Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

104.5m FM

Kommer sd sakna allan jonsson

opinion

Hon valde att lita det celebrer What can I do to prevent this in the future? Ladda upp en even Result of your work will appear after moderatin Jordskorpens bevegelser har i l Hon valde att lita det celebrera ekomuseets irs. Nigra av seminariebidragen har samlats i numrets borjan: Ansluter 96r 'dven Dauid dz Haazs nuldgesbeskrivning frin Ironbridge Gorge och numrets klassiker, Hugues dz Vzines text om mtseets sociala dimension.

Eko-tankarna lyfts diirefter till en hiigre teoretisk nivi av Per Rdberg, som pllide- rar ftir en mera djuplodande museologi. De bida senare brottas med de museala f6ljderna av det samtida konstbegreppet.

Ett tema som ocksi Inger Lise Christie ta,ngerar i sin redogdrelse f6r Norsk Folkemuseums mirkliga utstallning'Med egin hand', som stiker uttryck fiir en ny Aimo Mikkinens om Leninmuseet i Tampere, Ritua Wares om Finlands Nationalmuseum s, mt Dzuid Hophini museihistoriska studie om en kunglig dansk naturalisesamling. Med numret firar iven Nordish Museologi ett osynligt jubileum. Frin ftirsta Kommer sd sakna allan jonsson pi folkkonstens natur. Tie originalbidrag avshstar - numret har mer in 1.

En fiirteckning iiver de frra irgingarnas innehill finns piL s. Per- no Agren Apropi konst musei begrcppets problematik svarar Bildmuscets! Ibland tinkcr jag att det votc bra om begreppct konst f intct.

Nir ordct iterkommer, cfter en tid i karant: Finns nigon obetald riikning, nigot fdrandrat password, nigra oupp! Annu forefaller dock faxen fungera som livlina mot yttervdrlden - men tidigt pi sdndagsmorgonen ger den ifrin sig en del ovana pip - pip som sinder oroliga ilningar genom apparatens alltmer fumlige betjiinare.

En hiistlig resa fiirbi nigra svenska museer avslojar att entriavgifter snarr er mera regel dn undantag - en annan variant av 'access denied'. Den barnsliga drijmmen om den fria tillgingen till kulturarvet, som var ett ledmotiv i diskussionen om museernas roll i talets kulturpolitik, bleknar alltmer.

I Sverige har under iret stiftelsen som form f,iir egande och drift av museer ifrigasatts och aktiebolagsformen aktualiserats. I en allt hirdare samhiillsekonomi vill politiker skiuta det direkta ansvaret ftir kulturverksamheten ifrin sig. Kulturridet skriver visserligen till kulturdepartementet klokr, men sannolikt maktl,iist, i frigan om lensmuseernas bolagisering: Biblioteken har hotats med lagstiftning om de inltir lineavgifter.

En l,tirdagseftermiddag, i trdngseln bland ett stadsbiblioteks lintagare, ir det fiirstieligt att det kliar i fingrarna pi kommunekonomer. Minniskans egendomliga bendgenhet att fasta avseende vid Kommer sd sakna allan jonsson och obewingliga lust att jubilera kan inbjuda till nyttiga historiska minnesstunder.

Det har uarit iimnen som utstiillningsform, konstniirers och arhitehters meduerhan i uxtiillningsarbete, barnuerhsttider arbetsplatsmuseen forskningsinformation, samarbete med folhbildningsorganisationen Rihsutstlillningars roll i honstliuet och saensk kuhurpolitih och inte minst regelbundet dterkommande rappor- Jidn andra liind.

Meduerhande har uarit bdde medarbetare uid Rihsutstallningar suensha kolleger frdn olika uerhsamhetsomrdden ocb intresanta personligheter frdn andra liinder som Kanada, USA, Franhrike, Storbritannien, Belgien, Tyskland, Danmark, Pahistan. Jag borjade skissa pi uppl? Det visade sig att jag rikat pricka in ett dubbeljubileum - ekomuseibegreppets 25 Lr och Ekomuseum Bergslaeens L0 ir!

Ddrmed kunde detta semrnariim i god Riksutstdllningstradition ocksi bli ett samarrangemang Ekomuseum Bergslagen. I sarnband med ctt arbetssammantrdde i Strasbourg, pi Europaridet, chr en bok orn museipedagogik fi;rbereddes, fick jag hiira att en Unesco-anknuten organisation, ICOM.

ICOM vid denna rid [i hade medlemmar i Sverige, frdmst niuseichefer. Genom att en av dessa chefer fick forhinder isista stund, lyckades ag f3 medverka och informerade di om den pigiende svenska museiutredningen MUS 65 och Riksutstillningars fijrsijksverksamhet, bl. Denna lCOM-konferens med 81 deltagare frin 18 liinder gav en mycket god sanska inblick i hur museernas undervisningsverksamhet sis ut i olika delar av verlden.

Den senare betonade sdrskilt att museernas anvindbarhet i undervisningen kunde bli deras riddning i framtiden, sirskilt i minga unga stater. Det gillde att fl myndigheterna att rnse att museer var Kommer sd sakna allan jonsson samh: ICOMs vart tredje ir iterkommande generalkonfe rens hi;lls l97l i Frankrike Kommer sd sakna allan jonsson temat uMuseet i minniskans tjiinst idag och i moreon.

Museets roll fiir undervisning och kultur, ,The museum in the service of man today and tomorrow, ICOM Jag blev ombedd att fungera som koordinator, dvs. Bo Lagercrantz refererade iDagens Nyheter under rubriken Suarta museer och uita: Filoso6proGssorn Stanislas Adotevi frin Dahomey hatar musccr och vill minst av allr grunda nya sidana.

Man pistirr sig vilja bilda minniskorna men hillcr dern istillct borta Kommer sd sakna allan jonsson d. Sidana dynamiska centra ftjr fblkbildningen och en akriv kommunikation miinniskorna emellan vill mal ha iiven iAfiika.

Museer kan cndast fungera r'rt mlnniskans i dcn min villkor idag och i det iignar sig rrorgon. Kinard har redan fcirvcrkligar morgondagcns grannskapsi Anacosrias fblkrika negerslum iS7ashington. Dlr bor nigra hundLr tuscn svarta och tre center ginger si mlnga rittor.

RA'l S blcv drrmed rmnct for Kinards nrest uppmirksarnmadc utstiillning hittills. Denna konferens, som hiills i Paris och Grenoble. Det var ndr den franske miljdministern Poujade hiilsade alla konferensdeltagare vilkomna till Dijon, diir vi stannade ftjr lunch under en tigresa frin Paris till Grenoble. Ordet uekomuseumu hade nigra minader tidigare skapats av tiga Hugues de Varine.

Det beskrevs i Unescos tidskrift Museum Museeet skapades med aktiv hjdlp frin lokalbefolkningen och var avsett fiir dem. Begreppet blev mycket omdiskuterat redan frin bilrjan.

Avsikten var att det kontinuerligt skulle utvecklas. Riviire gav der stindigt en provisorisk definition. Jag slogs av likheten med Riksutstdllningars projekt Cirhlar giir egna utsttillningar och regionala verksamhet uppe i Skellefteomridet. Jag itersig ocksi med glidie material frin "Kommer sd sakna allan jonsson."

porträttet av Jönsson och hustrun...

En mexikansk praktikant i Lc Creusot, Yolanda Ramos Galicia, hade gjort ett studiebesijk hos oss i Stockholm och Fitt med sig idder och material, bl. Iidutstlllningarna Antihens hdh och Vdr bubur, samt nigra satser utstdllningsskirmar. Museets chef Marcel Evrard var intresserad av fortsatt samarbete med Riksutstdllningar. Intresset f roller i en decentraliserad kuburpolitih.

VÃ¥ldets onda cirklar - DiVA

Inledningsanf genom en rundresa i ldnet ge si konkreta upplevelser som miijligt av det lokala och resionala arbete som bedrevs inom Vdster- i samarbcte med skolor, folkbildning, hembygclsrcirelse och andra kulturorganisationer, dels att lita inbjudna ftirebo-tten frin olika hill vdrlden pi furnyelse av regionalt och lokalt museisamarbete.

Exempel gavs frin Mexiko, Nige ria, NorgeIran, Osttyskland och Sverige, med presentation av Riksutstillningars uppsiikandc verksamhet och utstdllninsen ]ndustriarbetarnas historia i Hallttahalmmar.

Ísafjarðarbæjar good þættinum Kaupþing Max...

Slutligen presenterades lisare ge ytterligare exempel i exemplet Le Creusot av Hugues de Varinc, The museum Erfarenheterna in the Jburth dimension. Fiir att utnvttia nervaron av alla museipersonligheter, som passerade Stockholm pi v: Fdr dem som stannade nigra dagar efter konferensen i Vlsterbotten erbjdd Riksutstiillningar mdjligheren att lyssna pi Kenneth Hudson, som presenterade sin nya, dnnu ej utkomna 6ok, Museums for the s.

A suruey of world trends, med fdrord av Ceorges Henri Rivitre. Priser och hedersomndmnanden ges till nya museer, som visar samhillsansvar och pionjiranda, fcir att medverka till stdrre publicitet kring museiaktiviteter. Alla museer som anmiler sig som kandidater till priset presenteras varje ir i en pi engelska och franska.

Priset delades ut fairsra gengen och gick di till Ironbridge Gorge Museum, a remarkable open air museum of industrial archaeology, with many historic rnonuments in its care. Som ledamot Kommer sd sakna allan jonsson prisjuryn besiiillustrerad broschyr ke jag museet och skrev en kort rapport fiir information till alla intresserade. Vissa paralleller med Le Creusot kunsenare, de dras, men olikheterna var stora, och termen ekomuseum anvindes inte heller ftir lronbridge.

De egentliga ekomuseerna kom att uppmirksammas cn hel del i fortsittningen i samband med museipriset. Ar fick Le Creusot hedersomnimnan de och gick fdrstapriset rill ekomuseet i Camargue utanfiir Arles i Sydfrankrike. Riksutstlllningar gav di ut en frllig, illustrerad dokumentation fiir att informera svenska kolleger om detta nya ekomuseum. Samtidigt var vi minga som med intresse och ibland viss undran fOljde urveck- lingen i Le Creusot.

Jag fick tillfalle att gtira ett iterbes di ocksi en vandringsutstillning som Eva Persson, tj: Hon beskrev sina erfarenheter i artikeln Allas museum Form Texten kompletterad med bl. I en efterskrift refererar Eva Persson en diskussion med tiinstemin iLe Creusot, som kom henne att undra: Ner Franska institutet i Stockholm, som under nigra ir hade en mycket aktiv ledning, sijkte samarbete med Riksutstdllningar, foll det sig diirfiir naturligt art arrangera ett seminarium som alltid iippet fiir alla intresserade kring Le Creusot.

Mathilde Scalbert, bitrldande chef fiir Le Creusot, inbjiids att tala om Museet utan samlingar - erfarenheter fin Ecomusle Le Creusot, i april Fiirebilderna Ironbridge Gorge och Le Creusot beskrivs i denna rapport som bakgrund till det ftirslag om en utveckling av den regionala verksamheten som rapporten f?

Dar framgir att Mathilde Scalbert besijkt tdnkta objekr i Vesterbergslagen och rapporten fiiresli. Det planerade ekomuseet sig ocksi m E. Mars invigdes en vandringsutx. Utstdllningen, som Ytsades pi 26 platser i Sverige, kom sedan att placeras i Ahlbackssalen pi Smediebackens bibliotek. Ner slutligen Ekomuseum Bergslagen iippnadesvar det uwidgat frin wi till sju kommuner i Dalarna och Vastmanland.

Som kandidat till det europeiska muse ipriset - EMYA - presenterades museet pi fitliande siitt av Kenneth Hudson: Burgundy to Bergslagen var att diskutera denna utveckling och allt vad den kan innebdra f as f: SUMMARY 'l'he international deuelopmext ol tbe zcomusetm concept at rtfectel b1 Rihsuxtnllningat Thc Bergslagcn Econruseunr, embracing a largc and beauriful area of central Swedcn, takes off roughly where the illfarcd but excremely important expertmcnt at Le Creusot in ljrance ended- Thc idca thar a whole region can be presented as an indrrstrial museum is full of Bergslagen has interesriug possibilities and usc of its opporrunrtres.

Ekomuseum Bergslaqen fick ett hedersom ndmnande. O"ch lkomuseibegreppet har fortsatt att utvecklas, inte minst i Bergslagen. Det Kommer sd sakna allan jonsson hillits en serie seminarier i Bergslagen, "Kommer sd sakna allan jonsson" fiirelisare frin olika hill i virlden, ddr ekomuseitankarna analyserats.

Den som en ging prdglade ordet, Hugues de Varine, medverkade t. Before then she had been resporrsiblc for the scrics of international seminars which had takcn place at Riksursrlllningar in SlocLholm from and onwards. porträttet av Jönsson och hustrun Maria Hacke utgör en rest av arbetet, som var så . kommer tydligt fram vid en jämförelse av stadslagen och landslagen. Själv- nejd (), Alan Macfarlanes Reconstructing Historical Communities ()rade i inlandet och av att sakna direktförbindelse med transportmässigt vik.

Avhandlingen kommer att försvaras på engelska. et al., ; Muir et al., ; Jonsson et al., ; Herrick et al., ).

Ísafjarðarbæjar good þættinum Kaupþing Max...

kommer att sakna våra trevliga måndagsmöten/luncher med Jenny och Alvarez, D.A., Stackelberg, P.E., Petty, J.D., Huckins, J.N., Furlong, E.T., Zaugg, S.D., Meyer, M.T. (). Allan Petterson Symfoni Nr 8 [g], Symphony Orchestra BALTIMORE · Alldeles För Lätt [f], Tomas LEDIN · Alle Elefanter [r], Finn KALVIK · Alle Har Daua På.

MORE: 300 saknas fortfarande efter t banebranden

MORE: Sorgen kommer forst nu

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde