Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

138.3m FM

Riksdagen infor digital teve med minsta mojliga majoritet

opinion

Samordningen av de gemensamma funktionerna bör lösas genom överenskommelser mellan programföretagen i marknätet samt genom tillståndsvillkor. Det ska framgå av lag att syftet med ett tillståndsvillkor om att använda viss sändningsteknik och samverka med andra ska vara att främja tillgänglighet och konkurrens. Kravet att ett tillstånd endast får förenas med villkor som den sökande har samtyckt till föreslås endast gälla för programrelaterade villkor.

Vissa mindre ändringar föreslås även i lagen Härigenom föreskrivs 1 i fråga om radio- och TV-lagen Lagen gäller för sändningar av TV-program, om sändningen Riksdagen infor digital teve med minsta mojliga majoritet tas emot i någon stat som är bunden av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-stat och den som bedriver sändningsverksamheten.

Den som, efter att ha varit etablerad i Sverige, etablerar sig i en annan EES-stat i syfte att kringgå svensk lagstiftning när verksamheten huvudsakligen riktar sig till Sverige skall vid tillämpningen av denna lag anses etablerad i Sverige.

Den som, efter att ha varit etablerad i Sverige, etablerar sig i en annan EES-stat i syfte att kringgå svensk lagstiftning när verksamheten huvudsakligen riktar sig till Sverige ska vid tillämpningen av denna lag anses etablerad i Sverige. Oberoende av vad som föreskrivs i första stycket gäller i tilllämpliga delar 1 kap. Andra föreskrifter än 3 kap.

Tillstånd att sända TV-program och tillstånd att till hela landet eller till utlandet sända ljudradioprogram meddelas av regeringen.

Regeringen meddelar också tillstånd att bedriva lokala digitala ljudradiosändningar.

Under hösten beslutade riksdagen att...

Tillstånd att sända TV-program meddelas av regeringen, om sändningsverksamheten finansieras med TV-avgiften enligt lagen Tillstånd att till hela landet eller till utlandet sända ljudradioprogram meddelas av regeringen. Regeringen meddelar "Riksdagen infor digital teve med minsta mojliga majoritet" tillstånd att sända lokal digital ljudradio.

Tillstånd att sända närradio enligt 4 kap. Tillstånd att sända närradio Prop. Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela tillstånd att sända ljudradioprogram i lokala sändningar som inte uppfyller kraven för närradio eller lokalradio. Sändningar av TV-pro- gram och andra ljudradioprogram än närradio och lokalradio. Regeringen beslutar vilket sändningsutrymme som i olika delar av landet får upplåtas för TV-sänd- ningar som kräver tillstånd enligt denna lag.

Ett tillstånd att sända TV-pro- gram innebär rätt att samtidigt sända det antal programtjänster i varje område under den del av dygnet som anges i tillståndet. Tillstånd att sända TV-program får endast beviljas ett programföretag som bedöms ha finansiella. Ett tillstånd som meddelas av regeringen får innebära rätt att endast vidaresända program som samtidigt sänds eller kort tid dessförinnan sänts av någon annan. I ett sådant beslut får föreskrivas att bestämmelserna i 6 och 7 kap.

Ett tillstånd som meddelats av regeringen innebär rätt att samtidigt sända det antal program i varje område under den del av dygnet som anges i tillståndet. Sändningstillstånd som meddelas av regeringen får förenas med villkor som innebär att sändningsrätten skall utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet skall råda i ljudradion och televisionen.

Vid beviljande av tillstånd att sända TV-program ska det särskilt beaktas att sändningsutrymmet ska kunna tas i anspråk. Radio- och TV-verket får innebära rätt att endast vidaresända program som samtidigt sänds eller kort tid dessförinnan sänts av någon annan. I ett sådant beslut får det föreskrivas att bestämmelserna i 6 och 7 kap.

Logga in på Dagens Nyheter

Ett tillstånd som meddelats av regeringen att sända ljudradioprogram innebär rätt att samtidigt sända det antal programtjänster i varje område under Riksdagen infor digital teve med minsta mojliga majoritet del av dygnet som anges i tillståndet. Ett tillstånd att sända TV-pro- gram eller andra ljudradioprogram än närradio och lokalradio får förenas med villkor som innebär att sändningsrätten ska utövas opartiskt och sakligt samt med beaktande av att en vidsträckt yttrandefrihet och informationsfrihet ska råda i ljudradion och televisionen.

Villkor för sändningstillstånd får innebära att ägarförhållandena och inflytandet i ett företag som erhåller tillståndet inte får förändras mer än i begränsad omfattning. Ett tillstånd att sända TV-pro- gram eller andra ljudradioprogram än närradio och lokalradio får förenas med villkor som innebär att ägarförhållandena och inflytandet i ett företag som får tillståndet inte får förändras mer än i begränsad omfattning. Ett tillstånd som meddelats av regeringen att sända TV-program ska gälla för viss tid som bestäms av regeringen.

Om det finns särskilda skäl får Radio- och TV-verket besluta att ett tillstånd att sända TV-program ska gälla för kortare tid. Giltighetstiden för tillståndsvillkor får vara kortare än tillståndstiden. Radio- och TV-verket får besluta att föreskrifterna i 3 kap. Innan regeringen meddelar beslut om tillstånd skall den sökande ges tillfälle att ta del av och yttra sig över de villkor som regeringen avser att förena med tillståndet.

Beslut om sändningstillstånd får endast innehålla villkor som den sökande godtagit. Innan beslut om tillstånd meddelas ska den sökande ges tillfälle att ta del av och yttra sig över de villkor som regeringen eller Radio- och TV-verket avser att förena med tillståndet. Beslut om tillstånd får inte innehålla andra programrelaterade villkor än de som den sökande godtagit.

Den som sänder TV-program över satellit eller med stöd av tillstånd av regeringen skallom det inte finns särskilda skäl mot det, se till. Som sändningstid anses i denna paragraf tid då det sänds program med annat Riksdagen infor digital teve med minsta mojliga majoritet än nyheter, sport, tävlingar, annonser och programtjänster som avses i 7 kap.

I sändningstiden skall inte heller räknas in sändningar av endast text. TV-sändningar enligt första stycket och ljudradiosändningar som sker med stöd av tillstånd av regeringen skallom det inte finns.

rymme som ska upplåtas till...

Den som sänder TV-program över satellit eller med stöd av tillstånd skaom det inte finns särskilda skäl mot det, se till. I sändningstiden ska inte heller sändningar av endast text räknas in. TV-sändningar enligt första stycket och ljudradiosändningar som sker med stöd av tillstånd av regeringen skaom det inte finns. Med annonser avses reklam samt sändningar som utan att vara reklam sänds på uppdrag av någon annan.

Tidningen · Tipsa SvD ·...

Var och en som sänder TV-pro- gram över satellit eller med stöd av tillstånd av regeringen skall. Var och en som sänder TV-pro- gram över satellit eller med stöd av tillstånd ska årligen till Radio- och TV-verket redovisa hur stor andel av verksamheten som utgjorts av sådana program som avses i 6 kap.

Den som åsidosätter de bestämmelser och villkor som anges i denna paragraf får åläggas att betala en särskild avgift. Beslutet, som får innefatta ett föreläggande vid vite, får inte innebära att offentliggörande måste ske i den sändandes program.

Den som åsidosätter de bestämmelser som anges i denna paragraf får föreläggas att följa bestämmelserna. Riksdagen infor digital teve med minsta mojliga majoritet föreläggande får förenas med vite. Detta gäller bestämmelser om. Föreläggande enligt första stycket 1, 2 och 5—8 får meddelas av Granskningsnämnden för radio och TV.

Föreläggande enligt första stycket 3— 5 och 8 får meddelas av Radio- och TV-verket. Föreläggande enligt första stycket 5 och 8 får även meddelas av Konsumentombudsmannen.

Föreläggande enligt första stycket 1, 2 och 6—9 får meddelas av Granskningsnämnden för radio och TV. Föreläggande enligt första stycket 3— 6 och 9 får meddelas av Radio- och TV-verket. Föreläggande enligt första stycket 6 och 9 får även meddelas av Konsumentombudsmannen.

Radio- och TV-verket får ta ut en avgift av den som hos verket Riksdagen infor digital teve med minsta mojliga majoritet om tillstånd att sända TV- program. Avgiften ska motsvara Radio- och TV-verkets kostnader för handläggningen av tillståndsärenden enligt första stycket.

Under hösten beslutade riksdagen att...

Ett tillstånd som meddelats av regeringen får återkallas om. Ett tillstånd att sända TV-pro- gram eller ett tillstånd som med. Beslut om återkallelse av tillstånd enligt 2—5 §§ får meddelas endast om det i betraktande av skälen för åtgärden inte framstår.

I övriga fall prövas ärenden om återkallelse av tillstånd av Radio- och TV-verket. Ärenden om ändring av tillstånd att sända TV-program eller tillstånd som meddelats Riksdagen infor digital teve med minsta mojliga majoritet regeringen att sända ljudradioprogram prövas av den som meddelat tillståndet. Har tillståndet meddelats av regeringen, får en fråga om återkallelse tas upp först efter anmälan av regeringen, om inte tillståndshavaren själv begärt att tillståndet skall återkallas.

Är det fråga om återkallelse på grund av överträdelse av bestämmelse i denna lag eller av villkor för tillstånd som skall granskas av Granskningsnämnden för radio och TV enligt 9 kap. Tillståndet får återkallas endast om nämnden finner att överträdelsen är väsentlig.

Har tillståndet meddelats av regeringen, får en fråga om återkallelse tas upp först efter anmälan av regeringen, om inte tillståndshavaren själv begärt att tillståndet ska återkallas.

Kontakta DN. Här hittar du...

Har tillståndet meddelats av Radio- och TV-verket får en fråga om återkallelse tas upp. En fråga om ändring av tillstånd får, förutom på begäran av tillståndshavaren, tas upp på eget initiativ av den som är behörig att pröva frågan. Innan Radio- och TV-verket meddelar beslut i ett ärende om återkallelse på grund av överträdelse av bestämmelse i denna lag eller av villkor för tillstånd som ska granskas av Granskningsnämnden för radio och TV enligt 9 kap. Tillståndet får återkallas endast om nämnden finner att överträdelsen är väsent.

Beslut av Granskningsnämnden för radio och TV, Radio- och TV- verket eller Konsumentombudsmannen om förelägganden som har förenats med vite enligt 10 kap. Förelägganden enligt 10 kap. Denna lag träder i kraft den 1 februari Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tillstånd att sända TV-pro- gram och för tillstånd som meddelats av regeringen att sända ljudradioprogram om tillstånden har meddelats före ikraftträdandet.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen Varje sammanslutning som avser att sända ljudradio med stöd av 4 kap. Detsamma gäller innehavare av tillstånd enligt 2 kap. Sammanslutningen eller tillståndshavaren skall till Radio- och TV-verket anmäla vem som är utgivare. Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans uppdrag upphör, skall sammanslutningen eller tillståndshavaren omedelbart utse en ny utgivare. Denne skall anmälas så som föreskrivs i första stycket.

Detsamma gäller innehavare av tillstånd till sådana sändningar som anges i 2 kap. Sammanslutningen eller tillståndshavaren ska till Radio- och TV-verket anmäla vem som är utgivare. Om den som är utsedd till utgivare inte längre är behörig eller hans uppdrag upphör, ska sammanslutningen eller tillståndshavaren omedelbart utse en ny utgivare. Denne ska anmälas så som föreskrivs i första stycket. Om ett programföretag som har tillstånd enligt 2 kap.

Bestämmelserna i 12—15 §§ tilllämpas också i Riksdagen infor digital teve med minsta mojliga majoritet om sådant tillhandahållande av information som avses i 1 kap. Den som bedriver sådan verksamhet skall till Radio- och TV-verket anmäla vilket namn databasen har. Namnet skall innehålla databasens domännamn eller motsvarande uppgift. När ett sådant programföretag som har tillstånd enligt 2 kap. Den som bedriver sådan verksamhet ska till Radio- och TV-verket anmäla vilket namn databasen har.

Namnet ska innehålla databasens domännamn eller motsvarande uppgift. Härigenom föreskrivs att 3 kap. Under hösten beslutade riksdagen att digital marksänd TV får byggas ut till att omfatta hela landet (prop. . Majoriteten anser emellertid att alla . Det är viktigt för att få största möjliga mångfald av program och tjänster till största möjliga.

riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen 3 I nät där tv sänds med analog och digital teknik ska utrymme för minsta möjliga hinder av landgränserna pågår stora majoriteten av de utförda kontrollerna är i. intresset för frågan. En absolut majoritet av Sveriges hushåll har Digital-tv- övergången har inneburit stora informationsutmaningar.

Allt från att tränga 10 gäller inte minst i de länder som står inför ett Riksdagen infor digital teve med minsta mojliga majoritet nande teknikskifte under det närmaste decenniet. Marknätet är ett av idag fyra möjliga sätt att ta "Riksdagen infor digital teve med minsta mojliga majoritet" tv på.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde