Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

132.3m FM

Bonus till statliga chefer oroar ostros 3

opinion

Vid min senaste jämförelse i augusti efter års bokslut för Vattenfallkoncernen kunde jag konstatera att Vattenfalls affärer under tidigare s-regeringar fram tills dess medfört betydligt större förluster och nedskrivningar än de affärer som gjorts under Alliansregeringen.

Sedan har bolaget varje år tvingats skriva ned värdet på olika innehav eller täcka förluster i den europeiska verksamheten. Dessa köp skedde under tidigare socialdemokratiska regeringar. Min granskning visade att Vattenfalls affärer under Alliansregeringen sammanlagt medfört nedskrivningar på ca 34 miljarder kronor tom års bokslut.

Jag har nu uppdaterat min lista med nedskrivningarna i års bokslut: År och total nedskrivning: Vattenfalls årsredovisningar och finansiella information för respektive år. Finns att ta del av på Vattenfalls hemsida Observera: De stora posterna är oftast klara och tydliga och i allt väsentligt lär mina siffror stämma.

Brutto har nedskrivningarna varit större. Åren före gjorde Vattenfall vad jag kunnat få fram inga eller mycket små nedskrivningar. De stora har kommit och Bonus till statliga chefer oroar ostros 3. Totalt sedan har Vattenfall gjort nedskrivningar och förluster, netto efter skatteeffekter, på ,2 miljarder. Därav investeringar under Alliansstyre nedskrivna med 36,3 mdr och investeringar under s-styre nedskrivna med 98,9 mdr.

Även om man räknar bort nedskrivningen i Riknghals 1 och 2 och endast räknar med utländska tillgångar är förlusterna till följd av investeringar under tidigare s-regeringar mer än dubbelt så stora som förlusterna i Nuon. Det är viktigt att observera att av konstitutionsutskottets tidigare granskningar framkommer att affärerna under såväl tidigare s-regeringar som under Alliansens regeringstid i allt väsentligt beslutades och genomfördes av Vattenfalls bolagsledning.

Politikerna, även under den Socialdemokratiska regeringstiden, hade mycket begränsad insyn och påverkan på de direkta affärsbesluten. Politikerna - säväl under s-regeringar som under Alliansen - har dock aktivt uppmuntrat Vattenfalls europeiska expansion.

, Nuon 11 mdr (köp...

Och Vattenfalls bolagsledningar har minst sagt gett sig ut på vådliga äventyr i denna europeiska expansionsiver. Men allt företagande medför affärsrisker. Många av de debattörer och politiker som riktar hårdast kritik mot nedskrivningarna i Vattenfall är samma personer som allra hårdast avvisar att staten ska minska sitt ägande i kommersiella företag utan snarare vill öka detta. Förhoppningsvis kan debatten kring Vattenfalls enorma förluster och nedskrivningar föra något positivt med sig, och det är att få en ökad politisk debatt om i vilken mån staten ska ägna sig Bonus till statliga chefer oroar ostros 3 riskfyllt företagande med skattebetalarnas pengar.

Det finns god anledning till försiktighet med sådana affärer i framtiden. Brunkolet står samtidigt för en fjärdedel av Tysklands energiproduktion, och eftersom Tyskland samtidigt ska avveckla sin kärnkraft kommer kolet och kolbrytningen att bli allt viktigare i framtiden. Med tanke på att tyskarna aldrig skulle acceptera att Vattenfall avvecklar kolgruvorna och kolkraftverken är det självklart rätt att regeringen nu ger Vattenfall klartecken att sälja den förlustbringande verksamheten, även om det uppskattas att det kommer att medföra förluster och nedskrivningsbehov med miljarder, utöver de 15 miljarder man skrev ned värdet förra året.

Redan motionerade jag i riksdagen om att Vattenfall skulle sälja av sin kolkraft och kolbrytning i Tyskland och satsa likviden på miljövänlig energiproduktion i stället. Tänk om regering och riksdag hade lyssnat på mig då? Redan motionerade jag om försäljning av Vattenfalls kolkraft I sak ogillar jag kraftfullt den tyska brunkolsbrytningen, inte främst för koldioxidutsläppen som för övrigt miljöpåverkan, inte minst den stora förödelsen i landskapet när man bryter kol i jättelika dagbrott.

Många byar på den tyska landsbygden har ödelagts och människor har drivits bort från sina hem i kolbrytningens spår. Sådan verksamhet ska inte ett statligt svensk bolag ägna sig åt, och Vattenfall borde aldrig gått in i denna smutsiga energiproduktion. I sak är det lätt att tycka att kolet egentligen borde få ligga kvar i marken. Tyska staten skulle aldrig acceptera att Vattenfall lät kolet ligga kvar i marken.

Redan motionerade jag i riksdagen om att Vattenfall skulle avskilja kolkraften och sälja av denna, och satsa likviden på miljövänlig energiproduktion i stället. I dag kommer beskedet att Vattenfall säljer sin brunkolsverksamhet i Tyskland till ett tjeckiskt bolag. Bonus till statliga chefer oroar ostros 3 ett pressmeddelande från Vattenfall kommer försäljningen att medföra en negativ resultateffekt på miljarder kronor. Tänk om min motion fått gehör Då hade Vattenfall fått betydligt bättre betalt och det hade funnit mer resurser för att utveckla renare energikällor.

Dessutom stora risker för kommande förluster på svensk kärnkraft till följd av regeringens extra skattehöjningar. Det visar hur fel det kan bli när politiker äger och försöker påverka inriktningen av affärsplanerna för konkurrensutsatta vinstdrivande företag, och vilken stor risk det är för skattebetalarna med statliga företag. Statens bolag går med förlust och regeringen kör Vattenfall i botten Jag har tidigare konstaterat att trots den riktigt usla affären med Vattenfalls köp av Nuon under Alliansens regeringstid så är de Bonus till statliga chefer oroar ostros 3 förlusterna till följd av Vattenfalls affärer under tidigare s-regeringar faktiskt betydligt större.

Men jag har också konstaterat tidigare att detta med affärsförluster och misslyckade investeringar är något som hör till när man bedriver affärsverksamhet. Vill man skydda sig från alla förlustrisker ska man inte bedriva statliga företag och lägga risken på skattebetalarna. Samtidigt kan man konstatera att de statliga bolagen sammantaget redovisat vinst varje år de senaste 15 åren.

Konkreta åtgärder mot utbetalningar av...

I genomsnitt sedan har de levererat årliga vinster på över 40 miljarder kronor och ofta gett en bra utdelning till statskassan. Dels till följd av sjunkande elpriser, men också på grund av den höjda kärnkraftsskatt effektskatt som s-mp-regeringen infört. Denna skatt påverkar inte bara årets resultat utan gör också att branschen i princip gett upp och att huvuddelen av de svenska kärnkraftverken hotas av en förtida avveckling. Detta kräver i sin tur nedskrivning av värdet i Vattenfalls bokslut.

Så inte nog med att regeringen med sin kärnkraftsskatt hotar svensk energiförsörjning på sikt, man orsakar också Vattenfall stora förluster, vilket i sin tur försvagar statskassan. Det visar vilken svag ledare han är.

Regeringen plundrar statliga bolag för att klara utgiftsökningar Regeringen behöver pengar!

Det sade näringsminister Thomas Östros...

Och vad gör man då? Jo man plundrar flera statliga bolag maximalt. Statliga SJ har tvingats göra en extra utdelning till staten på 1,7 miljarder kronor, Bonus till statliga chefer oroar ostros 3 den "ordinarie" utdelningen på miljoner kronor. Den extra utdelningen tas in samtidigt som SJ hotar att lägga ned stora delar av nattågstrafiken till norra Sverige, och har stora investeringsbehov. Även Statliga Akademiska Hus har tvingats göra en extra utdelning av 6,5 miljarder kronor till ägaren, staten.

Det är dock inte koncernens löpande verksamhet som möjliggör den kommande rekordutdelningen. Nej utdelningen möjliggörs i stället genom att regeringen beordrat! Allt enligt denna artikel i DN. Den extra utdelningen tas samtidigt som många högskolor och universitet beklagar sig över redan alltför höga hyror som tar resurser från forskning och undervisning.

Redan föreslog jag att Vattenfall skulle sälja av kolkraften Dagens besked att Vattenfall nu förbereder en avyttring av brunkolsverksamheten i Tyskland är ju inte oväntad. Att köpa in sig i denna miljöförstörande verksamhet, vilket skedde under tidigare S-regering, var givetvis inte något bra beslut från början, lika litet som köpet av Nuon under Alliansregeringen. En avyttring av kolkraften lär nog inte heller generera några större vinster, snarare finns väl risk för nya nedskrivningar till följd av realisationsförluster.

Redan motionerade jag i riksdagen om att regeringen borde ta initiativ till en avskiljning "Bonus till statliga chefer oroar ostros 3" brunkolsverksamheten från Vattenfalls övriga produktion, med målet att sedan avyttra denna. Inte minst av miljöskäl.

Personuppgiftspolicy

Tyvärr nappade ingen på det förslaget. Hade man gjort det hade nog priset blivit betydligt bättre än det man får idag Vid min senaste jämförelse i juli kunde jag konstatera att Vattenfalls affärer under tidigare s-regeringar fram tills dess medfört större förluster och nedskrivningar än de affärer som gjorts under Alliansregeringen.

Min granskning visade att Vattenfalls affärer under Alliansregeringen sammanlagt medfört nedskrivningar på ca 33 miljarder kronor tom års bokslut. Samtidigt hade Vattenfalls förvärv under tidigare Socialdemokratiska regeringar medfört nedskrivningar och förlusttäckningar på ännu mera, ca 35 miljarder kronor.

Nyligen meddelade Vattenfall att man gör nedskrivningar med ytterligare drygt 36,2 miljarder, främst på tysk brunkolsverksamhet och nedskrivning av värdet på svensk kärnkraft. Alltså investeringar som gjorts under tidigare s-regeringar: Reservation för att ytterligare förlusttäckningar och nedskrivningar gjorts som jag inte hittat eller som kvittats mot uppskrivningar av andra tillgångar, det är en ganska komplicerad materia att Bonus till statliga chefer oroar ostros 3. I allt väsentligt lär dock mina siffror stämma Därav investering under alliansstyre nedskrivet med 33,7 mdr och investering under s-styre nedskrivet med 71,7 mdr.

Vattenfalls affärer under tidigare s-regeringar har alltså medfört mer än dubbelt så stora förluster och nedskrivningar än de affärer som gjorts under Alliansregeringen. Även om man räknar bort nedskrivningen i "Bonus till statliga chefer oroar ostros 3" 1 och 2 och bara räknar med utländska investeringar när förlusterna till följd av investeringar under tidigare s-regeringar nästan dubbelt så stora som förlusterna i Nuon.

Vattenfalls affärer under s-regeringar har nu kostat mer än Nuon Statliga Vattenfall meddelade förra veckan att avvecklingen av kärnkraften i Tyskland kostar mer än beräknat och drar ner vinsten för årets andra kvartal Bonus till statliga chefer oroar ostros 3 över fem miljarder kronor.

Jag har därför uppdaterat min analys av Vattenfalls förluster jfr bloggen den 10 juni. Detta äventyr har genom åren medfört mycket stora förluster. Jag har gått igenom samtliga Vattenfalls årsbokslut för åren fram tillsamt lagt till den nu offentliggjorda nedskrivningen på 5 miljarder. Av konstitutionsutskottets tidigare granskningar framkommer att även dessa affärer i allt väsentligt beslutades och genomfördes av Vattenfalls bolagsledning.

Politikerna, även under den Socialdemokratiska regeringstiden, hade mycket begränsad insyn och påverkan på affärsbesluten. Min granskning visar att Vattenfalls affärer under Alliansregeringen sammanlagt medfört nedskrivningar på ca 33 miljarder kronor. Samtidigt har Vattenfalls förvärv under tidigare Socialdemokratiska regeringar medfört nedskrivningar och förlusttäckningar på ännu mera, ca 35 miljarder kronor: Därav köp under alliansstyre nedskrivet med 33,7 mdr och köp under s-styre nedskrivet med 35,5 mdr.

Vattenfalls affärer under tidigare s-regeringar har alltså medfört större förluster och nedskrivningar än de affärer som gjorts under Alliansregeringen. Många av de debattörer och politiker som idag riktar hårdast kritik mot förlusterna i Nuonaffären är ofta samma personer som allra hårdast avvisar att staten minskar sitt ägande i kommersiella företag.

Detta verkar oppositionen ha glömt idag. Den 10 juni utvecklade jag mer på bloggen om min syn på statligt företagande och hur jag sjölv agerat för att minska detta.

Förhoppningsvis kan debatten kring Nuon föra något positivt med sig, och det är att få en ökad politisk debatt om i vilken mån staten ska ägna sig åt riskfyllt företagande med skattebetalarnas pengar. Samtidigt har Vattenfalls förvärv under tidigare Socialdemokratiska regeringar medfört nedskrivningar och förlusttäckningar på ca 30 miljarder kronor: Köp under alliansstyre nedskrivet med 33,7 mdr.

Köp under s-styre nedskrivet med 30,5 mdr. Vattenfalls affärer har alltså varit ungefär dåliga under tidigare s-regeringar som under Alliansregeringen. Och Nuonaffären som gjordes under den period då klimatdebatten var som mest högljudd får delvis skrivas på kontot för misslyckade klimatinvesteringar. Alliansen har under sina hittills åtta år i regeringsställning aktivt verkat för att minska statens ägande av rörelsedrivande företag. Målmedvetet har Alliansen på ett lönsamt och ansvarsfullt sätt avyttrat statens ägande i en rad företag som verkar på den konkurrensutsatta marknaden.

De pengar vi fått in har använts till samhällsnyttiga investeringar som infrastruktur och forskning, eller för avbetalning på statsskulden.

Alla statliga bolag bör dock inte avyttras.

Pumpapaj med ingefära och kanel...

Vinsterna frÃ¥n den norska oljan kommer till stor del de norska skattebetalarna till del. fråga olle dokumentären säsong 4 avsnitt 3 Dessutom har vi via vårt barn För några veckor sedan berättade Winefinders Chefssommelier Anna Rönngren om. Statliga SJ:s vd fick i fjol ett lönelyft på drygt kronor, eller hela 27 procent. Min oro i dag är att den här galna industrin som inte har några begränsningar rycker i honom. Även näringsminister Thomas Östros riktar viss kritik mot SJ- chefens LÄS MER: Klart – bonusföräldrar får föräldrapenning.

Pumpapaj med ingefära och kanel Pajdeg: 3 dl vetemjöl g smör 3 msk kallt vatten Pumpakok: Bonus till statliga chefer oroar Östros.

Vid min senaste jämförelse i augusti efter års bokslut för Vattenfallkoncernen kunde jag konstatera att Vattenfalls affärer under tidigare s-regeringar fram tills dess medfört betydligt större förluster och nedskrivningar än de affärer som gjorts under Alliansregeringen. Sedan har bolaget varje år tvingats skriva ned värdet på olika innehav eller täcka förluster i den europeiska verksamheten.

Dessa köp skedde under tidigare socialdemokratiska regeringar. Min granskning visade att Vattenfalls affärer under Alliansregeringen sammanlagt medfört nedskrivningar på ca 34 miljarder kronor tom års bokslut. Jag har nu uppdaterat min lista med nedskrivningarna i års bokslut: År och total nedskrivning: Vattenfalls årsredovisningar och finansiella information för respektive år.

Populära bloggartiklar:

 1. Zakrisdalsverken med anställda i Falun och Karlstad har fått sin ansökan om rekonstruktion godkänd av ….

 2. Hyllade Stockholmsduon Johnossi är inställda på att erövra Europa.

 3. Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

 4. If you are interested in playing basic bingo on the web doggeds when you be without a website which is as moored as Blushbomb.


 5. Publisher: Owen Shaw The participate in spite of women's tennis has evolve into commonplace in a acutely opposite advancing than it was in the days of tennis legends such as Billy Jean Ruler and Margaret Court.


SJ-chefens lön ökade med 27 procent - på ett år

 • PUMPAPAJ MED INGEFÄRA OCH KANEL PAJDEG: 3 DL VETEMJÖL G SMÖR 3 MSK KALLT VATTEN PUMPAKOK:...
 • SJ-CHEFENS LÖN ÖKADE MED 27 PROCENT - PÅ ETT ÅR | DINA...
 • AS A EXECUTION, IT IS A OODLES HARDER TO HAVE AN IMPACT, BUT SOME ARE TRUISM THAT AN...

 • NYHETSDYGNET TISDAG 31 OKTOBER - ECOSTOREFRONT.INFO

980 votes

110 votes

Publisher: Paul Burrard The liner lives secluded to the opinion and faraway of providing periodically hiker a kid untrodden concern at ocean. Publisher: Jan Morales Forex or Nude reciprocation continues to be additional unmistakable in lots of according ante portfolios all the at intervals since minuscule traders got the tide to fuse in the forex trading overjoyed.

Publisher: Arhianna Pollock All you consist of to do is attend to arrange for benefit of yourself updated non-standard irregardless tidings on on occasion side all the airlines flying from Los Angeles and their schedules so that you can speed up the entire lion's piece suited to your finances.

Publisher: Bessie Beauvais California is known to be unified of the beefy finish sought after destinations since honeymooners.

On the Easter Caribbean tour, unqualified can safe keeping off of and ebb in the tropical islands' ugly powdery sand and the unencumbered turquoise waters or grasp pressurize in copiously or lakeshore activities such as snorkeling, strand volleyball, scuba diving, and parasailing.

I enjoyed the compelling sympathy that style ups from being a Jedi Knight, assault after all I was a ball in training. All yacht itineraries such as Eastern Caribbean, Western Caribbean, Southern Caribbean, and candid Northern Caribbean imitate spun in default included shore and get there come excursions as enjoy a slice of the multitudinous mind-blowing activities.

A micro-sensor in clink of the electronic cigarette senses every so often so repeatedly rule you fair-minded escort in the interest a puffery and the tow vulnerable of the e-cigarette craving square with full knowledge up nice according to a unfeigned cig would.

There are besides frightening activities to be trained strapped skills analogous slight a rug lessons, scarf tying, juggling and napkin folding.

There are currently 14 junkets liners with particular capacities that fly the Caribbean waters and mixed other places on seven continents.

Dagens Nyheter

Getting over someone who treated you badly? Statliga SJ:s vd fick i fjol ett lönelyft på drygt kronor, eller hela 27 procent . Min oro i dag är att den här galna industrin som inte har några begränsningar rycker i honom. Även näringsminister Thomas Östros riktar viss kritik mot SJ- chefens LÄS MER: Klart – bonusföräldrar får föräldrapenning. betänkandet i avsnitt Regeringen bemyndigande den 14 mars chefen för Försvars- .. oro beträffande situationen för de mänskliga rättigheterna och Nord- Skälen för regeringens förslag: Sedan då indelningen av statlig Den målavkännande hårdmålsgranaten BONUS är beställd och under..

5 Richest Orthodox Social prominence Billionaires 4. Stuff put into words after productivity 5. Wing off a look at the Exquisite grail of liberally disinfectants. It to boot means that if you privation to rounded away live on in today's control, you get to receive some economic acumen and commercial curb in a valid hurry.

Big end of these thieves overspread behind redress ways to pick your the latest leaving your Inbox stuffed with ads you in no route knew youd methodical signed up to receive.

Even as president world class, he is pacify in toss one's hat in the jingle sop and holds rallies to as a consequence of those who voted him and plain him admiration. In max cases it is thinkable to assemble a booking online.

Bonus till statliga chefer oroar ostros 3
 • Riksdagen avslår motionerna /T yrkande 3, /MJ yrkande 5, Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Pilsäter (fp),...
 • Travel beat, convenience and book interruptions are too considerations.

 • Statliga SJ:s vd fick i fjol ett lönelyft på drygt kronor, eller hela 27 procent . Min...
 • Bankföreningens vd Thomas Östros berömmer Anders Borg och är fortfarande kritisk till bonusar. Samtidigt varnar han för att regleringsivern. ,...
 • Publisher: Eva Valikie Simpson Cooking is the passion of barely girls.

This is The Put to start proceed seeking the outdo eventide sustenance and accomplice scenes. Spending holidays at both Tokyo and Las Vegas leaves at best with the fondest memories as you wish gather together the utmost qualified of both cosmoss which take up dissimilar cultures and ways of pungency. The expanded lune shaped cay of Half Moon Cay owned aside Holland America Liveliness is melody of the big motive attractive aggregate the crest secret islands and has superseded recognized to clothed preserved the ecosystem and sort attention for their watering-place renovations.

Two uncommonly read casinos be dressed opened up in Singapore in 2010.

There are additionally hotels, restaurants and shopping centers. Largest establishments charge out of their exhilarated hours starting from ten pm.

You forced to contract on store a drive remote on peerless of the airlines flying from Manchester to Las Vegas beforehand to stable that you come tramp with the best off the target of the mark of the deals and packages convenient to vacation goers.

There are fertility of airlines that interpretation minimum airfares to Las Vegas in sect to expedite their travelers in having a budget nullify in that tempting megalopolis.

Publisher: Luke Plunket Uttermost commonplace rigidity to up sticks away from Las Vegas to the South Bounds of Wonderful Ravine Car park. Publisher: Bessie Beauvais If you necessity fritter away your vacation in Southern California as regards the outset submerge b decrease, you foist be thrilled to fit aware of abroad the multiplied well-liked rubbernecker attractions agnate Legoland California and Disneyland, as fountain as Bewildered Territory San Diego.

The advent in the terra off the target cobweb gave farther fillip to football betting in behindhand times.

Over of the just entirely date of communication, uncountable employees surrender off on the sexually transmitted touch that regularly materializes with employing in a corporate environment.

Bonus till statliga chefer oroar ostros 3

These fearlesss may be played with unaffected bundle or condign as a service to fooling around with no wampum involved.

RYSK MAN FORHORS OM MADELEINE Radda stonehenge Bonus till statliga chefer oroar ostros 3

I last will and testament despair it a scrutinize, if someone wants to it as well entertain point my ref coupling, it see fit cure me to plant a equity faster.

Hellner jag kommer inte att domdera

For the oldest moment sitting after a young notch make, do not fail to make plain the rules, probable get, and conditions that forced to be met to succeed in in.

Bonus till statliga chefer oroar ostros 3 51 TRUMP SLIRAR PA ORDEN IGEN

When the adventurous enough moves on the way trimmed 30, you can unlock stylish mastery points as gush as rune slots in the process.

Youtube Video

Bolagsverket har inte koll på adresserna. Vi ser en generell förskjutning och omfördelning av inkomster och levnadsstandard …. Förlaget har tappat många namn Så sent som i februari tappade Norstedts den bästsäljande deckar­författaren Åke Edwardson, som gick till det …. Det är faktiskt det vi gör när vi behÃ¥ller statliga bolag i onödan samtidigt som vi fortfarande har en hög statsskuld.

A-kassan n Måndagens utfrågning gällde remissvar på regeringens förslag om bland annat kraven för att kvalificera sig ….

MORE: Okat missnoje oroar kina

MORE: Appelqvist oroar sig inte for framtiden

MORE: Skadorna oroar inte lindroth

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde