Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

147.9m FM

Hjalp flyktingar komma hit

opinion

En flykting är, enligt års Genèvekonventionen person som med anledning av välgrundad fruktan för förföljelse på grund av rasreligionnationalitet, politiska åskådning eller tillhörighet till viss samhällsgrupp befinner sig utanför det land där han eller hon är medborgare och som inte kan begagna sig av det landets skydd. Flyktingskapet innefattar normalt tre faser: Enligt internationell rätt har flyktingar rätt till skydd, så kallad asyl.

Asylsökande är den som har ansökt om att få sitt skyddsbehov undersökt och därigenom sin rätt till asyl prövad. Flyktingstatus är ett Hjalp flyktingar komma hit till att få asyl, men inte nödvändigtvis det enda skälet. Enligt till exempel europeisk lagstiftning har även så kallade alternativt skyddsbehövande som flyr krig och konflikt men inte riskerar förföljelse rätt till asyl.

I bredare bemärkelse kan flykting syfta på någon som är på flykt. Den som ogillar ett politiskt system utan att fly kallas dissident. Den juridiska definitionen av en flykting enligt FN återfinns i FN: Ursprungligen kunde de konventionsslutande staterna välja mellan om de ville enbart betrakta personer som var på flykt från hemländer i Europa som flyktingar, eller även inkludera personer på flykt från hemländer i andra världsdelar.

Tilläggsprotokollet utvidgade även den tidsmässiga tillämpligheten av flyktingkonventionen på så sätt att personer som flytt efter andra världskriget även kunde erkännas som flyktingar om de uppfyllde definitionen i konventionen.

I svensk rätt finns definitionen av en flykting kodifierat i 4 kap. Även en statslös person kan tillerkännas flyktingstatus om Hjalp flyktingar komma hit uppfyller kriterierna i övrigt. För en statslös person krävs det dock inte att han eller hon är utanför och oförmögen att erhålla skydd från sitt hemland. Istället identifierar flyktingkonventionen den statslöses vanliga vistelseort som den plats som personen ifråga ska vara utanför.

Den statslöse ska även vara oförmögen att erhålla skydd av myndigheter på hans eller hennes vanliga vistelseort. Detta är även lagfäst i svensk rätt, se 4 kap. I en familj är det inte nödvändigtvis så att alla medlemmar är flyktingar även om de flytt tillsammans.

Flyktingstatus är en Hjalp flyktingar komma hit och personlig juridisk status. I enlighet med principen om familjens enhet och den mänskliga rättigheten till ett familjeliv, brukar dock resterande medlemmar i en kärnfamilj tillerkännas flyktingstatus för det fall en annan familjemedlem förklaras vara flykting. Med kärnfamilj avses "Hjalp flyktingar komma hit" sett mor och far samt minderåriga barn.

Kulturella normer och traditioner kan dock expandera den gruppen av personer som omfattas av definitionen. När stora grupper av människor flyr och söker asyl i annat land på kort tid, kan det vara svårt för mottagande stater att hinna med att utföra en individuell utredning av varje enskild asylsökande för att bedöma dennes ansökan.

Flyktingstatus är en rättslig status som är individuell och därmed enbart tillfaller den enskilda individ som uppfyller kriterierna. Under sådana förhållanden tillerkänner stater ibland flyende en status som prima facie -flyktingarvilket innebär att dessa får flyktingstatus i landet på grundval av varifrån de kommer och de förhållanden som konstaterats föreligga där.

De är således inte heller berättigad att åtnjuta de rättigheter som tillfaller flyktingar enligt flyktingkonventionen. Vissa regionala flyktingkonventioner och fördrag omfattar dock även prima facie -flyktingar. Inom ramen för det internationella samarbetet rörande flyktingar, organiserar FN: Programmet syftar även till att hitta permanenta lösningar för flyktingar som annars inte har en möjlighet att komma ur sitt flyktingskap.

Inom programmet identifierar FN: De flyktingar som identifieras benämns kvotflyktingar. Sverige deltar i programmet.

IM har många aktiviteter och...

Innan en person omförflyttas till Sverige Hjalp flyktingar komma hit kvotflykting, ges de uppehållstillstånd i Sverige. Eftersom dessa personer inte befinner sig utanför sitt hemland eller vanliga vistelseort "Hjalp flyktingar komma hit" de inte en av de grundläggande kriterierna i flyktingkonventionen.

Dessa personer definieras därför inte enligt internationell rätt som flyktingar. Internationella Rödakorskommittén räknar dock internflyktingarna som flyktingar. En persons rätt att resa in ett land för att söka asyl är en mänsklig rättighet enligt FN: Att bli beviljad asyl och eventuellt förklaras vara en flykting är dock ingen mänsklig rättighet. En sådan flyktingförklaringvarvid en person beviljas asyl, är en exklusiv rätt som tillkommer den stat vars territorium den person som söker asyl befinner sig på.

En sedvanerättslig regel inom internationell rätt är principen om non-refoulementvilket innebär att inget mottagande land får utvisa den som sökt asyl till ett land där personen riskerar att förföljas.

Denna princip komplementeras av FN: Non-refoulement principen återfinns i FN: I vissa avseende ska deras rättigheter även jämställas med mottagarlandets medborgares. Detta innebär, förutom säkerställande av flyktingarnas levnadsstandard, att mottagarlandet utfärdar så kallade resedokument vilka gäller som pass för flyktingar, så att de skall ha samma rörelsefrihet som landets medborgare.

2. Döden på havet

Flyktingar är inte medborgare i mottagarlandet och förväntas återvända när situationen lugnat ner sig i deras hemländer. De kan dock normalt sett ansöka om naturalisation under samma förutsättningar som andra utländska personer i landet och på så sätt bli medborgare i det land där de sökt asyl och fått flyktingstatus.

Inom EU infördes den så kallade Dublinkonventionenersatt av Dublinförordningen. Hjalp flyktingar komma hit förordningen kan en asylsökande inte själv välja land, utan ska söka asyl i det första land personen anländer till vid sin ankomst till EU.

Detta kallas för principen om första asylland.

Övergripande information för staden

I vardagligt språk kallas ofta alla asylsökande "flyktingar", oavsett om Hjalp flyktingar komma hit har förklarats vara flyktingar eller ej. I juridisk mening måste emellertid ett behov av internationellt skydd göras sannolikt av den som söker asyl innan en status som flykting kan tillerkännas.

En ansökan om asyl är i förvaltningsrättslig mening densamma som alla andra ansökningar till myndigheter om förmåner från samhället. De flesta asylsökande kan dock inte styrka sin rätt till förmånen av att tillerkännas internationellt skydd i form av status som flykting, vilket normalt sett krävs vid andra ansökningar om förmåner från myndigheter.

Istället räcker det inom asylrätten att den som söker asyl kan göra sitt behov av internationellt skydd sannolikt. Denna nivå av bevisvärdering är universellt vedertagen. Den som söker asyl kan göra sitt behov av skydd sannolikt genom att presentera både skriftlig och muntlig bevisning till en myndighet i det land där personen söker Hjalp flyktingar komma hit. Om den asylsökande bedöms vara allmänt trovärdig, och hans eller hennes berättelse om varför och hur han eller hon lämnat sitt land är sammanhängande och framstår som rimlig, kan han eller hon ges tvivelsmålets fördel för de omständigheter som han eller hon inte kan bevisa.

Det innebär att dessa omständigheter, om än inte styrkta, godtas som sanna och dessa kan därmed ligga till grund för en bedömning av om den asylsökande verkligen är i behov av internationellt skydd i enlighet med Genèvekonventionen. En asylsökande som bedömts vara i behov av internationellt skydd och som uppfyller kriterierna i Genèvekonventionen kan tillerkännas en status såsom flykting i det land där personen söker asyl. Ett tillerkännande av flyktingstatus innebär allmänt sett att personen ifråga tillerkänns de rättigheter och förmåner som tillkommer flyktingar enligt Genèvekonventionen.

En av de viktigaste rättigheterna i detta avseende är det absoluta förbudet för asyllandet att återsända flyktingen till Hjalp flyktingar komma hit plats där flyktingen riskerar att utsättas för förföljelse. Ett liknande, och mer generellt, förbud återfinns även i FN: Hjalp flyktingar komma hit som begått vissa brott kan exkluderas från flyktingstatus.

Dessa brott listas i Genèvekonventionens artikel 1 F. Med exkludering menas att personen ifråga bedöms uppfylla kriterierna för flyktingstatus enligt Genèvekonventionen, men tillerkänns inte sådan status på grund av de brott som personen begått. Dessa personer blir då exkluderade från de förmåner och rättigheter som tillerkänns flyktingar enligt Genèvekonventionen.

En person som förklarats vara flykting i Sverige har rätt till uppehållstillstånd i landet. Normalt sett beviljas permanent uppehållstillstånd för personer som erhållit en flyktingstatusförklaring.

God man åt ensamkommande barn

I vissa fall, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, kan 'uppehållstillståndet tidsbegränsas tillfälligt uppehållstillstånd. En person som flyr sitt land, men som inte sökt eller som sökt asyl och inte Hjalp flyktingar komma hit asyl, är följaktligen heller inte erkänd som flykting.

I synnerhet i Asien och Afrika finns ett stort antal människor som lever som internflyktingar i sitt eget land, ofta till följd av att krig förstört deras hem eller för att de inte vågar stanna av någon annan orsak. I Algeriet till exempel lever mellan och som flyktingar i sitt eget land, för att de råkat i konflikt med militären I Sudan uppgick internflyktingarna till mellan 5,3 och 6,2 miljoner människor.

I hela världen uppgår antalet registrerade flyktingar till 8,4 miljoner, och internflyktingar till 23,7 miljoner, men det faktiska antalet torde vara högre.

Hur kan jag hjälpa till...

De samlar in uppgifter från världens länder, vilka sammanställer antalet asylärenden och beviljade uppehållstillstånd för flyktingar. Eftersom flera länder har Hjalp flyktingar komma hit dåligt fungerande statistik över befolkningen, är beräkningarna otillfredsställande, och det finns ett stort mörkertal som inte kommer med i UNHCR: Antalet statslösa i världen är svårskattat, men uppgick i januari enligt UNHCR troligen till omkring 11 miljoner. Endast par procent har sökt asyl i annat land.

Under var flyktingarna i annat land 15,2 miljoner, flyktingar i eget land 26,4 miljoner och asylsökande Under det året minskade de interna flyktingarna något mer än ökningen Hjalp flyktingar komma hit flyktingar till annat land.

De största flyktinggrupperna i Afrika var under medborgare från SudanBurundiDemokratiska republiken KongoSomaliaoch Liberia. Under repatrierades dock 50 personer från vardera Liberia, Burundi och Angola, eftersom läget stabiliserats där.

Med anledning av Folkmordet i Rwanda flydde bortåt två miljoner rwandier landet, i huvudsak hutuer som var rädda för tutsiernas vedergällning; omkring 1,5 miljoner till Zaireoch till Burundi och Tanzania och omkring blev internflyktingar mellan april och juni, vilket torde vara en av de största flyktingströmmarna i historien. När tutsierna slog ner hutuerna blev det en ökande flyktingström, och hutuer flydde under tre dagar i juli, huvudsakligen till GomaZaire. Situationen i dessa rwandiska läger blev fruktansvärd, med svåra epidemier som koleravarmed hundratals flyktingar dog varje dag.

I Sverige beviljades 35 flyktingar...

Samtidigt skedde en mindre uppmärksammad etnisk rensning av tutsier i Burundi, vilket också lett till stora flyktingströmmar av hutuer. Konflikten i DarfurSudan, har bland annat tagit sig uttryck i omfattande flyktingströmmar. Antalet medborgare i Sudan som flydde landetföre konfliktens utbrott, uppgick till 16[ 27 ] men antalet som lämnade landet uppgick till 34 Det totala antalet medborgare i Sudan som lever i flykt utanför landet var vid början av år Endast från Togo skedde en mera omfattande massflyktmed 39 människor som lämnade landet.

Av världens flyktingar lever omkring en tredjedel i flyktingläger. Sådana är ofta hastigt tillkomna, och avsedda att vara temporära lösningar på akuta behov hos stora grupper flyktingar. I realiteten blir dessa läger boplats i många år för många flyktingar.

Flyktinglägren drivs normalt sett av mottagarlandets myndigheter. I de flesta länder i tredje världen har myndigheterna dock oftast inte kapacitet att tillhandahålla den service och hjälp Hjalp flyktingar komma hit de boende i lägren behöver. Olika internationella organisationer, normalt sett genom samordning och med stöd av UNHCR, hjälper då till att tillhandahålla den service och hjälp som myndigheterna inte klarar av att ge.

Sådana organisationer måste ibland tillgodose dels flyktingarnas behov av mat och husrum, dels barnens skolgång och andra mer långsiktiga lösningar. När flyktingarna kommer till det andra landet har de som regel inte kunnat ta med sig några ägodelar, och saknar kläder, husgeråd, sängar, och annat som krävs för det dagliga livet.

Ett återkommande problem är epidemier och smittsamma sjukdomar som sprids snabbt i dessa trångbodda läger. Vad kan du som bor i Tomelilla kommun hjälpa till med? För Hjalp flyktingar komma hit som kommer hit bidrar du till en möjlighet att komma i kontakt med människor i sitt nya bistår med till exempel läxhjälp och samhällsinformation till invandrare och flyktingar.

Läs mer: Härifrån kommer flyktingarna – och så många får stanna i Sverige Flyktingar som vill ta sig till Europa kan inte bara att sätta sig på ett plan hit, även om man egentligen har rätt till asyl. Läs mer: Miljoner på flykt – så kan du hjälpa. Nyanlända har varit asylsökande eller har kommit hit som anhöriga till för att etablera sig, skaffa sig kunskaper och komma in i samhället.

Det gäller utbildning i språket, Hjalp flyktingar komma hit med tillfällig bostad och introduktion till yrkesliv och samhälle. in i samhälletVisa undermeny; Så kan du bidra · Fakta flyktingar.

MORE: Ranarna stoppas med hjalp av sms

MORE: Sjomina hittad allmanhet varnas

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde