker återhållsamhet i språkbruket som är justitierådens signum för att de inte skall misstänkas lägga hinder i vägen för politikernas lagförslag. Den offentliga lögnen i Goran 26 ar ny svensk mastare i onlinepoker är nu så institutionaliserad att ingen längre ställer några kritiska frågor.

Men detta lismande för makten äger alltså rum nu, år Att ge bort Sveriges territorium och lämna ut dess natur till rovdrift handlar inte om något annat än kolonialism — och Sverige är nog det lydigaste folket i världen näst efter indianerna som sålde Manhattan för 50 cent.

EU-kritikerna har varnat och varnat men förbjudits att komma till tals i media — särskilt då i SVT, och som en annan cynisk ledare i Europa — självaste narren Berlusconi — mycket riktigt påpekar så finns inte det som inte syns i TV. Därför kan man med fog säga att den breda allmänheten inte har blivit vederbörligt informerad om vad Lissabonfördragets ratificering innebär. Se vad som håller på att hända med vårt land och hur politikerna blundar och bara säger Ja ja ja till allt som EU i neokolonialistisk anda kräver.

I riksdagsdebatten inför beslutet om att ratificera Lissabonfördraget 20 november var det bara en kvinnlig ledamot, som tog upp konsekvenserna av ratificeringen vad gäller risk för uranbrytning med tanke på Euratomavtalet — hon företrädde verkligen sina väljare i Bohuslän — de som i decennier vaktat vid Kynnefjäll.

Och nu kommer alltså detta överraskande beslut. Jag vill därför lyfta fram de fakta som en kommentator redigerat redovisar genom att citera dennes  utmärkta iakttagelse:.

Tog två timmar

Utanförskapet säljer  numera dåligt. Nu blir det istället Finanskrisen som nödtorftigt får paketera politiken. Lycka till får man väl säga. Det kan i sammanhanget vara värt att påminna om den uppgörelse Alliansen gjorde på energiområdet inför valetDär står det på s.

Denna bestämmelse kommer inte att upphävas eller förändras under mandatperioden Det Goran 26 ar ny svensk mastare i onlinepoker att inga nya kärnkraftverk kommer att uppföras eller påbörjas. Förbudet mot nybyggnad i kärntekniklagen tas bort. Posted in demokratidepressionekonomiEUfinanskris Goran 26 ar ny svensk mastare i onlinepoker, grundlagenLissabonfördragetmoderaternanedskärningarpolitikratificeringrecessionregeringensamhällesocialdemokraternavarsel     Taggar: AfghanistanalliansenAtlantpaktenövergecenterncenterpartietdagtingadatormodellde rödgrönadebatt och politikdepressionenergienergi på exportenergieffektiviseringarenergipolitikenergiteknikföretagandeförnybartförnyelsebar energifinanskrisfinlandfyrklövercenternglobal madnessglobal uppvärminggrundlagenhelomvandlingindustriinternationelltipcckarin bojskärnkraftkärnvapenKlimatklimatetklimatpolitikkommundagarkrigLissabonfördragetmaud olofssonmikael karlssonmilitariseringmiljömiljöfrågormoderaternanatonaturskyddsföreningennyheter - politikolkiluotooppositionenpolitikPolitik och samhälle - SverigePolitik och samhälle - världenprincipielltreflektionerregeringensälja ut sin själsmutsiga arvettankar för dagen.

PokerStars är världens största pokerrum,...

När nu utbildningsmaterialet i polisens internutbildningar ser ut som det gör kanske det inte är så konstigt att utbildningsinsatserna ger resultat. Kvalitetssäkringen av internutbildningen i beslagshantering  verkar i alla fall ha en del spektakulära brister med tanke på vad kursdeltagarna rapporterat och vad som står i vår grundlag om hur människor skall behandlas av myndigheter av vilka polismyndigheten är en. Man får hoppas att upphandlingen av utbildning, ifall det är fråga om en sådan, nästa gång sker på ett något mer kvalificerat sätt.

Risken finns ju att det är någon av våra många nyetablerade utbildningsföretag som tillhandahåller den. Läs Sydsvenskan som publicerat Jeanette Larssons larmmejl till ledningen om att namnen Oskar Neger och Neger Niggersson använts som fiktiva namn i exempel under internutbildningen.

Posted in demokratifinanskrisgrundlagenmoderaternanedskärningarpolitikregeringensamhälleupphandling   "Goran 26 ar ny svensk mastare i onlinepoker" Taggar: Är kärnkraftsuppgörelsen beställd direkt av EU? Läs Alliansupproret och döm själv. Lissabonfördraget måste rivas upp. Det här är kolonialpolitik av gammalt förstenat märke.

Kvalade in för 147 kronor

Läs ecostorefront.info – Thomas Bodström blir ny ordförande för Ecpat, Los Angeles. Nej, någon homofientlig våg bland Svenska Kyrkans medlemmar är Att norrmännen är veritabla mästare på både thrillers och deckare. Göran Färm (S ) mailto:[email protected] 7. 23, 24, 25, 26, 27, 28, Det blev seger till Goran "KOCKAR" Urumovic i årets SM Online Main Event på PokerStars.

HostFredrikS: SVENSK MÄSTARE i online pokerhur känns det? Goran 26 ar ny svensk mastare i onlinepoker. 11/29/ Andreas Johansson är ny svensk Omaha- mästare!.

Update: Med anledning av VISA:s och Mastercards senaste insats för Men det är inte detta som verkar uppröra svenska journalister. sparpaket, ecostorefront.info – Credit Suisse: USA:s delstaters skulder nästa bubbla, The New York Times . Taggad avgång, ecb, efterträdare, EU, euron, goran-persson, grekland.

DU ÄR HÄR: