Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

91.4m FM

Dopade kroppsbyggare fler soker hjalp for sitt missbruk

opinion

Det är viktigt att hålla diagnosen i minnet — de berättar sällan spontant om sitt missbruk. Ju tidigare diagnos, desto bättre chans till behandling. Synteskedjan för androgener i binjurarna respektive utanför binjurarna, främst i gonaderna och prostata.

Grönmarkerade steroider markerar svag respektive stark fetstilade androgen aktivitet. De katalyserande enzymsystemen utgörs av olika cytokrom Penzym 15α-reduktas typ 2 2 och "Dopade kroppsbyggare fler soker hjalp for sitt missbruk" hydroxisteroiddehydrogenaser 3.

Interetniska skillnader i testosteronutsöndring mellan västerlänningar och asiater; procentuell andel av befolkning med låg minimal respektive hög urinutsöndring av testosteron. Hormondopning, särskilt med anabola androgena steroider, är i dag ett samhällsproblem. Det förekommer framför allt bland vanliga tränande på gym, särskilt hos män i åldern 17—35 år, inte sällan med annat missbruk. Kunskapen om hormondopningens bakgrund och effekter har ökat de senaste åren, vilket varit till gagn för sjukvården.

De somatiska korttidseffekterna är nu hyggligt kartlagda, liksom arten och mekanismen för de psykiska biverkningarna.

Ännu saknas dock tillförlitlig kunskap om effekterna på lång sikt. En ny modell  för omhändertagande av patienter som använder anabola androgena steroider är under utveckling i samverkan mellan Dopingjouren i Stockholm och behandlingsenheterna i Göteborg och Örebro. Ett nationellt vårdprogram som utarbetats kommer förhoppningsvis att höja kunskapsnivån inom detta fält, som engagerar ett flertal sjukvårdsdiscipliner.

Antalet personer som söker råd...

Idrottens stundtals spektakulära dopningsskandaler har delvis skymt det ännu större problemet med den ökande användningen av dopningsmedel i samhället.

Från talet har fokuseringen på idrottsproblemet med dopning mer och mer övergått till att handla om samhällsproblemet med dopning [].

I mitten av talet ökade informationsinsatserna kring dopningen, och missbrukare av anabola steroider varnade för användning. Under talet arbetade olika personer i främst Stockholm, Göteborg och Malmö med att informera om dopning, och i mitten av talet fanns en början till omhändertagande av steroidmissbrukare i Stockholm, Örebro, Malmö och Göteborg. Det finns säkra belägg för att dopningen ökar i omfattning i samhället.

Beslagsstatistik från tullen, enkätundersökningar, polisingripanden och vetenskapliga studier pekar i samma riktning. Utvecklingen av kunskaper om dopning har försvårats av att dopning är i lag förbjuden sedan april De som dopar sig med anabola androgena steroider vill därför undandra sig uppmärksamhet och upptäckt [1]. Missbruket Dopade kroppsbyggare fler soker hjalp for sitt missbruk inte alltid känt som bakomliggande orsak till somatiska eller psykiska symtom, och tyvärr är kunskaperna om dopning bristfälliga inom sjukvården.

Det är heller inte alltid som patienten själv associerar sina symtom med missbruket. I början av talet startade ett nätverk bestående av forskare, behandlare, poliser, telefonrådgivare m fl sitt arbete mot dopning med anabola androgena steroider.

Det har bidragit till att kunskaperna om dopning inom sjukvården utvecklats. Det är av yttersta vikt att sjukvården lär känna de symtom och tecken som är förknippade med bruk av anabola androgena steroider så att en missbrukande patient som inte primärt söker för eller spontant uppger sitt bruk tidigt kan diagnostiseras och erbjudas hjälp.

Ett steg mot att sprida kunskap till medicinska vårdprofessioner togs då ett samarbete mellan existerande behandlingscentrum i Sverige utmynnade i ett vårdprogram med en sammanfattning av kunskapsläget »Nationellt vårdprogram.

Missbruk av anabola androgena steroider [AAS] och andra hormonläkemedel« kan rekvireras från  dopingjouren. I dag finns vårdmöjligheter på Dopningsmottagningen "Dopade kroppsbyggare fler soker hjalp for sitt missbruk" Örebro, Resurscentrum i Göteborg och på Karolinska institutet i Stockholm. Symtom och biverkningar som patienten söker vård för vid missbruk Fakta 1—3 bör föranleda misstanke och initiera vederbörlig utredning, gärna med en direkt fråga till patienten: Kvinnor har många av männens symtom, men har dessutom typiskt »maskuliniserande« symtom, som kan bli bestående.

Anabola androgena steroider är sammanfattningsvis syntetiska derivat av testosteron, där man eftersträvar en stark anabol och mindre stark androgen effekt.

Hormondopning, särskilt med anabola androgena...

Bildningen av androgener, östrogener, glukokortikoider och mineralokortikosteroider tar sin början i binjurarna, med kolesterol som utgångssubstans. De androgena slutprodukterna i synteskedjan bildas i gonaderna och i prostata genom vidare metabolism av dehydroepiandrosteronsulfat DHEAS och androstendion som insöndras från binjurarna.

I prostatan omvandlas testosteron till dihydrotestosteron DHTsom har högre androgen aktivitet än testosteron. Det komplexa metabolismmönstret med många olika enzymer inblandade framgår av Figur 1. Ny forskning har visat avsevärda genetiska skillnader i hur testosteron upptas och metaboliseras och därmed också utsöndras i urinen. UGT2B17 är det viktigaste enzymet i glukuronideringen av testosteron.

Genen har en viktig funktionell polymorfi, vilket innebär att Dopade kroppsbyggare fler soker hjalp for sitt missbruk hos vissa individer är helt utslagen deleterad. Denna s k deletionspolymorfi föreligger hos ca 7 procent av västerlänningar och hos 74 procent av asiater [4] Figur 2. Avsaknaden av genen innebär att utsöndringen av testosteron, som till 95 procent sker i form av glukuronsyrakonjugat, är minimal hos dessa grupper.

Skillnaden är minst faldig mellan gruppen utan enzym och gruppen med full enzymuppsättning. Denna kvot används i testosterondopningstestet. Skillnaden mellan grupperna blir ännu större om individen tagit testosteron, vilket kan leda till felaktig tolkning av testresultaten om man inte tar hänsyn till genetiken Dopade kroppsbyggare fler soker hjalp for sitt missbruk. Vissa andra enzymer som har betydelse för testosteronets metabolism är också polymorfa och kan påverka den nämnda kvoten och tolkningen [6].

Ur medicinsk synvinkel är effekten av en given dos testosteron eller annan anabol androgen steroid av stort intresse. Effekten antas vara relaterad till den blodkoncentration som uppnås efter dopning.

En och samma dos testosteron given till olika individer ger upphov till olika koncentrationsökningar av testosteron i blodet.

En genomassociationsstudie GWAS [7] har visat att skillnaderna delvis kan hänföras till genetisk variation i det enzym som spjälkar läkemedlet och frisätter aktivt testosteron fosfodiesteras 7B, PDE7B.

Som framgår ovan är de genetiska skillnaderna av fundamental och kvantitativt stor betydelse för omsättningen av testosteron och för möjligheterna att göra en korrekt tolkning av resultaten vid dopningstest. Referensintervallet är således beroende av genetiken. Hjälp med tolkning av resultaten kan fås från avdelningen för klinisk farmakologi vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Eftersom dopning i samhället är illegal, kommer inte bara de kemiska analysresultaten utan även information om genetisk uppsättning att få stor betydelse i rättsliga sammanhang.

Referenser

Intag  av anabola androgena steroider stimulerar muskeltillväxt och därmed muskelmassa och muskelstyrka, utöver den effekt som fås via träning och kosttillskott [8]. Alla anabola androgena steroider förmedlar den androgena effekten via androgenreceptorn, men bindningsaffiniteten skiljer sig mellan medlen. Androgenreceptorns struktur och reglering är väl karakteriserad. Den finns uttryckt inte bara i reproduktionsorganen utan också i många andra vävnader, t ex skelett, muskulatur, hud, CNS etc.

De ca 30 som enligt...

Receptorns bindning i cellkärnan till olika gener initierar gentranskription och syntes av de proteiner som förmedlar de androgena effekterna och biverkningarna [9, 10]. Sannolikt medierar anabola androgena steroider även en antikatabol effekt via bindning till kortisolreceptorn samt vissa Dopade kroppsbyggare fler soker hjalp for sitt missbruk via östrogenreceptorn.

Anabola androgena steroider ger både maskuliniserande och anabola effekter. Längre tids användning leder till negativa reproduktionsendokrina effekter, psykiska biverkningar och ett flertal organbiverkningar inkluderande en negativ påverkan på lipidprofilen [].

De östtyska idrottsflickor som dopades och "Dopade kroppsbyggare fler soker hjalp for sitt missbruk" i internationella elitsporter före Berlinmurens fall är levande exempel på dessa konsekvenser [18].

De somatiska korttidsbiverkningarna är nu tämligen väl kartlagda, och det finns även enstaka rapporter om långsiktiga effekter av missbruk. Suprafysiologiska doser skapar ett hyperandrogent status, vilket hämmar hypofysens produktion av luteiniseringshormon LH och follikelstimulerande hormon FSH och därmed den egna endogena testosteronsyntesen och spermiebildningen. Under pågående aktivt missbruk noteras, förutom mycket höga serumkoncentrationer av testosteron med samtidigt omätbara nivåer av LH och FSH, även höga serumnivåer av östrogen, androstendion och DHT.

Missbruk sänker även nivåerna av fritt T4, prolaktin och ACTH, utan samtidiga förändringar av serumkortisol.

Missbruk ökar erytropoesen via stimulering av erytropoetin. Detta innebär ökad trombosrisk och kräver stundtals venesektion i akutskedet. Lipidstörningar, kardiomyopati med funktionsstörningar, hypertoni och hjärtischemi inkluderande plötslig hjärtdöd påvisades tidigt hos unga användare i olika rapporter, studier [19] och fallbeskrivningar. Resultaten har dock inte alltid varit konklusiva vad gäller t ex koppling till brukets omfattning och duration, men de tyder på ökad risk för kardiovaskulär sjukdom.

Följande har visats i en genomgång av de senaste 30 årens omfattande litteratur inom området [20]: Leverpåverkan förekommer främst vid intag av perorala alfa-alkylerade medel, där man noterat förhöjda transaminaser, särskilt ASAT, men stundtals även kolestas och ikterus. Långvarigt missbruk ger troligen även ökad risk för utveckling av blodfyllda levercystor leverpelios och transfusionskrävande blödning. Bröstkörtlar, hud, muskler, hår.

Drygt hälften av missbrukarna får gynekomasti, oftast bilateral, ömmande och för patienten estetiskt störande. Gynekomastin orsakas av testosteronets aromatisering till östrogen i bröstkörtlarna. Vidare kan akne stundtals bli aktiv under och efter pågående steroidkur.

Människor som missbrukar dopningspreparat av...

Hos vissa patienter noteras lokala hudinfektioner, som kan utvecklas till svårbehandlade abscessbildningar, på platsen för den intramuskulära injektionen. Ökad generell kroppsbehåring är inte ovanligt, men missbruk medför troligen också håravfall på huvudet, vilket märks främst hos individer med ärftlig benägenhet för flintskallighet. Ökad muskelvolym kombinerad med hård träning medför risk för typiska hudbristningar med efterföljande hudstriae i främst pectoralis- eller bicepsmuskulaturen, vilket alltid bör föranleda stark misstanke om bruk av anabola androgena steroider.

Ökad risk för muskel- och senrupturer förekommer också. Smärtande uretrit är en inte ovanlig komplikation, troligen beroende på ökad sexuell aktivitet. Dock noteras liten koppling mellan steroidbruk och ökad prostatavolym. Specifika biverkningar hos kvinnor. De kvinnor som missbrukar anabola androgena steroider får en klinisk bild som vid androgenproducerande tumörer.

Frågor och svar

Särskilt noteras hirsutism med samtidig virilism, dvs uttalad muskelvolymökning, akne, flikar i hårfästet vid tinningarna och ibland tendens till skallighet. Initialt ses inte sällan ökad libido som kan bli långvarig.

Röstfördjupning och klitorishypertrofi är förändringar som oftast är irreversibla. Menstruationerna blir oregelbundna eller försvinner helt. Missbruk under graviditet, Dopade kroppsbyggare fler soker hjalp for sitt missbruk dock är sällsynt, kan ge grav virilisering av flickfoster. Anabola androgena steroider hämmar den hypofysära insöndringen av LH och FSH, och sekundärt till detta minskar testiklarnas testosteron- och spermieproduktion.

Oftast sker en spontan restitution, men risk för bestående nedsatt sexuell funktion inkluderande testisatrofi, azoospermi och infertilitet föreligger om klinisk och laboratoriemässig hypogonadism kvarstår 2—3 år efter avslutat missbruk, särskilt vid långvarigt bruk av höga doser.

Vid infertilitetsutredningar bör eventuellt missbruk efterfrågas. Hypotetiskt kan steroidmissbruk ge ökad kardiovaskulär morbiditet [20]. Det är dessutom ännu oklart hur extrem hårdträning i sig påverkar risken för hjärt—kärlsjukdom. Blandmissbruk hos en del av patienterna har förstås betydelse för långtidsprognosen. I stort kan tre faser av psykiska effekter urskiljas.

I fas 1 ses hypomaniliknande tillstånd, som upplevs positivt av patienten. Självförtroendet ökar, och patienten känner sig »stark och oslagbar« med minskad trötthet och mindre sömnbehov, ökad energi och ökad sexlust. De ca 30 som enligt regeringens missbruksutredare dopar sig Flertalet av de som sökt hjälp vittnar om att de trott eller tyckt att dopningklassade medel krävs för fler garanterat inflytelserika aktörer som borde kunna dra sitt strå till stacken.

Oavsett vart kvinnlig kroppsbyggning är på väg så kommer. att erbjuda en god och säker vård till personer som söker hjälp för en dopningsproblematik (se riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende lyfts avsaknaden och behovet av dopningsproblematik (NKD), har sitt ursprung i de tidigare kliniska .

kvenser är en av flera orsaker till att sluta med dopning. Inte sällan. Människor som missbrukar dopningspreparat av typen anabola andro- gena steroider (AAS). flera veckor eller flera "Dopade kroppsbyggare fler soker hjalp for sitt missbruk" regelbundet missbruk med återkom- Eftersom.

AAS-missbruk är olagligt finns det anledning att dölja sitt missbruk för . rar slår larm, medan patienten söker hjälp under abstinensfasen (fas. III).

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde